Haziran 24, 2019, 07:50:05 S
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Kaylule (Öðle Uykusu)...

Balatan liprade, Ocak 12, 2009, 08:11:49 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

“Öðleyin kaylule yapýnýz. Muhakkak þeytanlar öðle vaktinde kaylûle yapmazlar.” (Müslim)

Kaylule, öðle vakti uyumak demektir. Öðleye doðru kaylule yapmak, gün ortasýnda 20 – 30 dakika uyumak sünnettir. (Mevahib-i ledünniyye)

Týpçýlarýn da üstadý Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) öðle namazýný kýldýktan sonra, bir miktar uyur, ‘kaylule’ yapardý. (Velâ yedaul-kàileh) Kaylûle uykusu denilen gündüz uykusunu terk etmemeyi de tavsiye eden Peygamber Efendimiz buyurmuþlardýr: “Öðleyin kaylule yapýnýz. Muhakkak þeytanlar öðle vaktinde kaylûle yapmazlar.” (Müslim)

Kaylûle yapan insan, bir sünneti ihya ettiði gibi ayný zamanda dinç olur, gece namazlarýný, teheccüdü veya sabah namazýný kýlacak gücü kendine bulur.


Öðle uykusu vücuda ne gibi yararlar saðlar?

Günümüzde bu konuda yapýlan ciddi araþtýrmalardan bazýlarý:

* Kaylule uykusu kalbe, dimaða ve vücuda dinçlik, sýhhat ve kuvvet kazandýrýr.
* Yorgunluklarý giderir.
* Öðlen uykusu (kaylûle) hafýzayý koruyor,
* Zihinsel yorgunluk giderir,
* Ýþ kazalarýný azaltýr,
* Uzun zamanlý olarak stres giderir ve ömrü uzatýr,
* Verimli çalýþma ve iþe odaklanma saðlar.
* Gizli bir enerji kaynaðýdýr
* yüzde 37 kalp hastalýklarý riskini azaltýyor.
* Öðle uykusu þeker ve kalbe iyi geliyor.

Kaylûlenin yararlarý saymakla bitmiyor.

Peygamberimizin tavsiyesi dünyaya moda oldu.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yüzyýllar öncesinden saðlýk için yaptýðý tavsiye, günümüzde önce iþyerlerinde, þimdi de üniversitelerde moda oldu..

Öðle saatlerinde kiþilerin yaþadýðý yorgunluðu engellemek için uygulanan bu yöntem; insanlarýn, uyuþuk bir þekilde çalýþacaklarýna, uykularýný almýþ dinç bir þekilde çalýþmalarý ve daha verimli olmalarýný saðlar.

Tavsiye edilen formül ise; 5-6 saat gece uykusu + 30 dakîka öðlen uykusu ki 2 saate bedeldir.

1400 senelik bir uygulama ancak günümüzde dünya çapýnda fark edilebildi..

Týbb-ý Nebevîyi modern týp tasdik ediyor:

Hatýrlasanýz geçtiðimiz þubat ayýnda ülkemizde de gazetelere yansýmýþtý..

* Bugün Japonya’da, öðle uykusu kanunî bir mecburiyet haline getirilmiþ. Hatta bunun için özel ikramiye verilmektedir.

* Kaylûle þimdi Fransa’da da devlet eliyle uygulamaya konuldu. 7 milyon Euro kaynak ayrýldý..

* Çoðu Akdeniz ve Güney Amerika ülkesinde uygulanýyor.

* Almanya'nýn deðiþik bölgelerinde açýlan yaklaþýk 200 uyku merkezi Almanya uyku araþtýrma ve uyku hekimliði birliði bu konuda çalýþmalarýna devam ediyor..

* Indiana Üniversitesi'nde öðrenciler þekerleme kulübü kurarlar. Üniversitede bir oda ayarlarlar. Üye olan öðrenciler öðlen vaktinde gelir bir miktar uyurlar. Derslerde verimi, beyni dinlendirmesinin yaný sýra öðrenme yeteneðini de artýrdýðý için profesörler de destek olmakta..

Güzel dînimizde Kaylûle denilen öðle uykusu, þekerleme, kestirme; þimdi bilim çevrelerinde ve batý dünyasýnda “After-dinner nap”, “Siesta” vb. isimlerle isimlendirilmekte..

Kaylûle neden ihtiyaç!..

Gün içerisinde iki kez vücut ýsýsý düþer.
Birisi sabaha karþý 03.00 sýralarýnda, diðeri ise öðleden sonra 14.00- 15.00 saatleri arasýnda olur. Ýnsanlarýn öðle yemeðinin aðýrlýðýna baðladýðý bu rehavet dönemi, aslýnda vücudun uykuya en meyilli olduðu saat dilimidir.

Peygamberimizin (sav) asýrlar önce (kaylûle) öðle uykusunu tavsiye ettiði ve uyguladýðý düþünülürse, modern ilmin, bu konuda da Ýslam’ý 14 asýr geriden takip ettiði görülecektir.

Söyler misiniz kim önde gidiyor!...
Ýslâm mý, günümüz bilimi mi?...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Bevadih

güzel paylaþýmdý Liprade..

Ýslam ilerde elbette; onu omuzladýðýný,tabi olduðunu,teslim olduðunu söyleyenn bizler nerdeyiz?

liprade

Kuran rafta, biz de arka safta...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

KARANFÝL

çok güzel bir yazýydý, teþekkürler liprade...
daha önce kaylûle ile ilgili bir yazý okumuþtum ve ondan sonra bazen denedim, gerçekten müthiþ güzel oluyor,
15 dakika bile uyusan 1 saatten fazla uyumuþ gibi dinç hissediyorsun..
zaten,
pEygamber efendimiz (s.a.v) tavsiye eder de yanlýþ veya kötü olur mu??

liprade

Rica ederim kardeþim...

Faydalý olduðu halde yapmadýklarýmýzdan biri de "Kaylule"...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git