Haziran 19, 2019, 07:09:36 S
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Baþkalarýný Çekemeyenler!

Balatan SUNFLOWERS, ubat 08, 2009, 07:48:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

SUNFLOWERS

Kýskançlýk duygusu içerisinde isteyenler, ayrýmcýdýrlar, bölücüdürler ve reddedilirler. Kucaklayýcý bir kalple ve paylaþmak isteyen bir hisle isteyenler, kabul edilirler.

"Okulun en baþarýlý insaný ben olayým." diyen öðrenci, baþarýsýný diðerinin baþarýsýzlýðýna dayandýrýr. "En iyisi benim olsun!" demek kýskançlýk; "Sadece benim olsun!" demek bencilliktir.

Birbirimizi kýskandýðýmýzda, anne babalarýnýn kardeþleri arasýnda ayrýmcýlýk yapmalarýný bekleyen bencil çocuklara benziyoruz.

Evrenin Sahibinden baþarý isterken, gecelerini yakarýþlarla dolduran diðer insanlarý da dikkate alýyor muyuz? Ayný güzel çiçeði isteyen kalp, sadece bizim kalbimiz deðildir. Belki de umduðumuz ödülü almayý, bizden daha içten çalýþan bir baþka arkadaþýmýz hak etmiþ olabilir. Arzuladýðýmýz göreve atanmayý en fazla hak edenin biz olduðumuzdan emin miyiz?

Kýskanmaksýzýn istemek çok zordur. Herkese sunulan Ýlâhî ikramdan sevinç duymak, yüksek bir ruh hâli gerektirir. Kabul edilen dilekler de, böylesine yüksek bir ruh hâline sarýlan gönüllerden çýkacaktýr.

Parçalanýrcasýna savaþtýðým en çirkin niþlerimden birinin kýskançlýk olduðunu bilirim. Ben þahsen, öz kardeþimle ikimizi çocukluðumuzda ölümüne savaþtýran kýskançlýða açtýðým savaþý hâlâ bitiremedim.

Bu ruhsal virüsün saldýrýsýna uðradýðým yýllarýmý analiz ediyorum: Kendime rakip gördüðüm insanlarýn beni ilerleyip geçmelerinden rahatsýzlýk duyuyordum. Birilerinin benden daha iyisini yapmasýndan acý çekiyordum. Kýskançlýðým, dostlarýma yakýnlaþtýkça þiddetleniyor; uzaktaki insanlara kaydýkça zayýflýyordu.

\ Bu çirkin duyguya savaþ açtýðýmda, ayný virüsün çevremi de kuþattýðýný fark ettim. Çoðumuz çoðumuzu çekemiyormuþuz!

/ Baþkalarýyla boðuþmayý terk ederek, bu ruhsal marazdan kurtulmak, afiyete kavuþmak istedim. Sonunda, kýskançlýðýn sýrrýný aradým ve buldum:

Baþkasýyla rekabet edenler, kýskanýrlar. Baþkalarýndan takdir bekleyenler kýskanýrlar. Gururlananlar, dünyevî deðerlere itibar edenler, insanlardan takdir bekleyenler kýskanýrlar. Ýlâhî sevgi ve rýzadan, þefkat enginliðinden mahrum kalanlar kýskanýrlar.

Bunu anladýðýmda kendime söz verdim. O zamandan beri, ruhumun en büyük savaþýný vicdanýmla kýskançlýk arasýnda canlý tutuyorum. Kýskançlýk öylesine inatçý bir virüs ki, küçülüyor; ama, zayýf bir anýmda yeniden dinliyor. Onu bir türlü tamamen yok edemiyorum.

Afiyet, ruhsal bozukluklardan kurtulma hâlidir: Çekememezlik, gurur, aþaðýlama, nefret, cesaretsizlik ve kin gibi yýkýcý duygular, baþlýca ruhsal bozukluklarý oluþturuyor.

Yaþadýðým savaþtan büyük dersler çýkardým: Yaratýcýmdan baþka kimsenin takdiri için çalýþmayacaðým. Bana sunulan deðerlerle gurur deðil, þükran duyacaðým. Kimseyle rekabet etmeyeceðim. Ben sadece benimle yarýþacaðým ve kendimle yarýþýmý son soluðuma deðin sürdüreceðim. Hayata böyle baktýðýmda, ne denli huzur duyduðumu anlatamam.

Kýskanarak rekabet edenler, iki yüzlülüðe zorlanýyorlar: Güzel görünmeye, zekilik ve üstünlük numarasý yapmaya teþvik ediliyorlar. Ýnsanýn gerçek kimliðinin üzerine, sahte bir kimlik yerleþtirmeye çalýþmasý yorucudur, bunaltýcýdýr.

Büyük insanlarý veya baþarýlarý elbette örnek alacaðýz; ama, onlarla rekabet etmeyeceðiz. Onlarý aþmanýn yolu, kendimizden daha iyi olmaya adanmaktýr. /

Kýskançlýk, yaþadýðýmýz anda ve yerde, herkesten fazlasýna sahip olma isteðinden doðuyor. "Baþkalarýndan daha fazlasýný isteyenler" baþkalarýnýn kendilerinden fazla almalarýný istemeyenlerdir. Biz çok fazlasýný isteyeceðiz. "Çok fazla" belki bir gün "en fazla" olabilir; ama, bu kýyaslamayý yapmamýz gerekmiyor. Dostlarýmýz daha fazlasýný istemedikleri için alamadýlarsa, bu bizim suçumuz deðil. Biz herkes için iyilik, herkes için baþarý ve mutluluk istiyoruz.

Baþkalarýnýn refahýnýn veya baþarýsýnýn bizden aþaðýda kalmasýný istemek bencilliktir; merhametsizliktir. Kýskaçtýk duygusu içinde isteyen, ayrýmcýlýk yaptýðý için baþarýyý hak edemiyor. Diyelim ki biz ayrýmcýlýk yapma cür'etine sahibiz. Fakat, evrenin Þefkatli Sahibi'nden ayrýmcýlýk beklemek, Yaratýcýnýn adaletine sýðýnan evreni öfkelendirir.

Vicdanlý anne evlâtlarý arasýnda ayrým yapamaz: Hiçbir baba, bir çocuðunu haksýz yere diðerine tercih edemez. Ben hangi Adem'in evlâdý isem, Einstein da, Edison da, Ýbn-i Sina da, Farabî de onun evlâdýdýr. Kardeþimin baþarýsýný dilemem gerektiði gibi, Afrikalýnýn baþarýsýndan da sevinmeliyim. Rahmet sadece benim kalbimde deðil; tüm evrenin semasýndadýr.

O zaman dileklerimize dikkat edelim ve þöyle diyelim: "Ailem için istediðim mutluluðu komþularým için de istiyorum. Ben ne kadar huzurlu olmak istiyorsam, uzaktaki arkadaþýmýn da en az o kadar mutlu olmasýný istiyorum. Biz hepimiz, ayný güneþin altýnda, ayný vadiyi þenlendiren çiçekleriz. Aramýzdaki tek bir kokuþmuþluk, hepimizin imajýný zedeler."

Bunu anladýðýmýz sürece, sýnavlarýmýz bizi endiþelendiremez.

Baþarýsýzlýk bizi korkutamaz. Hatalarýmýzýn bilinmesinden huzursuzluk duymayýz. Giriþimden çekinmeyiz. Ýsteklerimiz heyecanýmýzý baltalamaz. Ýstedikçe coþarýz ve coþtukça enerjiyle dolarak harekete geçeriz.

Biz, insanlarýn verdiði onurun deðil; Yaratýcýnýn sunduðu deðerin ardýnda olduðumuz sürece, Ýlâhî Rahmet ruhumun mahzun býrakýlmasýna izin vermeyecektir.

Dr.Muhammed Bozdað


Yukar git