Haziran 27, 2019, 08:12:28
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Duygusal Zekânýzý Ölçün / Test

Balatan senarist081, Aralk 18, 2008, 02:14:51 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081


Çiftler bu testi önce kendi bakýþ açýlarýyla, sonra kendilerini eþlerinin yerine koyarak doldurmalý. Ayný kiþinin doldurduðu iki ayrý test ortalamasý, daha gerçekçi sonuç verir. Sorulara önyargýsýz ve objektif cevap vermeye özen gösteriniz.            

Aþaðýdaki sorularý cevaplayýn ve puanlarý toplayýn.

Az (1)
Sýklýkla (2)
Her zaman (3)

1. Strese dayanýklýyým.

2. Alýþkanlýklarýmýn esiri deðilim.

3. Eþim için rahatýmdan fedakârlýk yaparým.

4. Kendime hâkim olurum.

5. Sevgimi açýkça ifade ederim.

6. Yeterince iyimserim.

7. Eþimi çok az eleþtiririm.

8. Eþim çok az sinirlendiririm.

9. Eþime güvenirim.

10. Cinsel mutluluðu önemserim.

11. Evin düzenli olmasýný önemserim.

12. Birlikte yemek yemek beni çok mutlu eder.

13. Eþimin morali bozuksa hemen anlarým.

14. Eþimle göz temasý kurarým.

15. Eþimin iyi davranýþlarýný takdir ederim.

16. Sorunlar karþýsýnda olaylara sadece kendi açýmdan bakmam.

17. Alýþveriþte sadece kendi ihtiyacýmý düþünmem.

18. Eþim için riske girebilirim.

19. Eþimi mutlu görmek beni mutlu eder.

20. Eþim neþeliyken keyfini bozacak þeyler yapmamaya dikkat ederim.

--------------------------------------------------------------------------------
Deðerlendirme :

0-20 puan: Ortalamanýn altýndasýnýz. Uzman yardýmý almanýzda fayda var.

20-40 puan: Ortalama durumdasýnýz. Daha mutlu olmak için çabalayýn.

40-60 puan: Örnek gösterilecek bir eþsiniz

Not: Evli kiþiler bu testi önce kendi bakýþ açýlarýyla, sonra kendilerini eþlerinin yerine koyarak doldurmalý. Ayný kiþinin doldurduðu iki ayrý test puanýnýn ortalamasý, daha gerçekçi sonuç verir.

Yukar git