Haziran 25, 2019, 09:52:09
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Sözsüz iletiþimin incelikleri!

Balatan senarist081, Ocak 11, 2009, 03:15:21 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081Ýletiþimde yepyeni bir boyut keþfedildi: Vücut Dili! Bilim adamlarý, sesin, jest ve mimiklerin, tavýrsal iletiþim de sözden çok daha etkili olduðunu söylüyorlar. Artýk bu dili siz de kullanabilirsiniz. Böylece baþkalarýný yalnýz sözlerinizle deðil, vücut dilinizle de etkileyecek, söylenenlerden deðil, söylenmek istenilenlerden haberdar olacaksýnýz.”

Kitapta, insan iliþkilerinde ve yönetimde vücut dilinin nasýl kullanýlacaðý, insanlarýn kullandýðý vücut dilinin nasýl kullanýlacaðý, insanlarýn kullandýðý vücut dillerini anlamayý ve ona göre hareket etmeyi anlatýyor. Günlük hayattan da yaþanmýþ örnekler veriyor.

Kitabýn Artýlarý:

Ýnsan yönetiminde vücut dilinin kullanýlmasý hususunda nadide bir eser. Yazar konuyu bütün yönleriyle çok profesyonel bir þekilde ele almýþ.

1. ÝLETÝÞÝM VE ÝÞ HAYATI:

A) Ýletiþimi dört kavramla anlarýz:

1. Kiþiye deðil kiþiyle iletiþim kurarýz: Kýzýný döven anne misali

2.Ýletiþim ve bilgi ayrý þeylerdir ; biri eylem, birisi içeriktir.

3.Ýletiþimin tekrarlanamaz oluþu: Elbiseyi beðenmeyen koca örneði. Konuþulanlarla yüzümüzün görünümü arasýndaki uygunluk. Demek ki fýtri olmadan inandýrýcý olunamaz.

4.Mesajý bütünüyle dikkate almamýz: Eline aðzýna kapatan adam yalan söyler

B) Kontrol Listesi Yaklaþýmý:

Sözsüz iletiþim üç kontrol listesiyle olur.

1. Vücudun konumu ve durumu

2. Göstergeler

3. Vücut hareketleri

Ýnsanlar 750 kelimeyle düþünür 150 kelimeyle konuþurlar. % 80 düþünme kapa-sitesiyle muhatabý iyice dinleyip inceleyebilir. Baþarýda vücut % 60, ses % 30, kelimeler % 10 etkilidir. Vücudunuz gayenizin, sesiniz ise öneminizin göstergesidir. Hesap yapan at misali 2.VÜCUDUN BAÐLANTILII KONUMU:

Burada 3 kavram araþtýrýlýyor.

A. Proksemik (Yaklaþmak) B. Göstergeler C. Kinezik (Hareketler)

1.Egemenlik Alaný: Ýliþkilerimizin ölçüsünü belirleyen dört alan vardýr:

Mahrem, Sosyal, Kiþisel, Genel

Mahrem Alan: 45 cm’ye kadar olan alandýr. Buraya yaklaþýlmasý insanlarý çok rahatsýz eder. Asansördeki gibi.

Kiþisel Alan: 30 - 75 cm arasýdýr. Çok samimi olmadýkça kullanýlmaz.

Sosyal Alan: 120 - 210 cm arasýdýr. Araya masa vb. engel konur.

Genel Alan: Üç metre ve daha fazladýr. Kütüphanede boþ yer denemesi.

Egemenlik alanýnýn kontrolü için bürolar ve salonlar dizayn edilebilir.  Dar yerlerde dinleyiciler tartýþmacý ve zor kontrol edilir olur. Toplantý kýsa olur. Geniþ yerlerde zýtlýklar az olur. Sizi kontrol etmek isteyenden uzak, etki edeceðinize ise yakýn durun. 2.Yüksekliðin Gücü: Ýri yarý olanlar %12 daha ücretli iþe girebiliyormuþ.

3.Yürüyüþ Biçimi: Lider bir adým önde yürür. (Sünnet yürüyüþ tarzý heybetlidir.) Kuran da yürüyüþe önem verir.

4.Ýrilik: Yine de ufak tefek de olsa sesini yükseltmemek ve acele karar vermemek heybet kazandýrýr.

5.Oturma Dinamiði: XX ® Ýþbirliði X ® Konuþma X® Rekabet X ® Ýletiþimsiz XOX

Masalarýn durduðu yere göre kiþilik. Sýrtý kapýya veya duvara dönük olma. Dikkatli dinleyiciler önde, sonra ortada, en son yan ve arkalarda oturur. Toplantýlarda oturulan yeri, “yýldýz ve kalleþi” iyi belirlemek lazým. Yýldýz oradaki en popüler olan, kalleþ de sizi sonradan tenkit edecek olandýr. Bu iki tip nasýl olursa herkes olur. 6.Büro Görgüsü: Kimliksiz insanlar garson, tamirci, sekreter vb. toplantýlarý bölemez.

3.GÖSTERGELER:

Kiþilerin eþyalarý, aksesuarlarý ve çevrelerini incelemek. Sürekli göstergelere dikkat etmeli. Tablo, araba vb.

Geçici Göstergeler: Giyim kuþam, hava durum vb. Her insan için günün iyi veya yorgun zamanlarý olabilir. Kiþiler gece veya gündüz insaný mý dikkat etmeli.

Anlýk Göstergeler: Personel görüþemediði müdür ve bir kavanoz þeker. Telefona mahkum olmayýp kýsa kesme. Anlatýlacak þey için iyi bir zaman seçme.

Kiþisel Göstergeler: Evler ve bürolarýn insan þahsiyetini aksettirecek þekilde döþendiðini örneklerle anlatýyor. Asýlan tablolardan masaüstü eþyalarý ve kitaplarýna kadar herþey þahsiyet ifade eder.

1.Fiziki Görünüm: Hýrslý, atak, efendi vb. Baþarý için giyim stilleri. Bedenin durumu da insan hakkýnda bilgi verir. Sohbetten önce aynada kendinize çeki düzen verin.

4.VÜCUT HAREKETLERÝ:

Gövde, Baþ, Poz, Eller, Bacaklar.

Ýnsanlarla yüzyüze bakmakla omuz üstünden bakmanýn farký vardýr.

Baþ: Öne eðikse uysal, arkaya doðruysa kibir, konuþana doðru tasdik. Sorulan soruya hemen deðil bekleyip cevap vermeli. Ýnsanlar «burnu havada olandan»nefret ederler. Yüz Ýfadeleri: Tebessüm kalpten gelmeli. Dar alýn teklifsiz, geniþ alýn güvenlidir. Gözler: Dinlerken gözlere bakýn, baþka tarafa bakmaktan korkmayýn, bu normaldir. Fýtri olmak önemli. Dudaklar: Nötr yüzlü veya mütebessim olanlar daha çok sevilir. Ten: Ýnce derili insanlar duyarlý nazik, kalýn derili olanlar kontrollü, inatçý ve samimidir. Rahat yaklaþabilirsiniz. Gergin bir deri güç iþareti, yumuþak mülayimdir. Saç Stilleri: Kýsa saç tutucu, asker týraþý çok tutucudur. Saç ne olursa olsun daðýnýk olmamalý ve zarif görünmelidir. Poz:

Eðilmek: Ezilmiþ, güvensiz, yenik suçlu, korkak, utangaç. Geriye Kaykýlmak: Öfkeli, kavgacý, duygusuz, despot, güçlü, emin, kararlý. Yükselmiþ Omuzlar: Gergin, endiþeli. Kare Biçimi Omuzlar: Güçlülük ve sorumluluk gösterir. Eller: Parmak, avuç içi, kenarý ve üstü. Elin kenarý ile sert, dýþý ile canlýlýk, içi güven, yumruk güç gösterir. Koldaki saat bile ses yapmamalýdýr.

Ayaklar: Rahat ve açýk durmalý. Sað ayak biraz önde olmalý.

Hülasa: Ýlmi sima diyebileceðimiz sadece kýsa bir kanaat veren þu ana kadarki bilgiler þahsýn kültürü, simasý, inancý, sosyal konumu, genel durumu vb. külli bir bakýþ açýsýyla ele alýnmalý, insanlar hakkýnda davranýþlarla fikir edinip, genel durumuyla hüküm vermelidir ki, hata payý az olsun.

5.JESTLERIN YORUMLANMASI:

Saðýr ve dilsizler alfabesi, dalgýçlarýn ellerle anlaþmasý, otostop ifadesi, nanik hareketi hep bir dildir.

Dokunma: Bir saatlik konuþmada dokunma sayýlarý. San Juan:180 Paris:110 Cainesuille, Florida: 2 Londra: 0 çünkü burada vücut tabu sayýlýyor. Yabancýlarýn kazara dokunmasýnýn bile ne kadar rahatsýz ettiði bedihidir. Dokunma tarzlarý sinirliliði, güvensizliði, sabýrsýzlýðý da belirtir. Bekleme: Bahþiþ, dua, karateci vb. konsantre anlarý farklýdýr. Gerilim: Yumruðu masaya vurma, enseyi ovma, alný ovma, gözleri ovuþturma, týrnak kemirme, iç çekme, býyýk yolma, yüz sývazlama vb. Þüphecilik: Yüzü kaþýma, kollarý çapraz baðlama. Özellikle kollarý çapraz baðlama kapalýlýk, ilgisizlik ve tedirginlik ifade eder. Sinirlilik: Masada davul çalma, þekil karalama, kaðýt yýrtma, anahtarlýk þýkýrdatma, ýslýk çalma, kravat düzeltme, saç düzeltme vb. Kendine Güven Ve Üstünlük: Gerinmek, parmaklarý birleþtirmek (örümcek gibi), elleri beline veya arkasýna koyma. Hakaret Ve Öfke: Nanik, dandik, býlý býlý vb. Hülasa: Bütün bunlar iyi bir gözlemci için muhataba ne konuþacaðýný, ne kadar, nasýl ve kaç dakika konuþacaðýný gösteren delillerdir.

6. ÝÞYERÝNÝZDE SÖZSÜZ ÝLETÝÞÝM:

Asansör gerginliði - Selamlaþmada kaþ önce az, sonra fazla yukarý kalkar, bu tanýma emaresidir. Ýsimleri unutmadan hitabetmek, el sýkýþmak ve canlý bir þekilde göze bakarak tebessümle yapmak çok önemlidir. Yalnýz hemen gözlerimizi dikmeden muhatabýmýzýn bizi incelemesi için biraz zaman tanýmak lazýmdýr (3-5 saniye). Eller soðuk ve terli olmamalýdýr.

Konuþma:

Konuþma sýrasýný almak, muhatabý anlayýp, konuyu bitirmesini beklemek çok önemlidir. Muhatabý dinlerken iyice bitirdiðine emin olmadan konuþmamalý, hemen cevap hazýrlayýp, konuþma biter bitmez devreye girmemeli, insanlar sözlerini bitirmeden pozisyon deðiþtirmez ve baþka yere bakmazlar. Kontrollü konuþan insanda hafif bir tebessüm olur. Konuþmaya çok arzulu olmamalý muhatabý anladýðýmýzý mutlak vurgulamalý, beklemeliyiz. Ýyi bir konuþmacýnýn muhatabý farkýnda olmadan hareketleri taklit eder. Sunuþ:

Baþlamadan önce muhataplarla ýsýnma dönemi olmalý, konuþurken bütün dinleyicileri taramalý, herkes onunla konuþuyormuþ hissine kapýlmalý, çok bakmak rahatsýz eder, 5 m. uzaktan 15-20 kiþi kendilerine bakýlýyor zanneder. Kürsüye sýký sýký yapýþmamalý. Dinlenilmemenin emaresi gönüllü bulamamaktýr. Ayaðý titretme, yere vurma, donuk, ciddi ifadeler vb sýkýlma emareleri. Uyutmamalý. Büro, resmi toplantý, gayri resmi toplantý salonlarý özel dizayn edilmeli. Hülasa: Nerede olursa olsun muhataplarýn hal dilini okuyabilmeli, sözünü kesmeden ve anlayarak, biter bitmez hemen söze girmeden bekleyerek dinlemeye alýþýlmalýdýr.

7.SOSYAL HAYAT:

Ýnsanlarýn davranýþlarý kendilerini ele verir. Uçakta, otobüste, lokantada, alýþveriþte tavýr ve davranýþlar ayrý bir dikkat ve hassasiyet gerektirir. Neticesinde kul hakký söz konusudur.

Lokantalarýn koltuðu az rahat yapýlýrsa çabuk boþaltma imkaný olur. Giyim maðazalarýnda en iyi ve kaliteli mallar en sona býrakýlýr ta ki yol üzerinde müþteri bir þeyler daha alabilsin. Toplu yerlerdeki satýþ tuzaklarýna DÝKKAT þarttýr. 8.ETKILI BIR SES GELIÞTIRME:

1.Gerçeði söyleyen, kalpten gelen ses samimi ve rahattýr.

2.Kendi iç problemlerini aþamayanlar inandýrýcý olamazlar. (H. E. etkileyiciliði)

Ses Þifreleri: Düþünerek, “eee” veya “mmm” demeden konuþmak akýcý ve etkileyicidir. Þey ve yaniyi terk ettirmenin yollarýný bulmalý. Duygularýmýzý gizlemeye çalýþýrken sözcükleri karýþtýrýrýz.

Sesin Tonu: Fazla baðýrma, sesi düþürme, vurgulara dikkat, içten olma, ses yüksekliði, rezonansý önemlidir, tempo önemlidir. 150 kelime yerine 30-40 = M. Yýlmaz. Sadece güçlü ve saygýn insanlar yavaþ ve düþük ses tonuyla konuþmaya cesaret edebilirler. Sesin tonu, yüksekliði konuya ve duruma göre deðiþken olmalýdýr. Ýyi seçilmiþ duraklamalar vücut tavýrlarýyla desteklenirse etkili olur. Ýnandýrýcý konuþma mesajýn hýzý ve akýcýlýðýyla saðlanýr (Sünnet olan tane tane anlaþýlýr konuþmaktýr. Üstadýmýzýn belagatta anlattýðý üslüplar da dikkate alýnmalý). Konuþma ve ses tonunu birilerine tenkit ettirip veya banda alýp geliþtirebiliriz.

Hülasa: Vazifesi hitabet ve teblið olan bu cemaatin her ferdi sünnetteki hitap tarzýný, canlý mübellið hocamýzý örnek alarak inceleyip kendi konuþma tarzýný (ama mutlaka ihlas ve samimiyete dikkat ederek) geliþtirmelidir.

Kitabýn devamýnda Kennedy-Nixon-Carter-Ford tartýþmalarýný mukayeseli olarak anlatýyor.

Davranýþlarýn tutarlý, mantýklý, kendimizden, taklitsiz, çevreye karþý dikkatli, rahatsýz etmeden, mütecessis, nazik, muhatabý anlayarak, üç düþünüp bir konuþarak, vakarlý ve sevimli vb. bir çizgiye oturtabilmelisiniz. Kendimiz hakkýndaki müspet bakýþlara “ fihi nazar “ deyip eksiklileri öðrenmeye ve deðiþtirmeye çalýþmalýyýz.

Þahýs, ev, çevre hep düzenli tertipli olmalý, imajýmýzýn halden ziyade makamýmýzý temsil etmesine dikkat etmeliyiz. Ýnsanlarýn güven ve baðlýlýðýný kazanmaya, kendimiz gibi olmaya, kendimizi davamýza adamaya, iç problemleri hallederek tutarlý fikirlerle insanlara yardýma koþmaya azimli olmalýyýz. EK 1. Power dergisi eki olan “Kendinizi Nasýl Yönetirsiniz? (John Walsh)” isimli kitabýn 84 shf özeti.

Karar alýrken basit ve güveniliri aramak yerine birden fazla ve istiþareyle karar almalý.

Daha makul öneriler getirildiðinde kararlarýnýzý deðiþtirebilmelisiniz. Ýyi yöneticiler her iþten sorumludurlar ama en az karar verirler. Taksim-ül Amal, mesai tanzimi ve iþ takibi iyi yapýlmalý. Ýyi idareci daha büyük yeni ve atýlýmcý kararlar alýrken, basit ve rutin kararlarý alta býrakýr.

Personel karar alýp, iþ yapacak, baþarýlý olacak iþte tavzif edilmeli. Ýnsanlar niyet ve eylemi karýþtýrýrlar. Alýnan kararlarý takip edecek bir kiþi mutlaka olmalýdýr.

Ýcraatýn safhalarýný takip edecek rapor sistemi olmalý, vaatlerden çok teslim tarihleri ve sonuçla ilgilenilmelidir.

Kriz dönemlerinde yanlýþ bile olsa hýzlý karar almalý ki kriz yayýlmasýn. Önemli detay veya kozu en sona saklayýn. Tam yeri gelince söyleyin. Bir cemaatte hizipler oluþur, bazýlarý icraate katýlmaz, sorunlar deðil kiþiler eleþtirilirse, sorumluluklar savsaklanýrsa ekibin çalýþma problemleri var demektir.

Çözüm olarak yeni bir planlama, yakýnlýk-anlayýþ vb. yollar denenmeli. Ýdarecinin altýnda karar alabilen bir fikir heyeti olmalý, problemleri çözmeli. Anlayýþ göstermek kalbe girmenin en iyi yoludur. Dinlediðinizi “hýmm” falan diyerek, bütün bedeninizle yönelerek yer yer muhatabý anladýðýnýzý gösteren sorular sorarak ispat edin. Dinleyemeyecekseniz mutlaka yazýlý rapor alýn. Ýyi bir dinleyici mütehammil, baþka þeyle uðraþmaz ve düþünmez, anlamaya çalýþýr, hemen karar vermez, yüzüne bakar, konudan sapmaz. Dinlemezseniz dinlenmez-siniz.

Kötü bir toplantýda gereksiz kiþiler vardýr, altý kiþiden fazlasý karar almaya çalýþý-yordur, bazýlarý hiç katýlmýyor öneri getirmiyordur, istenilen þeyler sonraki toplantýlara erteleniyordur, takip edecek kiþi görevlendirilmiyordur, telefonlar açýktýr, masa yuvarlaktýr. Toplantýya geç kalmalarla gereksiz uzamalar oluyordur.

Resmi veya uzun toplantý yerine hýzlý karar alan alt gruplar verimlidir. Beyin Fýrtýnasý:

1. Buluþlar yapýlan yarý saygýlý yarý resmi bir ortam oluþur

2.Hiçbir görüþ eleþtirilmez

3. Yeni fikirler teþvik görür

4. Yönetici teþvikçi ama baskýcý deðildir

5. Herkes ciddi-az ciddi fikir öne sürmeli

6. Herkes sýrasýyla konuþmalý

7. Fikirler tartýþýlýp, elenip, seçilmeli

Yönetici üzerindeki istiþare yükünü daðýtmalý, bazý toplantýlara altlarý göndermeli.

Toplantýnýn sonuçlanmasý için yöneticinin biraz cesur ve patavatsýz uzlaþtýrýcý olmasý lazýmdýr.

Ýnsanlar bitiþ saati belli olmayan, aktif katýlýmlarý sýnýrlý olan, kendilerini ilgilendiren gündem sayýsý az olan, gündem maddelerinin görüþme süresi belli olmayan, ruzname maddeleri ehemmiyet sýrasý belli olmayan toplantýlara geç gelirler. Baþ:18.27 Bit: 23.02. diye hassas saatler belirlenmeli. Yönetici:

1. Gündemi sunmalý

2. Maddeleri takip etmeli

3. Ýþleyiþi kontrol etmeli

4. Gevezeliði, önyargýyý ve ikili diyaloglarý önlemeli

5. Karþýt görüþleri özetlemeli

6. Sonraki toplantýya kadar etkin çözüm önermeli.

Yönetici bir psikolog gibi anlayýþlý ve adil olmalý. Fikirlerden etkilenmeli, kabul etmeli, evet diyebilmeli, tartýþma isteyenleri dengeleyebilmeli. Herkesin bir reyi olmalý.

Toplantýda en baþarýlý kiþi duygu ve tepkilerini kontrol edendir, ses tonu iyi ayarlanmalý ve gerektiði kadar az ve öz konuþulmalýdýr.

Fonksiyonunuz olmayan ve ilgisiz konularda izin alýp ayrýlabilmelisiniz. Tahrik edici cümle, davranýþ, fikirleri takmayýn, þövenist olmayýn. Ýyi bir iletiþim için hemen konuya girin, nedenleri izah edin, ne yapýlacaðýný, planýnýzý aktarýn, beklentilerinizi söyleyin. Yazý ve söz açýk, basit, mantýklý ve öz olmalýdýr. Çalýþtýðýnýz insanlarýn doðum, ölüm, hastalýk vb. anlarýný iyi takip edin. Ýyi Bir Konuþma:

1. Makale üslubuyla olmaz, akýcý olmalý

2. Fazla edebi ve þatafatlý olmamalý

3. Kýsa cümleler ve örnekler olmalý

4. Netlik ve üslubun çekiciliði

5.Kaðýttan okumamak

6. Hýzlý konuþmamak

Ýyi Bir Yazý:

1. Ne tür bir yazý olduðu belli olmalý

2. Baþlýklar ve içindekiler olmalý üst ve alt

baþlýklar olmalý

4. Cümleler kýsa, öz, açýk olmalý

5. Noktalama iþaretleri düzgün olmalý

6. Paragraflar kýsa olmalý

7. Genelleme yapýlmamalý

8. Sonuçlar net ifade edilmeli.


yazarý: ken kooper

Yukar git