Haziran 24, 2019, 07:29:51 S
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Dinle ey Ýsrail!

Balatan TUNAHANBEY, Ocak 02, 2009, 01:40:32

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TUNAHANBEY

Dinle ey Ýsrail!

"Daðlar titriyor. Cesetler çöp gibi sokaklara serildi.

Bütün bunlara raðmen RAB'in öfkesi dinmedi, eli kalkmýþ durumda.

RAB uzaktaki uluslarý bir sancak iþaretiyle, dünyanýn en uzaðýndakileri bir ýslýk sesiyle çaðýracak; hýzla hemen gelecekler.

Aralarýnda yorulan, sendeleyen olmayacak; uyuklamayacak, uyumayacaklar.

Gevþek kemer, kopuk çarýk baðý olmayacak.

Oklarý sivri, yaylarý kuruludur.

Atlarýnýn toynaklarý çakmaktaþý, arabalarýnýn tekerlekleri kasýrga gibidir.

Askerleri diþi arslan, genç arslanlar gibi kükrer, homurdanarak avlarýný kapýp götürürler.

Kimse avlarýný pençelerinden kurtulamaz.

O gün Ýsrail'e karþý denizin gürleyiþi gibi gelecekler!" (Yeþeya; 1/25-30).

Dinle ey Ýsrail!

Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver! (Yeþ.1/2)

RAB'in öfkesi dinmedi, eli kalkmýþ durumda! (Yeþ.5/25).

***

"Sadýk kent nasýl da fahiþe oldu.

Adaletle doluydu, doðruluðun barýnaðýydý, þimdi ise katillerle doldu.

Gümüþü cüruf oldu, sütüne su katýldý.

Yöneticileri hýrsýzlarýn iþbirlikçisi; hepsi rüþveti seviyor, armaðan peþine düþmüþ.

Öksüzün hakkýný vermiyorsunuz.

Dul kadýnýn davasýný görmüyorsunuz. (Yeþeya; 1/21-23).

Adalet püskürtüldü, doðruluk çok uzaklarda.

Gerçek kent meydanýnda sendeleyerek düþtü.

Dinle ey Ýsrail!

Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver!

RAB'in öfkesi dinmedi, eli kalkmýþ durumda!

O gün Ýsrail'e karþý denizin gürleyiþi gibi gelecekler!

***

"Evlerine ev katanlarýn, tarlalarýna tarla katanlarýn vay haline!

Oturacak yer kalmadý. Ülkede bir tek siz oturuyorsunuz.

Her Þeye Egemen RAB'in þöyle ant içtiðini duydum: Büyük ve gösteriþli çok sayýda ev ýssýz kalacak. Ýçinde oturan olmayacak.

Hepsi alçaltýlacak; dize getirilecek, küstah bakýþlarý alçaltýlacak. Ama Her Þeye Egemen RAB adaletinden dolayý yüceltilecek, Tanrý doðruluyla kutsal olduðunu gösterecek.

Kuzular kendi otlaklarýndaymýþ gibi otlayacak, zenginlerin ýssýz kalan konutlarýný yabancýlar ele geçirecek.

Suçu yalanla örülmüþ iplerle, günahý araba urganýyla çekenlerin vay haline!

Diyorlar ki: Tanrý elini çabuk tutup iþini hýzlandýrsýn da görelim." (Yeþeya; 5/8-19).

Dinle ey Ýsrail!

Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver!

RAB'in öfkesi dinmedi, eli kalkmýþ durumda!

O gün Ýsrail'e karþý denizin gürleyiþi gibi gelecekler!

***

"Sýkýntý çekmiþ ülke karanlýkta kalmayacak.

Geçmiþte Zevalün ve Neftali bölgelerini alçaltan Tanrý, gelecekte Þeria Irmaðý'nýn ötesinde, Deniz Yolu'nda, uluslarýn yaþadýðý Celile'yi (Gazze'yi) onurlandýracak.

Karanlýkta yürüyen halk büyük bir ýþýk görecek.

Ölümün gölgelediði diyarda yaþanlarýn üzerinde ýþýk parlayacak.

Ya RAB, ulusu çoðaltacak, sevincini artýracaksýn.

Ganimet paylaþanlarýn coþtuðu gibi onlar da sevinecek senin önünde.

"Kollarýný kýran deðneði", onlara eziyet edenlerin sopasýný paramparça edeceksin.

Týpký Midyanlýlarý yenilgiye uðrattýðýn günkü gibi…

Egemenliðin, esenliðin büyümesi son bulmayacak.

Egemenliðini ADALETLE ve DOÐRULUKLA kuracak." (Yeþaya; 9/2-7).

***

Dinle ey Ýsrail!

Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver!

RAB'in öfkesi dinmedi, eli kalkmýþ durumda!

Evet, o gün Ýsrail'e karþý denizin gürleyiþi gibi geleceðiz!

Geçmiþte Babil, Asur, Sasani, Roma nasýl alçaltýldýysa, bugün de Ýsrail, Amerika, Ýngiltere öyle alçaltýlacak!

O gün denizler gürleyecek, gökler çatýrdayacak, insanlýk vicdaný sel olup taþacak.

Çünkü bu kattýðýný çer çöpe çeviren bir adalet seyr-i huruþanýdýr (çoþkun yürüyüþü).

Bunun önünde geçmiþte kimse duramadý, bugün de duramaz.

Çünkü dünyanýn ezeli ve ebedi kanunu deðiþmedi: Dünya küfürle devam eder, zulümle asla!

Dinle ey Amerika!

Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver!

RAB'in öfkesi dinmedi, eli kalkmýþ durumda!

O gün adalet deniz olup taþacak, gök yarýlýp çatýrdayacak!

Yeryüzüne ezilenler varis olacak! (Kasas; 28/5)

Böyle buyurdu insanlýkla yürüyen Yaþayan Tanrý…

Böyle buyurdu Ýbrahim'in, Musa'nýn, Yeþaya'nýn, Ýsa'nýn, Muhammed'in Rabbi Allah…

Böyle seslendi Ýncir ve Zeytin aðaçlarýnýn altýnda, Sina daðýnýn eteklerinde ve Beledu'l-Emin'in sokaklarýnda yükselen bütün o sesler, böyle….

Dünya durdukça, þehirlere bombalar yaðdýkça, kollar kýrýldýkça, titrek çocuk elleri çöplüklerden ekmek toplarken küstah þampanyalar patladýkça, komþusu açken tok yatanlar oldukça, 'arþý çatlatan' öksüz aðlamalarý sürdükçe de devam edecek, hiç susmayacak!

Ta tanyeri aðarýp, karanlýðýn dehlizleri yýrtýlýp, sabaha ulaþýncaya kadar…

***

Dinle ey Ýsrail!

Yazýdaki alýntýlar Yeþeya'ya aitti. Yani Tevrat'dan…

Hani o Tevrat'ý okuyup bombardýmana baþlayan Ýsrailli askerin elindeki kitabýn Yeþayasý…

Bu sözleri sizin gibi "kendini gerçekleþtiren kehanet" olarak anlamýyorum. Zulmün ve adaletin, yükseliþin ve çöküþün her toplum için geçerli evrensel yasalarýnýn hatýrlatýlmasý olarak anlýyorum. "Ayný kandilden" gelenler hep böyle konuþur, hemen tanýrým.

Kulak ver ve iyi dinle:

"O gün Ýsrail'e karþý denizin gürleyiþi gibi gürleyerek gelecekler…" (Yeþaya; 5/30)

Yani…

Ýþgale karþý direniþ, zulme karþý adalet, iþkenceye karþý insanlýk, saldýrýya karþý kenetlenme, tanka karþý sapan taþý, havadaki uçaklara karþý yerdeki kalabalýklar, savaþa karþý barýþ, cehenneme karþý cennet, küstahlýða karþý yürek, korkaklýða karþý cesaret, bombardýmana karþý intifada… denizin gürleyiþi gibi gürleyerek gelecek!

Zulüm/adalet baþ çeliþkisinin evrensel yasasý denir buna.

Bunu kimse durduramadý ve yenemedi, siz de durduramaz ve yenemezsiniz, asla!

Bombardýmana giderken okuduðunuz elinizdeki kitabýn uyarýlarýný da mý okumuyorsunuz?

O bile size karþý!
Recep Ýhsan Eliaçýk


MiM

kalbi þükranlarýmý sunuyorum sevgili TUNAHANBEY. bugün getirdiðiniz muhteþem yazý ve paylaþýmlarla sitemizi onurlandýrdýnýz. Allah razý olsun, yüreðinize saðlýk.

isoz

Allah sizden razý olsun. Kardeþlerimiz orada acý içerisinde elleri kolarý baðlý vaziyetteler. Çocuklarlar yaþlýlar kadýnlar çok zor durumdalar. Allah rýzasý için küçücük bir yardýmda olsa belki hayatta kalmalarý için bir umut olacak. Yardýmlarýmýzý esirgemeyelim. Ýnsani yardýmlaþma Vakfý (ÝHH) aracýlýðý ile yardýmlarýnýzý iletebilirsiniz... 
http://www.ihh.org.tr/


KUL34

Alnt yaplan: MiM - Ocak 02, 2009, 10:33:49
kalbi þükranlarýmý sunuyorum sevgili TUNAHANBEY. bugün getirdiðiniz muhteþem yazý ve paylaþýmlarla sitemizi onurlandýrdýnýz. Allah razý olsun, yüreðinize saðlýk.

GüL_GüZeLi

Allah razý olsun emeðinize yüreðinize saðlýk...

samimi


Yukar git