Haziran 25, 2019, 05:35:05
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

ASLINDA ÜSTÜN ZEKALISINIZ.

Balatan SUNFLOWERS, ubat 06, 2009, 12:50:57

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

SUNFLOWERS

ASLINDA ÜSTÜN ZEKALISINIZ.Son bilimsel araþtýrmalara göre, bireylerin büyük bölümü yeteneklerini küçümsüyor. Aslýnda sýnýrsýz bir öðrenme ve yaratýcýlýk yeteneðine sahipsiniz. Ýnsan beyninin bilinen yeteneklerinin yüzde 95’i son 20 yýl içinde öðrenildi. Ýþte çaðdaþ zeka ve beynin doðasý üzerine yapýlan araþtýrmalardan çarpýcý sonuçlar.

Çoðumuz geleneksel IQ (Zeka düzeyi) testine dayalý bir zeka konseptiyle büyüdük. IQ testi, Alfred Binet (1857-1911) tarafýndan bulundu. Binet’in psikolojiye aþýrý ilgisi vardý. Özellikle, çocuklarýn akademik potansiyelinin deðerlendirilmesinde kültür ve sýnýf önyargýlarýnýn üstesinden gelmek istiyordu.

Geleneksel IQ konsepti o dönem için devrim sayýldý. Ancak günümüzün araþtýrmalarý bu testin iki önemli zafiyetini ortaya çýkardý. Birincisi, zekanýn doðuþda belirlendiði ve deðiþmez olduðu. Buzan, Machado, Wenger gibi araþtýrmacýlar, eðitimle IQ’nun yükselebileceðini gösterdiler. Nature Dergisi yaptýðý bir araþtýrmada genlerin IQ’ya yüzde 48’den fazla etkili olmadýðý sonucuna vardý. Yüzde 52’si doðum öncesinin, çevrenin ve eðitimin bir fonksiyonuydu.

Psikolog Howard Gardner her birimizin en az yedi ölçülebilir zekaya sahip olduðumuzu belirten çoklu zeka teorisini ortaya koydu. Yedi zeka ve her biri için bazý dahi örnekleri þöyle:

1. Mantýk-Matematik: Stephan Hawking, Isaac Newton, Marie Curie

2. Sözel-Edebi: William Shakespeare, Emily Dickinson, Jorge Luis Borges

3. Mekanik: Michelangelo, Georgia O’Keeffe, Buckminster Fuller

4. Müzik: Mozart, George Gerswin, Ella Fitzgerald

5. Beden-Kinestetik: Morihei Ueshiba, Muhammed Ali, F. M. Alexander

6. Ýnsanlar arasý-Sosyal: Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Kraliçe I. Elizabeth

7. Ýç dünyasý (kendini bilme): Viktor Frankl, Thich Nhat Hanh, Rahibe Teresa

Çaðdaþ psikolojik araþtýrmalar beyninizin sandýðýnýzdan çok daha iyi olduðunu ortaya çýkardý. Beyniniz, herhangi bir süper bilgisayardan daha esnek ve daha boyutlu. Hayatýnýz boyunca, her saniye, saniyede yedi þeyi öðrenebilir ve beyninizde daha çok öðrenecek yeterli yeri bulabilirsiniz. Beyninizi doðru þekilde kullanýrsanýz yaþlandýkça geliþir. Sýnýrsýz sayýda kromozom baðlantýsý yapma kabiliyetine, yani düþünce durumu potansiyeline sahip.

Yavru ördekler hayatta kalmayý annelerini taklit ederek öðrenirler. En iyi modelleri seçmek bizi potansiyelimizin gerçekleþmesine doðru götürür. Örneðin iyi bir lider olmak istiyorsanýz Winston Churchill, Abraham Lincoln ya da Kraliçe Elizabeth’i inceleyin.

The Book of Genius’ta (Dahinin Kitabý) Tony Buzan ve Raymond Keene tarihin en büyük dahilerini sýraladýlar. Kriterleri þunlardý: Özgünlük, beceriklilik, konusuna hakimiyet, vizyonun evrenselliði, güç ve enerji. Liste þöyle sýralanýyor.

1. Leonardo Da Vinci

2. William Shakespeare

3. Mýsýr piramitlerini inþa edenler

4. Johann Wolfgang von Goethe

5. Michelangelo

6. Sir Isaac Newton

7. Thomas Jefferson

8. Büyük Ýskender

9. Phidias (Atina’nýn mimarý)

10. Albert Einstein

samimi

insanlar normal kapasitede bile beyinlerini çalýþtýrsa
gerçekten çok iþ yapabilirler...
zaten beynin kapasitesinin ancak %3 - 5 lik bir
bölümü randýmanlý kullanabilmekte...

KARTAL


SUNFLOWERS


Yukar git