Haziran 27, 2019, 04:13:00
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

Evlilik,evcilik oyunu degildir

Balatan DAMRAM, Ocak 16, 2009, 12:02:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAMAile, bir çocuk yapma fabrikasý deðildir; o, toplumun en hayâtî bir parçasý ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayýsýyla da o, ne bir kuluçka makinesi, ne de cismânî arzularýn tatmin vasýtasýdýr. O, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâhtýr. 
 
Belli prensipler çerçevesinde, meþrû bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikâh denir ki; bu hedefi, gayesi belli bir anlaþmadýr. ALLAH, nikâh prensipleri içinde olmayan bir araya gelmelere "sifah" ve "zina" nazarýyla bakar.

Din, "nikâh" adý altýnda böyle bir meþrû birleþmeyi iyi bir milletin temeli, rüknü, esasý kabul eder. Ancak, meþrû birleþmeler bile bir gayeye baðlýdýrlar. Maksatsýz, gayesiz, geliþigüzel evlilikler meþrû sýnýrlarý zorlayacaðýndan, bir Müslüman bu konuda oldukça hassastýr. Evet, izdivaçtaki hedef, ALLAH'ý hoþnut ve Resûlullah'ý memnun edecek bir neslin yetiþtirilmesi olmalýdýr.

Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler. Gaye olmayýnca bazen dinine-diyanetine bakýlmadan hiç tanýnmayan birisiyle sýrf boyuna posuna bakýlarak evliliðe benzeyen bir araya gelmeler uhrevî derinliðinin olmamasý yanýnda çok defa imtizaçsýzlýklar ve geçimsizliklerle sonuçlanýr.

"Gayeli izdivaç", enine-boyuna düþünülerek, hissin yanýnda aklî-mantýkî olan izdivaçtýr. Ve evlenmede "maksat" düþünülerek hareket edildiðinden ailede huzur vardýr. Neticesi düþünülmeden ve bir gaye gözetilmeden yapýlan evliliklerin neticesinde ise deðiþik sýkýntýlar söz konusudur. Böyle bir yuvada, aile fertleri sürekli huzursuzluk yaþarlar.

Din, bir taraftan evlenmeyi meþrû kýlýp onu teþvik ederken diðer taraftan da meseleyi gaye ile sýnýrlandýrmaktadýr. Zaten insanýn her iþinde ve davranýþýnda bir gaye olmalýdýr ki, teþebbüs ve atýlýmlarýnda da kararlý olabilsin ve o hedefe ulaþmaya çalýþsýn. Þayet o bir gaye gözetmiyorsa, mesaisini de tanzim edemez ve hiçbir zaman hedefe ulaþamaz.

Herkes mutlaka evlenmeli midir?

Din, izdivaç konusuna, tahminlerin üstünde önem verir. Buna paralel olarak Ýslâm fýkýhçýlarý da nikâhý mühim bir mesele olarak ele almýþ, konuyla alâkalý ciltlerle kitap yazmýþ ve hassasiyetle üzerinde durmuþlardýr. Ýzdivaç veya nikâh meselesini farz, vacip, sünnet, haram, mekruh kategorilerinde mütalâa etmiþ ve biraz da þahýslarýn özel durumuna baðlamýþlardýr. Bu, þu demektir: Herkes geliþigüzel evlenemez; bir seviyeye gelen insan evlenme mecburiyetinde; hatta bazý kimselerin evlenmesi vacip iken; bir baþka vaziyetten ötürü bir diðerinin evlenmesi mekruhtur.

Binaenaleyh, bunlarý hiç hesaba katmadan, sadece cismânî durumu nazar-ý itibara alarak izdivaç yapan bir insanýn, ileride cemiyete yararlý bir aile veya bir çocuk kazandýracaðý da þüphelidir.

Ýslâm hukukçularýndan Hanefiler ve Malikiler, bu konuda birbirlerine yakýn sayýlýrlar; aradaki farklý düþünceler teferruata aittir. Bu büyük Ýslâm hukukçularýnýn tespitleri ile arz edecek olursak, nikâhla alâkalý, ana hatlarýyla aþaðýdaki gibi bir tasnif ortaya çýkar.

1) Farz olan evlilik

Zinaya düþme ve haram irtikâp etme tehlikesi karþýsýnda bulunan bir kimse, mihir ödeme gücüne ve ailesini geçindirecek kadar nafaka temin etme imkânýna sahipse; hatta bazýlarýna göre oruç da tutamýyorsa onun evlenmesi farzdýr.

Yani harama düþmemek için evlenmek esastýr ve haramla yüz yüze gelen birinin baþvuracaðý tek çare evlenme olmalýdýr. Gayr-i tabiî yollarla izdivaçtan kaçmak, tabiatla savaþtýr ve böyle bir savaþa kalkýþanýn yenik düþmesi de kaçýnýlmazdýr.

2) Vacip olan evlilik

Þayet evlendiði takdirde mihir ödeme ve aileyi geçindirme gücüne sahip, haram irtikabý söz konusu deðil ama sýrf bir "endiþe" olarak bahis mevzuu ise onun evlenmesi de vaciptir. Bu tevcih de yine bazý fakihlere aittir, umumun görüþü ve içtihadý deðildir.

3) Sünnet olan evlilik

Herhangi bir tehlike söz konusu deðil, evlenmeye de arzu ve raðbet varsa, kýsaca böyle birinin evlenmesi de sünnettir.

4) Haram olan evlilik

Evlenmekle haram irtikap edecek; evini geçindirebilmek için gayr-i meþrû kazanç yollarýna girecek, irtikap, ihtilas, rüþvet.. gibi muharremâtý irtikap edecekse, bu insanýn evlenmesi de haram ya da en azýndan mekruhtur. Eþine zulmedecek kadar dengesiz biri için de ayný mütalâayý serdedenler vardýr.

5) Mekruh olan evlilik

Bazýlarýna göre harama girme, cevir ve zulümde bulunma kat'î deðil de ihtimal dâhilinde ise bu durumdaki birinin evlenmesi de mekruhtur.

6) Mubah olan evlilik

Helâlinden kazanan, zinaya düþme ihtimali bulunmayan, mihir verecek güce ve nafakaya da gücü yeten temkinli ve tedbirli birinin izdivacý da memduh veya mubahtýr. Böyle birisi ister evlenir isterse evlenmez.

Bu hususlarla, izdivaçta dinin nasýl bir kýsým gayeler takip ettiðini, evlenmenin basit, hissî bir mesele olmadýðýný göstermeye çalýþtýk. Þayet bu önemli iþ, mantýkî, hissî boþluklara sebebiyet vermeyecek þekilde saðlam esaslara baðlanmazsa, mahkeme kapýlarý, dul ve sahipsiz kadýnlar, ortada kalmýþ çocuklar bu iþin kaçýnýlmaz sonucu olacaktýr. Din, bütün bunlarýn önüne ta baþtan bir set koyarak, neticesi bu türlü olumsuzluklara müncer olan bir izdivacý haram, mekruh gibi kategorilerle zabt u rabt altýna alýr; his aðýrlýklý bir meselede akýl, mantýk ve muhakeme yolunu öne çýkarýr.

Bizim burada, vurgulamak istediðimiz husus, evlenmenin çok ciddî bir müessese olduðu, onunla toplumun en önemli unsuru olan ailenin teþekkül ettirildiðinin vurgulanmasýdýr. Bu itibarla evlilik düþünülürken ferdin cismâniyetiyle alâkalý alelâde bir durum olarak deðil; bütün bir toplumun, hatta topyekün bir milletin saadetini alâkadar eden dinî, millî ve âlemþümûl bir mesele olarak düþünülmelidir. Bu konuda ferdin bedenî ve nefsânî durumunu alâkadar eden hususa gelince, bu sadece gâye-i uzmâ'nýn husule gelebilmesi için ALLAH (cc) tarafýndan insana lütfedilmiþ bir prim ve bir bahþiþtir. Tabir caizse, bu bir avans olarak deðerlendirilmeli ve insanlýk neslinin bekasý, millî istikbâlimizi bayraklaþtýracak yüksek karakterli fertlerin yetiþtirilmesi gibi mühim hizmetin peþin mükafâtý olarak görülmelidir.


ÖZETLE


1-) Aile, bir çocuk yapma fabrikasý deðildir; o, toplumun en hayâtî bir parçasý ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayýsýyla da o, ne bir kuluçka makinesi ne de cismânî arzularýn tatmin vasýtasýdýr.

2-) Evlilikte cismaniyetle alakalý hususa gelince; bu, o büyük gayenin husule gelebilmesi için ALLAH tarafýndan insana lütfedilmiþ bir prim ve bahþiþtir.

3-) Gayesiz evlilikler meþrû sýnýrlarý zorlayacaðýndan bir Müslüman bu konuda oldukça hassastýr. Ýzdivaçtaki hedef, ALLAH'ý hoþnut ve Resûlullah'ý memnun edecek bir neslin yetiþtirilmesi olmalýdýr.

kurtlarvadisi

Bevadih


denge

Alnt yaplan: Bevadih - Ocak 23, 2009, 10:29:57 S
Bu konuyu okudum galiba ::)


evet bevadih sana katýlýyorum.Dün isoz kardeþin gönderdiði konu deðil mi?

isoz

Ablam mükerrer kayýt yapmýþ þaþýrdým doðrusu :)
Allah'a emanet olun

liprade

Haklýsýnýz tekrarý olan bir konu lakin bunun sahibi Ýsoz hocamýz... :)

16 Ocak Damra ablanýn, 22 Ocak Ýsoz hocamýzýn... :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

denge

yani bu durumda ilk önce damram göndermiþ konuyu  :D

isoz

gerçekten mi :)
Zaten ben þaþýrmýþtým. Damram ablam böyle bir biþey yapmaz.
Allah'a emanet olun...

ilknur

TEKRAR GÜNDEME GELMESÝ HOÞ..
BAZEN EVLÝ OLAN KÝÞÝLER HERÞEYÝN FARKINDA AMA NE YAPSIN BAZI CAHÝLER ONLARI EVLÝLÝKTEN BEZDÝRÝRLER... ALAKASI OLDUMU OLMADIMI DÜÞÜNCEMÝ YAZDIM GÖRDÜKLERÝMÝ EMEÐÝNÝZE SAÐLIK BEN YENÝ OKUDUM GALÝBA !

Yukar git