Haziran 25, 2019, 05:59:19
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Trigonometri (Birim Çember ve Yönlü Açýlar)

Balatan MiM, Aralk 21, 2008, 04:18:48

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Aralk 21, 2008, 04:18:48 Last Edit: Nisan 10, 2011, 03:01:29 by Fussilet
Trigonometri
Birim Çember ve Yönlü Açýlar

matematik trigonometri kısa konu anlatımı selim arslanoğlu'dan
Birim Çember: Yarý çapý bir birim olan ve merkezi orijinde bulunan çembere birim çember denir.Birim çemberin uzunluðu 2’dir.
Yönlü Açý : Bitim kenarý birim çemberin pozitif yönünde olan açýlara pozitif yönlü açýlar denir. Bitim kenarý birim çemberin negatif yönünde olan açýlara da negatif yönlü açýlar denir.


y


Q Bitim ýþýný


+ x Baþlangýç ýþýný

-
Bitim ýþýný
AÇI ÖLÇÜ BÝRÝMLERÝ


Derece: Bir çemberin tüm yayýnýn ölçüsü 360 dir. Bir çemberin 360’ta birini gören açýnýn ölçüsü 1 dir. 1 nin ¹/60 ‘ine 1’ (dakika) denir. Bir dakikanýn ¹/60 ‘ine 1” (saniye) denir.
Radyan: Bir çemberin tüm yayýnýn ölçüsü 2 radyan dýr. Bir çemberde yarý çapý uzunluðundaki bir yayý gören merkez açýnýn ölçüsü 1 radyan dýr.
Grad: Bir çemberin tüm yayýný ölçüsü 400 grad dýr. Bir çemberin ¹/ 400 ‘ini gören merkez açýnýn ölçüsü 1 grad dýr.
Derece , Radyan , Grad Arasýndaki Baðýntý : D ‗ R ‗ G
180  200

Bir Açýnýn Esas Ölçüsü
 derecelik bir açý için 0    360 olmak üzere  =  + 2k k Z eþitliðinde  ‘ya  derecelik açýnýn esas ölçüsü denir.
Bir Açýnýn Esas Ölçüsünü Bulma
Bir açýnýn ölçüsü derece cinsinden verildiðinde;
a) Açýnýn ölçüsü 0 ile 360 arasýnda ise esas ölçüsü verilen ölçüdür.
b) Açýnýn ölçüsü 360 ‘den büyük ise verilen ölçü 360’a bölünür, elde edilen kalan o açýnýn esas ölçüsüdür.
Örnek: 1256’nin esas ölçüsünü bulunuz

1256 360
1080 3
176 Esas ölçü

c)Açýný ölçüsü negatif ve ölçünün mutlak deðeri 360º ‘den küçükse bu mutlak deðer 360’tan çýkarýlýr.
Örnek: -30º nin esas ölçüsünü bulun. –340º nin esas ölçüsünü bulun.

360 - 30 = 330º 360 – 340 = 20º

d) Açýnýn ölçüsü negatif ve ölçünün mutlak deðeri 360’tan büyükse ölçünün mutlak deðeri 360’a bölünür,kalan 360’tan çýkarýlýr.Farký esas ölçüdür.

Örnek: - 3450º nin esas ölçüsünü bulun.

3450 360 360 – 210 = 150º
3240 9
210

Bir açýnýn ölçüsü radyan cinsinden verildiðinde;
a)Açýnýn ölçüsü 0 ile 2 radyan arasýnda bir deðer ise esas ölçü verilen deðerdir.
b)Açýnýn ölçüsü 2 den büyük ise bu ölçüden ’nin çift katlarý çýkarýlýr.Kalan açýnýn esas ölçüsüdür.

Örnek: 19 esas ölçüsünü bulun.
3

19 ‗ 6 . 3 ₊  ‗ 3.2 ₊  19 ‗ 
3 3 3 3 3 3

c)Açýnýn ölçüsü negatif ve bu ölçünün mutlak deðeri 2’den küçük ise açýnýn ölçüsünün mutlak deðeri 2 ‘den çýkarýlýr.Fark açýnýn esas ölçüsüdür.

Örnek: - 7 esas ölçüsünü bulun
4

2 - 7 ‗ 
4 4

d)Açýnýn ölçüsü negatif ve bu ölçünün mutlak deðeri 2 ‘den büyükse verilen açýnýn mutlak deðerinin esas ölçüsü bulunur ve 2’den çýkarýlýr.

Örnek: - 7 esas ölçüsünü bulun
3

- 7 ‗ - 3,5  3,5 - 2&

israaa

ýyy rüyalarýma bile girdi artýk..=(
sýnavdan düþük almama sen sebeb oldun tri.sen.. :( :D

yasminn

israaa bence çok kolay bir konu
biz su anda bu konuyu iþliyoruz en fazla anladýgým konu bu diyebilirim
hele esas ölçü bulmak bebek iþi:-)

israaa

Alnt yaplan: yasminn - Mays 19, 2009, 10:44:15 S
israaa bence çok kolay bir konu
biz su anda bu konuyu iþliyoruz en fazla anladýgým konu bu diyebilirim
hele esas ölçü bulmak bebek iþi:-)hoca bunlarý karýþýk bir þekilde sorarsa bebek iþi demek rüya olur.. :P ;)
tri.le anlaþabilmeyi nasib etsin ALLAH..  :D dua et :P

ilknur

matamatik okul okusanda okumasanda herzaman gerekiyor çoban olsan öðretmen olsan bakal olsan evkadýný yani ne olursan ol lazým benim eþim býranjý matamatik öðretmeni ben ise hiç anlamam

Yukar git