Haziran 24, 2019, 07:30:50 S
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

Diksiyon Çalýþmalarý

Balatan senarist081, Ocak 13, 2009, 11:43:47

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081


1.Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar baðýrmýþ.
Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler?
Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili.

2.Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pýr pýr pervaz ederler.

3.Ocak kývýlcýmlandýrýcýlardan mýsýn,kapý gýcýrdatýcýlardan mýsýn?Ne ocak kývýlcýmlandýrýcýlardaným, ne kapý gýcýrdatýcýlardaným.

4.Çatalca’da topal çoban çatal yapýp çatal satar,nesi için çatalca da topal çoban çatal yapýp çatal satar?Kârý için çatalca da topal çoban çatal yapýp çatal satar. Üç tunç tas kayýsý hoþafý.

5.Dört deryanýn deresini dört dergahýn derbendine devrederlerse,dört deryadan dört dert,dört dergahtan dört dev çýkar. Paþa tasý ile beþ has tas kayýsý hoþafý. Zaman saman satar, saman zaman satar.

6.Al bu takatukalarý takatukacýya takatukalatmaya götür.Takatukacý takatukalarý takatukalamam derse takatukacýdan takatukalarý takatukalatmadan al da gel.

7.Nankör nalbant nallarý nallamalý mý,nallamamalý mý?
Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.

8.Ýþlek iþlemeci,iþlemeli iþleri iþlikte iþleyerek iþletmeciye iþyerinde izletti.

9.Ilgarcý ýlgar,ýlgýngillerin ýlgancýrý ýlgalayarak,ýlgýt ýlgýt ýlgýlardý.

10.Pýsýrýk pýrlak pýrnallýklarda pýrnallanýrken pýlý pýrtýsýný pýsýrýk pýtraklara pýtýr pýtýr pýrtlattý.

11.Üçüncü üçkaðýtçý,üçetek üçleþerek üç teker arabayla süzüm süzüm süzülen süzgeçleri süzdü.

12.Kýrk kýrýk küp, kýrkýnýn da kulpu kýrýk kara küp.A be kuru dayý ne kuru sarý darý bu darý ,a be kuru dayý.
Þu odayý badanalamalý mý,yoksa badanalamamalý mý?

13.Sen seni bil,sen seni,bil sen seni,bil sen seni,sen seni bilmezsen patlatýrlar enseni.

14.Þu karþýda bir dal,dal sarkar kartal kalkar,kartal kalkar dal sarkar,dal kalkar kantar tartar.

15.Þu köþe yaz köþesi,þu köþe kýþ köþesi,ortadaki su þiþesi.
Þiþ þiþeyi þiþlemiþ,þiþe kesiþe kiþ demiþ.
Elalem aladana aldý aladanalandý da biz bir aladana alýp da aladanalanamadýk.

16.Bu yoðurdu sarýmsaklasak da mý saklasak, sarýmsaklamasak da mý saklasak?Bu yoðurdu mayalamalý da mý saklamalý, mayalamamalý da mý saklamalý?

17.Sizin damda var,beþ boz baþlý beþ boz ördek,
Deðirmene girdi köpek,
Bizim damda var beþ boz baþlý beþ boz ördek,
Deðirmenci çaldý kötek.
Sizin damdaki beþ boz baþlý beþ boz ördek
Hem kepek yedi köpek,
Bizim damdaki beþ boz baþlý beþ boz ördeðe,
Hem kötek yedi köpek.
Siz de bizcileyin beþ boz baþlý beþ boz ördek misiniz,demiþ.

18.Bir tarlaya kemeken ekmiþler.Ýki kürkü yýrtýk kel kör kirpi dadanmýþ.Biri erkek kürkü yýrtýk kel kör kirpi,öteki diþi kürkü yýrtýk kel kör kirpi.Kürkü yýrtýk erkek kel kör kirpinin yýrtýk kürkünü,kürkü yýrtýk diþi kel kör kirpinin yýrtýk kürküne;kürkü yýrtýk diþi kel kör kirpinin yýrtýk kürkünü,kürkü yýrtýk erkek kel kör kirpinin yýrtýk kürküne eklemiþler.

19.Getirince el getirir,yel getirir,sel getirir;götürünce el götürür,yel götürür,sel götürür.

20.Bu mum, umumumuzun mumu.

Mercan

Ama ben bunlarýn hepsini düzgün söyliyemiyorum :(

MannaQ_UseR

Ben hepsini okudum düzgüncene  :D

Mercan

düzgün okunuyor ama seri söylemeye gelince takýlýyor :D

HAdeKa

4.Çatalca’da topal çoban çatal yapýp çatal satar,nesi için çatalca da topal çoban çatal yapýp çatal satar?Kârý için çatalca da topal çoban çatal yapýp çatal satar. Üç tunç tas kayýsý hoþafý.

takýldým gitmiyor :) du devam edeyimm bakiyim


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git