Haziran 25, 2019, 10:25:55
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

BEYÝN YAÞINIZI ÖÐRENÝN

Balatan senarist081, Aralk 18, 2008, 02:17:47 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Ýnsanlarý hayvanlardan ayýran karmaþýk düþünme gücünü saðlayan beyin, artýk büyük bir gizem olmaktan çýktý. Çocukluktan bu yana inandýklarýmýz meðer söylentilerden ibaretmiþ.

100 milyardan fazla nöron içeren ve bu nöronlarýn her birinin, kendi gibi 10 bin nöronla baðlantý kurarak merkezi sinir sistemini yönettiði beyinle ilgili olarak Ýngiliz Sunday Times gazetesi de çok kapsamlý bir dosya hazýrladý. Þimdiye kadar yapýlmýþ bilimsel araþtýrmalarý temel alan bu araþtýrmada, beyin konusunda “þehir efsanesine” dönüþmüþ inanýþlardan, çocuk beyninin geliþimine kadar birçok konuya açýklýk getiriliyor.Kendinizi giderek yaþlanýyor gibi hissettiðiniz anlar olabilir. Ancak bu kimi zaman, gerçek yaþýnýzdan ziyade, beyin yaþýnýzla ilgilidir. Yani beyinsel, düþünsel yaþlanma kimi zaman fiziksel yaþlanmadan daha aðýr basabilir. Siz de aþaðýdaki testi yanýtlayarak, beyin yaþýnýzý hesaplayabilirsiniz:

1- Arkadaþlarýnýza sýk sýk kaç yaþýnýzda olduðunuzdan bahsediyor musunuz?

* Evet * Hayýr

2- Deðiþim için çok yaþlý olduðunuza mý inanýyorsunuz?

* Evet * Hayýr

3- Daha önce yapabildiðiniz zihinsel aritmatik iþlemlerini artýk býraktýnýz mý?

* Evet * Hayýr

4- Yaþýnýzdan ötürü kendinizi belirli faaliyetlerin (yeni bir meþgale ya da yeni bir iþ bulmak gibi) dýþýnda tutuyor musunuz?

* Evet * Hayýr

5- Sýk sýk yaþýnýzý düþünüp endiþeye kapýlýyor musunuz?

* Evet * Hayýr

6- Hafýzanýzdan þikayetçi misiniz?

* Evet * Hayýr

7- Yere eðilirken vücudunuzda aðrý oluyor mu?

* Evet * Hayýr

8- Arada sýrada kamburunuzu çýkararak yürüdüðünüzü fark ettiðiniz oluyor mu?

* Evet * Hayýr

9- Çok beðenmenize raðmen “genç iþi” diyerek bazý giysileri almadýðýnýz oluyor mu?

* Evet * Hayýr

10- Hayatýn bütün yenilik ve heyecanlarýnýn geride kaldýðýný ve bundan sonra yaþamýnýzýn sadece rutin bir zorunluluk olarak geçeceðini düþünüyor musunuz?

* Evet * Hayýr


DEÐERLENDÝRME

Her ”EVET” yanýtý için kendinize 1 puan vererek beyin yaþýnýzý ölçün:

7-10: Beyin yaþý skorunuz yüksek. Yani olduðunuzdan daha yaþlý hissediyorsunuz. Bunun yaný sýra - belki de bilinçsiz bir þekilde - kendinizi dýþarýya yaþlý, hatta yaþlýnýn da ötesinde bir insan olarak yansýtma eðilimindesiniz. Herhangi bir hastalýðýnýz olmadýðýný varsayarak, bu davranýþ biçiminiz, sürekli yaþýnýzla ilgili yakýnmak gibi olumsuz alýþkanlýklarýnýzla ilgili olabilir. Bunlarý keþfedip ortadan kaldýrmaya çalýþýn.


4-6: Kendinizi yaþlý gibi görme eðilimine sahipsiniz. Yaþýnýzýn tipik özelliði olan belli baþlý düþünce kalýplarý ve alýþkanlýklar beyninizde oluþmaya baþlamýþ. Bunlarý tespit edip onlardan kurtulun.

0-3: Kendinizi genç hissetme eðilimindesiniz. Ancak yaþýnýzla doðru orantýlý olarak gelecek tecrübeleri ve olgunluðu gerektiði gibi yaþayamazsanýz bu kez de çocuðunuzun evden ayrýlmasý ya da iþten çýkarýlmak gibi bir durum sizde þok etkisi yaratabilir. Bunun sonucunda düþünce yapýnýz tamamen deðiþmek zorunda kalýr.

Yukar git