Haziran 26, 2019, 10:21:18 ÖS
Haberler:

BÜylece gßnahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkÝmlarý! (Mulk -11)

Ýslamda Oruc

Baţlatan rana_94, Ţubat 03, 2009, 12:42:04 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

rana_94

Ýslam'ýn þartlarýndan ve beþ temelinden biri Ramazan ayýnda oruç tutmaktýr. Oruç da namaz gibi bir farz-ý ayýndýr. Hicret'in ikinci senesinde Medine'de farz kýlýnmýþtýr.

Ýslam dininin kutsal kitabý olan Kur'an'daki Bakara Suresi'nde Kur'an'ýn Ýslam dininin son peygamberi Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayýnda baþlamýþtýr, ve bu ay içinde "oruç" tutmak müslümanlara emredilmiþtir. Ýlgili ayet þöyledir:

"O Ramazan ayý ki, insanlarý irÞad için, hak ile batýlý ayýrt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya eriÞirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadýðý gßnler sayýsýnca diðer gßnlerde kaza etsin. Allah size kolaylýk diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayýyý tamamlamanýzý ve size gÜsterdiði doðru yol ßzere kendisini yßceltmenizi istiyor. Umulur ki, Þßkredesiniz!" (Bakara suresi 185. ayet)[1]
Oruç, Kur'an'a gÜre "Niyetlenip, gßndoðumundan Ünceki alacakaranlýktan (tan yeri aðarmaya baÞlamasýndan) gßnbatýmýndan sonraki alacakaranlýða deðin katý-sývý hiçbir Þey yememek, içmemek ve cinsel iliÞkide bulunmamak" demektir. [Bakara Suresi, 187] Oruç, fýkýhçýlara ve hadisçilere gÜre, niyetlenip GßneÞ'in ufuktan 12 derece altta bulunduðu andan (astronomiye gÜre alacakaranlýk) akÞam gßnbatýmýna dek, bir Þey yeyip içmemek, cinsel iliÞkide bulunmamaktýr.


Fýkýhta oruç
Oruçlar fukaha (fýkýhçýlar, islam hukukçularý)'ya gÜre farz, vacip, nafile ve mekruh nevilerine ayrýlýr. Ramazan orucu, vakti tayin edilmiÞ farz oruçtur (sýnýrlý sßresi belirtilmiÞ borç olan oruçtur). Kazaya kalan Ramazan orucu ile kefaret olarak tutulan oruçlar vakti muayyen olmayan (sýnýrlý sßresi belirli olmayan) farz oruçlardýr.

Nezir (adak) oruçlarý vaciptir. Allah Teala'nýn rýzasý için tutulacak oruçlar ise nafile nevini teÞkil ederler. Bunlar sßnnet, mßstehap ve mendup diye anýlýrlar. Bir de mekruh oruçlar vardýr (sýrf Cuma veya Cumartesi gßnß tutulan oruç gibi). Ramazan bayramýnýn birinci gßnß ile Kurban Bayramýnýn dÜrt gßnß oruç tutmak, harama yakýn bir mekruhtur.


Orucun Çeþitleri
Farz olan oruçlar: Ramazan ayý orucu ve Ramazan ayý orucunun kazasý farzdýr.

Vacip olan oruçlar: BaÞlanmýÞ nafile orucun bozulmasý halinde kazasýnýn tutulmasý vacip olur. Adak orucunu tutmak ve bozulursa kaza etmek vaciptir.

Sßnnet olan oruçlar: Muharrem ayýnýn 9. ve 10. gßnlerinde veya 10. ve 11. gßnlerinde yani AÞure gßnßnden 1 gßn Ünce veya 1 gßn sonra ekleyerek oruç tutmak sßnnettir.

Mßstehab olan oruçlar: Her ayýn (Hicri takvime gÜre) 13,14 ve 15. gßnlerinde oruç tutmak çok sevaptýr.

Mekruh olan oruçlar: Yalnýz aÞure gßnß için bir gßn yan 10 Muharremde tutulan bir gßnlßk oruç mekruh oruçtur.

Haram olan oruçlar: Ramazan bayramýnýn 1. gßnß ve Kurban bayramýnýn 4 gßnßnde oruç tutmak haramdýr.

Nafile olan oruçlar: Yukarýda sayýlan maddeler dýÞýnda tutulan oruçlar nafile oruçlardýr.