Haziran 26, 2019, 08:08:41 S
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

Demet demet DUA

Balatan MiM, Mart 06, 2008, 08:44:22 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Hüda_i gülü

Yüreði baharý beklerken, Kýþtan kalan hüzünler serpilmiþ gül aþýðý, Ruhun hangi rüzgarýn ardýnda titriyor bilemem, Bilki kýrýk dökükte olsa avuçlarýnýza býraktýðým DUA larým var, Bilinki yüreðiniz yandýðýnda, yanan baþka yüreklerde var, Bir damla suya hasret, bir parça sevgiye hasret yanan yüreðimle..

Ya Rabbi! Bizleri yolundan ayýrma! Gönlümüzü dünyalýk þeylerin sevgisinden, gözümüzü bize haram kýldýðýn þeylerden uzak eyle! Yarattýðýn herþeyi bize sevdir, fakat yaradýlana kapýlýp Yaradan'ý unutmaktan bizleri koru!

Hazreti Muhammed ahlakýný,
Hazreti Süleyman saadetini,
Hazreti Eyyub'un sabrýný,
Hazreti Yusuf'un güzelliðini,
Hazreti Hamza'nýn cesaretini,
Hazreti Ömer'in adaletini,
Hazreti Ali'nin bilgisini ve 124 bin peygamberin duasýný seninle beraber eylesin Rabbim. Selam,

MiM

aminler olsun, binlerce kez...
eyvallah, güzel ablalarým... yürekleriniz var olsun, dualarýnýz müstecap!
hepinizden Allah razý olsun.

Bevadih

Allahým!

Alemlere Rab olan Sensin
Görüyorsun herþeyi Sen öðrettin bana görmeyi.
Duyuyorsun her sesi Sen öðrettin bana duymayý.
Biliyorsun her ne varsa Sen öðrettin bana bilmeyi.
Ben "hiçbir þeydim Sen varettin bir "þey" oldum
Varlýðý Sen'le bildim yokluðu Sen'le öðrendim.
Sen ki bana sayýsýz nimetler bahþettin
Ýsimlerle donattýn içimi ve dýþýmý hem var hem yâr ettin
Sen ki beni dünya evine buyur ettin aðýrladýn ikram ettin
Hamd de þükür de yalnýz Sana'dýr.

Sen ki bana
'Konuþmak' için 'Dil'
'Sevmek' için 'Kalp'
'Düþünmek' için 'Akýl' verdin
Sen ki bana
'Görmek' için 'Göz'
'Duymak' için 'Kulak'
'Dokunmak' için 'El' verdin

O kadar fakirim ki zenginliðin karþýsýnda kabul eyle acziyetimi.
O kadar zayýfým ki gücün karþýsýnda geri çevirme abdiyetimi.
O kadar kulum ki öyle bir Rab'sýn Sen
Kelimeleri ihsan eyledin bana
En güzel kelimeler Senin'dir en güzel kelimelerim Senin içindir.
Beni baðýþla hatalarým kusurlarým günahlarým için.

Bilirim ki Senin merhametin
Cömert topraktan daha çoktur
Bilirim ki Senin rahmetin
Yaðan yaðmurdan daha fazladýr.
Yine bilirim ki Senin þefkatin
Annenin çocuðuna duyduðundan daha ötedir.

Kapýna kul olarak geldim þereftir bu benim için karþýndayým Ya Rab!.
Anahtarý almaya layýk eyle beni.

Kapýný açýp gark olayým sonsuz rahmetine imdâd eyle.
Beni kendini bilenlerden eyle kendinden habersiz eyleme beni.
Beni güzel bir vesile kýl þu yalan dünyada düþürme þer yollara
Beni Ýman'a ehil Ýslam'a delil Hakikate râm Saadete merâm eyle.
amin..amin.amin...

yasminn

Yüce Rabbim dualarýnýzý kabul etsin inþ.
beni aydýnlattýgýnýz ve içimi ferahlattýgýnýz için hepinize tesekkür edrim
Allah'ým binlerce kez razý olsun sizlerden

MiM

Alnt yaplan: yasminn - Mart 29, 2009, 01:05:37
Yüce Rabbim dualarýnýzý kabul etsin inþ.
beni aydýnlattýgýnýz ve içimi ferahlattýgýnýz için hepinize tesekkür edrim
Allah'ým binlerce kez razý olsun sizlerden


yüce Rabbim senden de razý olsun sevgili kardeþim, Rabbim bütün dualarýnýzý müstecap kýlsýn.

Bevadih

Rabb'im hepimizen razý olsun...

AMÝN diyen güzel bir yürek sayesýnde bakarsýnýz hepýmýz af olunuruz...inþALLAH..

aminlerýmýz susmasýn ellerimiz O'dan inmesýn, uzaklamasýn inþAllah...

((NISAN))

Selamun Aleyküm

Hepinizin güzel dualarýna Amin Amin Amin..

Allah cc dualarýnýzý kabul eylesin inþallah.

Selam ve dua ile....

Kasým

Ellerinize saðlýk.Emeðinize yazýk olmamýþ :)

MiM

Alnt yaplan: Kasým - Austos 18, 2009, 12:20:04 S
Ellerinize saðlýk.Emeðinize yazýk olmamýþ :)


kasým kardeþ, anladým!
teþekkür ederim...

..Evþan..

ALLAH'ým!
Beni, beni benim önüme engel olmaktan,
Beni, benim hayatýmýn kemirgeni olmaktan,
Beni, bana yalan söylemekten muhafaza eyle,

çok güzel dualardý hocam bazýlarýný yazdým ben böyle güzel dua edemiyorum yüreginize emeginize saglýk

Yukar git