Haziran 25, 2019, 11:42:41
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

EY YAHUDÝ

Balatan TUNAHANBEY, Ocak 02, 2009, 01:43:22

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TUNAHANBEYTürkiye'nin ünlü þairlerinden Sezai Karakoç'un Diriliþ dergisinda 1969 yýlýnda yayýmladýðý þiir sanki bugün anlatýyor.


EY YAHUDÝ


Nihayet Mescid-i Aksa'yý da yaktýn ey yahudi
Asýrlardýr insanlýðýn ruhunu yaktýðýn gibi ey yahudi
Aya çýkarak göðe çýktýðýný sandýn ey yahudi
Göðe çýktýðýna inanýr inanmaz
Büyük Peygamberin göðe çýktýðý yeri yaktýn ey yahudi
Mescid-i Aksa'yý yaktýn ey yahudi
Daha doðrusu yaktýðýný sandýn ey yahudi
Senin yaktýðýn gökteki Mescid-i Aksanýn ancak
gölgesidir ey yahudi
Senin yaktýðýn Mescid-i Aksanýn ruhu deðil,
Taþ, toprak ve aðaçtan iþaretidir ey yahudi
Ölüler gibi donmuþ bizlere de
Belki Mescid-in ateþinden bir köz düþer de
Buzlarýmýz çözülür ey yahudi
Sen vaktiyle peygamberlere ihanet ettiðin gibi
Þimdi de
Onlarýn en büyüðünün miraca çýkýþ noktasýna
Göðe yükseliþ noktasýna ihanet ettin
Sen asýl kendi kurtuluþuna ihanet ettin
Mescid-i Aksanýn ruhu yakýlmaz
Yakýlan ancak taþ ve topraktýr
Sen asýl kendini yaktýn ey yahudi

Sen ancak kendi ruhunu ateþe attýn
Cehennemleþtirdin kendini ey yahudi

Kudüs'ü aldýktan sonra
Gazzede yapmadýðýn iþkence kalmadýktan sonra
Demek Mescid-i Aksayý da yaktýn ey yahudi
Utanmazlýðýný en son uca çýkardýn
Tanrýdan çekinmediðini
Ýnançsýzlýðýný
Kara yürekliliðini
Zulüm aþkýný
Bir kere daha ilan ettin

Hakettiðin cezayý en þiddetli bir þekilde çekeceksin
ey yahudi
Sen kutsal Kudüs'ün ruhuna ihanet ettin
Peygamberlerin dediði bir kere daha olacaktýr.
Sana haber verilen cezalar bir kere daha gelecektir
baþýna
Sen Süleyman Peygamberin ruhunu incittin ey yahudi
Davut Peygamberin ruhunu sarstýn ey yahudi
Zebura ihanet ettin ey yahudi
Tevratýn ve Zeburun
Musanýn Davutun Süleymanýn
Ve bütün kitaplarýn ve bütün peygamberlerin
Gelmesini bekledikleri
Geleceðini haber verdikleri
Ve bütün kitaplarýn ve bütün peygamberlerin
Evrene, insana, yere, göre ýþýk saçan
Büyük Peygamberin ayak bastýðý yere
Ýmam olup bütün peygamberlere
Namaz kýldýrdýðý yere
Ýhanet ettin, aklýnca hakaret ettin ey yahudi
Hakettiðin cezayý en þiddetli bir þekilde
çekeceksin ey yahudi
Büyük Peygamberin haber verdiði gibi
Sen cezaný çekerken
En vahþi taþlarýn arkasýna saklansan bile
Taþlar olduðun yeri haber verecek
Çünkü sen taþý bile yakacak kadar kinlisin ey yahudi
Sana hiç bir zarar vermemiþ bir ümmet için
Sýkýþtýðýn her sefer seni kurtaran
Seni koruyan
Acýmasýndan ötürü senin kendisine sýðýnmaný
kabul eden
Kerim, cömert, mert bir ümmet için
Ýnsanlýðýn son ümidi bir ümmet için
En büyük kini duymaktasýn
O fakir de olsa uludur
O mazlumdur
Sen onun ululuðunu ve mazlumluðunu, hakikat
taþýyýcýlýðýný kýskanýyorsun ey yahudi
Bir gün gelecek azgýnlýðýn sona erecektir
Kutsal Kudüs kurtulacak
Mescid-i Aksayý bu ümmet altýndan ve zebercetten
ve yakuttan
Yeniden yapabilecek bir kudrete erecektir
O gün Tanrýnýn azabý senin için þiddetli olacaktýr
Biz istesek bile seni ondan kurtaramýyacaðýz ey yahudi
Bize bu yapýlaný yapan sen deðilsin
Biz kendi cezamýzý çekiyoruz
Sen de bir gün kendi cezaný çekeceksin ey yahudi
Sana yeryüzü lanet edecektir
Sana gökyüzü lanet edecektir ey yahudi
En kýsa zamanda tövbe yolunu tutmazsan ey yahudiSezai KARAKOÇ

Diriliþ Sayý 1 Yýl 1969

senarist081

Allah razý olsun...

MiM

bu þiiri ilk defa gördüm. olaðanüstü. sevgili TUNAHANBEY size teþekkür ediyorum, bizi böylesine güzel bir þiirle tanýþtýrmýþ olduðunuz için. tam da zamanýnda. yüreðinize saðlýk muhterem.

Yukar git