Haziran 27, 2019, 04:47:32 S
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

ÜMMET YANIYOR!!

Balatan aminenur, Ocak 05, 2009, 12:57:41

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

aminenur
ÜMMET YANIYOR.. üzüntümüz ve acýmýz büyük..
bir þey yapamýyoruz ellerimiz baðlý dillerimiz baðlý..dizlerimiz baðlý

dünya bir girdap olmuþ ..büyük bir hýzla dönüyor...dipsiz bir kuyu oluyor!!  en karanlýk noktasýnda ben varým en ortasýnda ve en karanlýk... artýk uçmuyor kelebeklerim .. uður böceklerim .kuþlarýmýn kanadý kýrýlmýþ.. indirmiþ maskesini dünya.. gerçek yüzünü görüyorum..gerçekten bir hikayeymiþ öncesi benim hikayem!! ve dönüyor etrafýmda kapkaranlýk ...zifiri karanlýk ..zülmet çökmüþ her yana.....
bakýyorum bende karanlýðým... en yalancý benim en vefasýz...benim en riyakar.. en günahkar.......

hayvanlar insanlardan kaçýyor... aðaçlar küþmüþ meyve vermiyor...güneþ bile doðmuyor artýk...

dünya üzerindeki bu çirkinlikleri taþýyamýyor artýk bu kadar günahý .....

karanlýk bir girdabýn en karanlýk yerinde en ortasýndayým.. çýðlýk sesleri geliyor .. bebek sesleri aðýtlar geliyor .. ben duymak istemiyorum .. kapatýyorum kulaklarýmý ....
gözlerimin önüne  geliyor bu defa mavi emzikli bir bebek kurþunlanmýþ .. kollar bacaklar .. parçalanmýþ cesetler düþüyor önüme.. görmek istemiyorum kapatýyorum gözlerimi ..kan kokuyor her yan..
çöküyorum dizlerimim üzerine olduðum yere ellerim baglý

göz yaþlarým bile küsmüþ bana akmýyor artýk .. ah !! kalbim.. sanki bir mengenenin arasýnda sýkýþmýþ....
neden haykýramýyorum ben...baþýmý kaldýrýp yerden, açýp kollarýmý

Durun !!!kalabalýklar, bu cadde çýkmaz sokak!
Haykýrsam, kollarýmý makas gibi açarak:

durun !!ne olur durun !!! artýk yalvarýrým durun!!! artýk ALLAH aþkýnýza durun !!!!...

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,
Çatýrtýlar geliyor karanlýk kubbemizden


durun!!!! durun !!!!!durdurun !!! bu gaflet içindeki  gidiþinizi bozun sessizliginizi  bu zülümleri ne olur artýk dursun!!!

ya rab  bir inþirah!!
ferahhfeza//28 aralýk 2008 saat  14:44
aminenur

hasan_talha

aminanur arkadaþým öncelikle çok teþekkür ediyorum böyle güzel sözler ve yazý için.. bence yazýlar konuþmuþ adeta tabi okuyup anlayabilene. neden bu bizdeki çaresizlik niye neden bu gözlerimizi kapatýp boynumuzu bükmeler neden, neden az kalýyoruz bu kutsal davada

GüL_GüZeLi

Öncelikle yüreðine saðlýk,sanýrým kendi dizeleriniz,bunun içinde tebrik etmek istiyorum sizi,böylesi duygu yüklü yazýlarýnýzýn devamýný bekleriz inþallah...

aminenur

sayýn  ;
hasan _talha
Gül _Güzeli
kardeþler çok teþekkür ederim ..
selam ve dua ile

Büþra

Daha önce de söylemiþtim..Yazýlarýnýzýn hayranýyým....Bu kadar ihtiþamlý bir yüreðe nasýl bir yorum yazýlabilir ki..Yüreðinize,yazan ellerinize saðlýk güzel kardeþim...Yazýlarýnýzýn devamýný  dört gözle bekliyorum.. :)

aminenur:) teþekkürler güzel kardeþim  ;)

Büþra

Alnt yaplan: aminenur - Ocak 05, 2009, 08:19:34 S


:) teþekkürler güzel kardeþim  ;)


Rica ederim... :)
Sitenizi biraz dolaþtým.. :)Çok beðendim..Sizden bir ricam olacaktý..Eðer sizin için de bir sakýncasý yoksa med/cezir baþlýklý þiirinizi bu site de görmek isteri(z)m..Ama kabul etmeseniz de anlayýþla karþýlarým kardeþim...Rabbime emnaetsiniz..

aminenur

Alnt yaplan: Büþra - Ocak 05, 2009, 11:55:50 S
Alnt yaplan: aminenur - Ocak 05, 2009, 08:19:34 S


:) teþekkürler güzel kardeþim  ;)


Rica ederim... :)
Sitenizi biraz dolaþtým.. :)Çok beðendim..Sizden bir ricam olacaktý..Eðer sizin için de bir sakýncasý yoksa med/cezir baþlýklý þiirinizi bu site de görmek isteri(z)m..Ama kabul etmeseniz de anlayýþla karþýlarým kardeþim...Rabbime emnaetsiniz..


eyvallah ... olabilir tabi..neden olmasýn  ;) beðenmiþ olmanýza sevindim.. hemen þunu belirteyim .. güzel kardeþim..  acizane karalamalar... þiir olarak adlandýramýyorum.. :) deneme diyebilirmiyiz.. ;)

bin teþekkür..... dua ile  kardeþim...

Bevadih

Allah razý olsun..yüreðinize selam...çok içtendi..

Ýnþirah...Ýnþirah..Ýnþirah...

aminenur

Alnt yaplan: Bevadih - Ocak 14, 2009, 07:04:02 S
Allah razý olsun..yüreðinize selam...çok içtendi..

Ýnþirah...Ýnþirah..Ýnþirah...
amin ecmain olsun... teþekkürler kardeþim...
selam ve dua ile

Yukar git