Haziran 25, 2019, 06:23:48
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Avcý-kampçý usulu tavuk

Balatan samimi, Ocak 22, 2009, 11:47:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

samimi


Önce Malzememiz Dondurulmamýþ,1,5kg dan aðýr et tavuðu.Tarla gibi sürülmüþ-çapalanmýþ bir zemine 1,5 karýþ 4-5cm çaplý çatal bir kazýk yere saplanýr.Çeþmede iyice yýkanmýþ tavuðumuz önden boydan boya aþaðýya kadar yarýlýp ceket asar gibi(çarmýha gerer gibi)çatala asýlýr.içine hiçbirzaman petrol ürünü veya yað konmamýþ 18 litrelik peynir,turþu veya zeytin tenekesinin aðýz kapak kýsmý tam kesilmiþ olarak ve tavuða deðmeden üstünden ters kapanýr.Yerle temas eden kýsýmlar,toprak ile kapanýp tenekenin üstüne tavuk iriliðinde bir taþ aðýrlýk konur.
Yazýn 30 dakika,kýþýn,40 dakika kadar tenekenin etrafýnda parmak inceliðinde çalý-çýrpý ile teneke boyuna yükselecek ateþ yakýlýr.Süre sonunda 10 dk kadar etraftaki közlerle beklenir.Taþ kaldýrýlýp,teneke yavaþça kalktýðýðýnda Sonuç ortaya çýkar.Salça sürülmüþ gibi kýzarmýþ,yaðý suyu yere akmýþ tavuk.Bir tarafýndan servis tepsisiyle destekleyip diðer tarafýndan çatal veya býçakla tepsiye aktarýn.Kolundan ayaðýndan tutmayýn.Kemik elinizde kalýp küllere düþürmeyin.Dörde böldüðünüz tavuk yoldan sýcacýk aldýðýnýz yarýmþar ekmeðin içine parçalandýktan sonra tuz ve baharat eklenir. Soðan, yeþil biber ve domates takviyesiyle afiyet olsun.
Tamam çok doymadýnýz ama tadý damaðýnýzda kaldý. Ýleride tekrar yaparsýnýz. Doyarsanýz bu lezzeti unutur bir daha aramazsýnýz.

Bevadih

Hoþ bir anlatýmla,güzel bir tarýf olmuþ:) teþekkür ederim..
Yazýn "Ben" deneyeceðým inþ..Ýlginc geldý bana...

isoz

Allah razý olsun Samimi Hocam :)
Kapm yerlerinde genelde ateþ yaktýrmýyorlar. Biz çanakkalede kapm yaptýk. arkadaþlardan biri ciddi bir önlemle ateþ yaktý anýnda jandarma geldi uyardý ve devam etmemiz halinde ceza keseceklerini ve kapm yerinden kovacaklarýný söylemiþlerdi :)
Birde doðadaki hayvanlarý vurarak kamp yapan insanlar lütfen ihtiyacýnýz olmadan hayvanlarý vurmayalým. Mümkün mertebe kendi evimizden ihtiyaçlarýmýzý alýp kapm bölgelerine öyle gidelim. Zavallý hayvanlarýn yavrusumu var nesi var bilmeden vuruluyorlar. Hatta sýrf eðlence olsun diye bunu yapan mendebur insanlarda var. Ýnsan insanlýðýný yapmalý. Bilinçli olmalý. Doðal ortamlarda vakit geçirmek için doðaya zarar vermenin bir anlamý yok. Yaw bir hayvan dahi diðer hayvanlarýn popülasyonunun varlýðýný sürdürmesi yönünde çalýþýrken insan kendi varlýðýný sürdürme düþüncesini dahi akletmeden doðayý boza biliyor. Bu ne abesle iþtigal bir anlayýþ. Hayvan kadar düþünemiyor diyeceðim ama hayvan kadar hissedemiyor diyeyim. Kusura bakmasýnlar çok aðýr oldu ama hak etmiyorlar mý?. Kamp yerine iþtirak ettik geçen yýl. Yaw 2 saat 2 bin mt karelik bir alanýn temizliði ile uðraþtýk. Ýnsan bu kadar mý hayvanlaþýr. Aslan yattýðý yerden belli olur derler ya o aslan kalksýn yerinde çok rahat bu insanlar yatar ama bunlar kalksýn aslan yemin ediyorum yatmaz. Bu derece yaw. Ýçmiþler atmýþlar her taraf plastik pet þilererle dolu. poþetler ývýr zývýr doðaya zarar verecek ne kadar meterayal varsa getirmiþ onlarýda atmýþ gitmiþ.Bu nedir ya Allah aþkýna nedi ya? Hangi anlayýþ bu yaa? Yazýk Vallahi yazýk bari gelceðinizi düþünmüyorsunuz orada yaþayan canlýlarý düþünün. Rabbim herþeyi hakkýyla bilendir.
Allah'a emanet olun.

Bevadih

yahu ÝsoZ sana ne çok katýldým bu temizlik konusunda.!
Bende dertlýyým bundan hemde çok...Doða gezmesýný severým,sýk sýk ta yapmaya calýsýrýz ve bu anlattýðýn heryerde...Oturabýlmek için önce mýntýka temizliði yapmak gerekiyor...Ne aklýnýza gelýrse hatta ne gelmezse bile onu bulabýlýrsýnýz...Kime ne dýyeceksýn ký..Korunan,güya bekçisi olan yerler bile oyle...Hele sahýller..Hangi birini anlatayým ki :-\
Beþer'likten çýkýp Ýnsan olmaya gayret etsin artýk yaratýlan...Ýnsan olmayý  nasýp etsýn Rabbým,Olamýyorsa benceremýyorsa,gene dogaya baksýn...Hayvan bile afedersýn  pislediði yeri toprakla kapatmadan oradan ayrýlmýyor,daha ne dýyým!!!!!!

samimi

açýklama çok basit, insan elinin deðmediði yerler ter temiz...

Yukar git