July 20, 2019, 02:45:31 AM

News:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)


CuMA'nýz MübaReK/2

Started by MiM, February 06, 2009, 02:06:09 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

MiM

February 06, 2009, 02:06:09 AM Last Edit: February 13, 2009, 01:31:06 AM by MiM
[glow=yellow,2,300]Sevgili fussilet ailesi, cennet yürekli dostlar!
Bizler Hz.Adem Ve Hz Havva'nýn soyundan geliyoruz. Onlar cennetteydiler. Sýnýrsýz zevkleri tattýlar ve bizim genlerimiz cenneti özlüyor.
Düðüm düðüm olursunda bir söz keser düðümlerini... Haydi biraz geçmiþe gidelim Cennetten gelen atalarýmýzýn genlerine... 
   
Öyle güzel bir yerden geldilerki, dünya sürgün yeridir bize... Öyle bir tat aldýlarki, dünyada binlerce meyveye katýlmýþ bir tadý zevki bir yudum suyla içtiler cennet bahçesinde... Aþk mý? Sevgi mi? Dünyada gerçek aþk yoktur; Aþk cennet için varedilmiþtir... Cennettedir gerçek sevginin sýcaklýðý... Biz bu dünyaya gönderildik... Cennete göre sürgündür bizim bu yolculuðumuz!

"Ben dünyanýn dostlarým için acý, bulanýk, dar ve sýkýntýlý olmasýný vahyettim; Ta ki, bana kavuþmayý özlesinler" Camiü's-Saðir,Hadis no :2723   
   
Affet Allah'ým! Biz cenneti bize sýkýntý ve darlýk vereceðin dünyada arýyoruz... Affet Allah'ým! Bizler cenneti çok özledik... Affet Allah'ým! sonsuz cennet özlemini, fani dünyanýn oyun eðlencesine kurban ettik...

Sahi ölüm size, bana ne kadar yaklaþtý? Azrail'in nefesini kaç kez hissettik? Aslýnda o, aldýðýmýz nefes kadar yakýn bize deðilmi? Sahi Azrail geldiðinde, 'bekliyordum seni, cenneti çok özledim' diyebilecek miyiz? Yoksa, 'daha zamaným olmalý, daha gidemediðim tatil yerleri, tatmadýðým lezzetler, görmediðim doyamadýðým sevdiklerim var' mý diyeceðiz?

Dünyada yaþamasýný bilmeyen, Cennette yaþayamaz!
   
Bizler cennet'ten gelmiþ atalarýmýzýn torunuyuz... Bizler cenneti özlüyoruz. Kimbilir belkide çoðumuzun kiþiliðinde olan, aþký aramak, maceracý olmak, mutlak sevgiyi aramak, yani neyse aradýðýmýz, galiba biz onu cennette daha çok sevdik. Bizler bu yalancý dünyada onun peþinden koþar olduk. Sahi ruhun neyi arýyor senin? Özlediðin cennetteki bir meyveyi mi, yoksa genlerini bozduðun ruhunla gideceðin cehennemi mi?
Cenneti özlüyoruz Ölümü özlediðimiz kadar, ve dünyada yaþamasýný bildiðimiz kadar

Hepimizin sonsuz hayatý inþallah özlediðimiz cennetimizde son bulur

cumanýz mübarek olsun, sevgili can'lar...

[/glow]

Harun Reþit’in zevcesi, H.Reþit’e;

“Allah’a (cc) hamdolsun ki bu dünyada saraylarda rahat ve mutluluk içinde yaþýyoruz. Rabbimiz bize Ahirette de böyle, hattâ daha iyi þartlarda yaþamayý nasip etse keþke” der. Harun Reþit de:

“ÝnþaAllah haným kim istemez Ahiret mutluluðunu?..” der. Harun Reþit dýþarý çýkýp dolaþýrken Behlül Dâna’nýn yeri kazdýðýný görür ve takýlmadan edemez:

“Hayýrdýr Behlül yine ne iþler çeviriyorsun?” O da:

“Cenneti arýyorum.” der. Harun Reþit:

“Behlül! Burada Cennet aranýr mý? Behlül de taþý gediðine koyar.
Sen sýcak yataðýnda, Saraylarda Cennet arýyorsun oluyor da, burada neden olmasýn?
[glow=pink,2,300]“Ey Küfe halký! Ey hileci ve hýyanetkâr halk! Sizi gidi günahkârlar!... Þimdi aðlýyorsunuz ha? ALLAH göz yaþlarýnýzý asla dindirmesin! Gözlerinizden yaþ hiç eksik olmasýn! Þulelerinizin feryadý asla dinmesin! Kalpleriniz acý ve keder içinde yansýn!

Ne sizin andlaþmalarýnýza bir deðer verilir, ne de sözlerinize itibâr edilir. Lâftan, öðünmekten, gösteriþten, cariyeler gibi dalkavukluk yapmaktan ve düþmanla gizli iþbirliði yapmaktan baþka neyiniz var sizin? Bilin ki, siz þirretsiniz! karaktersiz ve alçaksýnýz!

Simdi kardeþim ve bizler için mi aðlýyorsunuz? Onun için mi hazin ve acýklý çýðlýklarýnýz göðe yükseliyor? Evet VALLAHi, aðlayýn da aðlayýn! Çünkü siz ancak aðlamaya layýksýnýz. Sizinki öyle bir utanç ve alçaklýk ki, hiçbir suyla yýkanmaz!

Siz zamanýn Ýmamýnýn katline ortak, en azýndan seyirci kalma alçaklýðýný içinize sindirdiniz. Onun mübarek kanýnýn pýhtýlarý hâlâ ellerinizde ve siz onlarý aslâ aslâ temizleyemeyeceksiniz!”
[/glow]

SUNFLOWERS

Þimdiden hayýrlý cuma'lar diliyorum..
Ve sevgili MiM yazdýklarýn için teþekkür ederim..emeðine kalemine saðlýk..

Resulehasret

  Ellerinize, gönlünüze saðlýk hocam... Rabbim bizleri þevk ile cennet aþkýný bekleyenlerden ve bu aþkýn hasreti çekenlerden eylesin.

Herkezin cuma'sý müsarek olsun.

MiM

eyvallah, can dostlar... yüreðinize saðlýk, Allah razý olsun.

SeLMa

Amin ...

ALLAH razi oLsun Hocam...çok guzeL bir çaLisma idi yine..kaLeminize biLginize kuvvet...iyiki varsiniz..sizLer gibi degerLi HocaLarimiz oLmaz ise haLimiz ne oLurdu...Sizi çok seviyoruz...Cumaniz mubarek oLsun abicim

MiM

amin, ecmain sevgili selma... Rabbim sizlerden de razý olsun inþaallah.

liprade

Allah c.c razý olsun Mim hocam...

Mükemmeli, en iyiyi arama çabasýnýn kökenine götürdünüz bizi... Cennetten nasiplenenlerin torunlarýyýz biz... Ýnþallah bunun idrakine varanlardan oluruz...

Cumanýz mubarek ola inþallah...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

February 06, 2009, 07:06:14 PM #7 Last Edit: February 06, 2009, 07:14:14 PM by Bevadih
YazdýkLarýnýzdan söyle bir sahne geLdi yüreðime.

Yaratýldýk!! Rabb'ýmýn Dilemesi ile..
Ve Rabb'imiz "ruh"larý huzuruna çaðýrýr ve buyurur;
-Ben sizin Rabb'iniz deðilmiyim?
Bütün ruhlar
-evet.. der ve secdeye gider.!
Ve biz hala  o secdedeyýz ve rüyaya daldýk.!!(dünya hayatý)

Ve bu rüyada "kabus" yada "güzel rüya" görüyoruz..
Burada yaptýðýmýz tercihler doðrultusunda rüyamýz iyi yada kötü...
Ve vakit geldiðinde...Uyanacaðýz..
"Hadi kalkýn denýlecek..
"Kalkýn.!!!Biz þaþýracaðýz,,Ne kadar kaldýk ,yada ne kadar kýsa sürdü diye...

ÝnþAllah bu kalkýþýmýz güzel bir rüyadan uyanýþ gibi olur....

Mim abim..Allah sizden gani gani razý olsun!

garip_kul

MÝM hocam ALLAH (cc) ebeden razý olsun sizden

cennet kokulu güzellikleri  ve duygularý bizlerle paylaþmýþsýnýz.

gnlerimizin ve duygularýmýzn cuma günü güzellikleriyle olmasý ve cenneti kazanmýþ kullardan olma dileðiyle

ayrýca sizlerden  bu garip kul için sabýr  ve imtihanda oldugum þu günlerde dualrunuzda bulunmak dileðiyle

selametle can dostlar

Kasým

Son bölümde týrnak içinde olan sözleri kim söylemiþ?
Bu bölümü yazmanýzdaki amaç nedir ?

MiM

Quote from: Kasým on July 21, 2010, 05:47:31 PM
Son bölümde týrnak içinde olan sözleri kim söylemiþ?
Bu bölümü yazmanýzdaki amaç nedir ?


sevgili kasým, o týrnak içinde yazýlan yazýnýn baþ tarafýnda resim olarak kocaman bir yazý duruyor abisi....
"hz. Zeyneb'ni küfe halkýna sesleniþi" diye... biraz dikkat etseydin sual sormana da gerek kalmazdý,
demi ama! :)))

Go Up