Haziran 25, 2019, 06:05:38
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

CÂNAN YURDU

Balatan TUNAHANBEY, Ocak 02, 2009, 01:06:08

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

TUNAHANBEY

CÂNAN YURDUEyvâh ýssýz diyâr-ý dilber...

Her hatvesi bir mezâr-ý muðber!

Uçmuþ da bakýndýðým terâne,

Kalmýþ sessiz bir âþiyâne.

Yer yer medfun durur emeller...

Gûyâ ki kýyâm-ý haþri bekler!

Yâ Rab! Niye böyle bir yýðýn hâk

Olmuþ yatýyor o buk'a-i pâk

Yâ Rab, ne için o lem'a nâbûd?

Yâ Rab, ne için bu sâye memdûd?

Yâ Rab, ne demek harîm-i cânan

Üstünde bu perde perde hicran?

Lâkin görünen kimin hayâli?

Cânan gibi týpký yâl ü bâli...

Keysû-yi siyâh-ý târumân,

Altýnda cebîn-i lem'a-dârý,

Zulmetler içinde subh-i mahmûr;

Yâ gözbebeðinde nazra-i nûr;

Yâ ebr-i bahâr içinde cevvâl

Bâran çeklinde dürr-i seyyâl;

Yâ sînede her zaman coþan yâd,

Yâ kayd-ý bedende rûh-i âzâd.

Ey tayf-ý nigeh-fýrîbi yârin

Olmaz mý bir ân için karârýn?

Heyhât, serâb-ý þavka döndün...

Karþýmda parýldamanla söndün!

Kimden sorayým ki nerde dilber?

Makber gibi samt içinde her yer.

Cânan! Cânan!.. dedim, arandým...

"Bir aks-i nidâ" dedikçe, yandým!.

Yâ Rab, neye hem saðýr, hem ebkem,

Daðlar, dereler, bütün þu âlem?

Ey sevdiðimin sevimli yurdu,

Hâlin, bana þimdi pek dokundu!

Aç sîneni; yâd-ý nükhetinden

Bir þemmeye kâilim bugün ben.

Bir vakt o þemîm-i nâz-perver

Tâ subha kadar yanýmda bekler,

- Ümmîde verip bekâ sabûhu-

Sermest-i safâ ederdi rûhu.

Heyhât o nesîm-i sâf þimdi

Nâzan, nâzan semâya gitti.

Ey lâne-i târumâr söyle,

Cânan sana artýk inmiyor mu?

Ey mâtem-i pâyidâr söyle,

Sâhandaki nevha dinmiyor mu?

Ey ebr-i semâ-güzîn-i seyyâr,

Yâdýnda mýdýr o nazlý reftâr?

Ey darbe-i bâda karçý, ra'þân,

Ýnþâd-ý enîn eden nihâlân!

Bir þi'r-i revân olup da cânan

Geçmez mi bu gölgeden hýrâmân?

Ey dilber-i mihriban, zuhûr et!

Ömrüm gibi ansýzýn mürur et!

Ya kalb-i fezaya bir hutur et:

Afakýmý lem'a lem'a nur et.

Bin nevha-i can içinde , pür-cûþ,

Geldim bu garib yurda, medhûþ.

Feryâdýmý yok mu eyliyen gûþ?

Yâ Rab, bu nasýl cihân-ý hâmâþ:

Bir "yok!" diyecek sadâ da yokmuþ!...

Yukar git