Haziran 17, 2019, 11:26:30 S
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

Günlük Stresini Ölç! Rahatla!

Balatan senarist081, Aralk 19, 2008, 06:42:57 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Aralk 19, 2008, 06:42:57 S Last Edit: Aralk 19, 2008, 06:46:49 S by Tarýk Bin Ziyad
Her yeni günle, bir bebeðin doðumu, sevilen bir kiþinin vefatý, terfi, iþ kaybý, sevilen bir kiþiyle tartýþmak veya yeni bir iliþkiye baþlamak gibi stres yaratabilecek deðiþik olaylar yaþarýz. Her durumda, stresle o an baþa çýkmayý öðrendiðimiz gibi, hayatýmýzda karþýmýza çýkabilecek deðiþik olaylarla da baþa çýkmayý ve stresi kontrol altýnda tutmayý öðrenmeliyiz.

Aþaðýdaki test, ne gibi olaylarýn sizde stres yaratabileceðini ve sizin bununla nasýl baþa çýkabileceðinizi belirlemek için hazýrlandý. Vereceðiniz kesin doðru veya kesin yanlýþ yanýtlar yoktur. Bu test bir teþhis koymak amacýyla deðil, yalnýzca sizin hayatýnýzda bir denge kurmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlandý. Stres düzeyiniz ve stresin hayatýnýzý nasýl et kileyebileceði hakkýnda bir profesyonelle konuþup bilgi almanýz önerilir

Stres Düzeyinizi Öðrenin

Aþaðýdaki durumlara genel olarak nasýl tepki gösterdiðinizi iþar et leyerek stres düzeyinizi ölçün.

4- Her zaman
3- Sýk sýk
2- Bazen
1- Hiç

Her soruya size uygun olduðunu düþündüðünüz bir sayý verin. Anketi tamamladýðýnýzda sayýlarý toplayýn. Anketin sonucunu elde ettiðiniz sayýya göre deðerlendirin.

1-Birçok farklý iþi kýsa zamana sýðdýrmaya çalýþýyor musunuz?
2-Ýþ aksaklýklarý veya gecikmeler durumunda sabýrsýzlanýyor musunuz?
3-Eðlenme amaçlý da olsa oynadýðýnýz oyunlarda hep kazanmak zorunda hissediyor musunuz?
4-Trafikte kýrmýzý ýþýk yanmak üzereyken arabanýzla hemen geçmeye çalýþýyor musunuz?
5-Yaptýðýnýz bir iþte yardýma ihtiyacýnýz olsa da sormaktan kaçýnýyor musunuz?
6-Sürekli olarak baþkalarýnýn hayranlýðýný kazanmak ve saygý duyulma ihtiyacý hissediyor musunuz?
7-Baþkalarýnýn iþlerini yapma biçimlerini sýklýkla eleþtiriyor musunuz?
8-Sýklýkla saate bakar mýsýnýz?
9-Baþarýlarýnýzý ve pozisyonunuzu yükseltme konusunda aþýrý hýrs yaptýðýnýz oluyor mu?
10-Zamanýn size yetmediði düþüncesine kapýlýyor musunuz?
11-Bir anda birden çok iþ yapma alýþkanlýðýnýz var mýdýr?
12-Sýklýkla gergin veya sinirli hissediyor musunuz?
13-Hobilerinize ve kendinize vakit ayýrmakta zorlanýyor musunuz?
14-Çabuk konuþma veya sohbetleri hýzlandýrma eðiliminiz var mýdýr?
15-Kendinizi geçinilmesi zor biri olarak kabul ediyor musunuz?
16-Arkadaþ veya akrabalarýnýz sizinle geçinmenin zor olduðunu söylerler mi?
17-Birden fazla projede yer alma eðiliminiz var mýdýr?
18Kendinize sýklýkla iþinizi bitirme tarihleri koyuyor musunuz?
19-Dinlenmeye ayýrdýðýnýz veya boþ oturduðunuz vakitlerde kendinizi suçlu hissediyor musunuz?
20-Kendinize çok fazla sorumluluk yüklediðiniz oluyor mu?

Eðer toplam 20 ile 30 arasýndaysa fazla üretken bir insan deðilsiniz ve hayatýnýzý canlandýrmaya ihtiyacýnýz var.

Eðer toplam 31 ile 50 arasýndaysa stresle baþa çýkma konusunda iyi durumdasýnýz.

Eðer toplam 51 ile60 arasýndaysa stres düzeyiniz normalin üzerindedir ve aþýrý ger gin olma sýnýrýndasýnýz demektir.

Eðer toplam skor 61 ve üzerindeyse, kalp hastalýðýna yakalanma þansýnýz yüksektir.
[move]Bu test, Sweet Briar Üniversitesi Akademik Kaynak Merkezi´nden alýnmýþtýr. [/move]

Yukar git