Haziran 27, 2019, 04:58:13
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Kötü Bir Konuþma Nasýl Yapýlýr?

Balatan senarist081, Ocak 13, 2009, 11:45:45

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081


1. Düzenli olmayarak.

Konuþma içinde kullanýlabilecek dialoglar ya da *****Point sunu hazýrlamaya ne gerek var? zamanýnýza yazýk deðil mi? Gramer, okunaklýlýk hiç önemli deðil.

2. Gereksiz malzeme kullanmayarak.

Örneðin birkaç dia eksik ya da tefegöz asetatý eksik kullanabilirsiniz.

3. Her þeyi uzatarak.

Sakýn kýsa ve özlü konuþmayýn. Her þeyi þematik olarak göstererek doðru dürüst yazý yazamadýðýnýzý mý göstermek istiyorsunuz? Her zaman uzun cümleler kullanýn..hiç bir zaman anahtar sözcükler kullanmayýn..Hatta mümkünse dialarda bütün paragrafý yazýn ve kelime kelime okuyun.

4. Okunaklý büyük harflerle yazmayarak.

Alçakgönüllü olun ve küçük harfler kullanýn. Nasýl olsa önemli kiþiler önde oturur. Geridekileri ise boþverin.

5. Renk kullanmayarak.

Vurgulama için renk kullanýmý iyi araþtýrýlmamýþ gayriciddi bilgileri simgeler. Ayrýca bazý sözcüklerin renkli bazýlarýnýn renksiz olmasý aralarýnda eþitsizlik yaratýr.

6. Çizim ve resim kullanmayarak.

Konfiçyüs "1resim = 10.000 sözcük" demiþti ama yok caným o hiçbirþey bilmez..Ayrýca resimler kafasý iyi çalýþmayanlar içindir.

7. Dinleyicilerle göz temasý saðlamayarak

Karþýnýzdakine saygý göstermek için gözlerinizi onlardan kaçýrmalýsýnýz. Hatta araya bir tül perde gerseniz konuþmanýz daha da gizemli olur.

8. Zamanýn kýsaldýðýný gördüðünüzde konuþmanýzý kýsa kesmeyerek

O kadar dia hazýrladýnýz ve insanlar sizin konuþmanýzýn tamamýný dinlemek için geldi. Zaman kýsaldýysa daha çabuk konuþun. Çok gerekliyse özetinizi ve sonuç bölümünüzü atlayýn.

9. Konuþmanýzdan önce prova yapmayarak

Prova yapmak için baþka iþlerinizden zaman çalmanýz gerekir. Buna ne gerek var. Sizin önemli iþleriniz var. Ayrýca önceden prova yaparsanýz konuþma sýrasýnda doðal görünmezsiniz. Eðer prova yaparsanýz, yapýlan her öneri için tartýþmaya girin ve mutlaka size ayrýlan süreden daha uzun bir konuþma hazýrlayýn.

9.madde en önemli kuraldýr. Diðer sekizine uymasanýz bile 9. Maddeyi uygulamak sizi ve konuþmanýzý her zaman kurtaracaktýr.


Kaynak:
David Patterson
Computer Sciences Department
University of Wisconsin-Madison
April 1992; Revised January 1997


HAdeKa

neden kotu bi konusma yapayým ki :D

keske iyi bi konusma nasýl yapýlýr olsa imiþ :D


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git