Haziran 25, 2019, 11:39:11
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

menü

Balatan Fussilet, Aralk 17, 2008, 04:30:37

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

üstteki menüyü daha belirgin bir hale getirdim...

sizin fikirleriniz varsa deðerlendirmeye alabilirim...

saygýlarýmla...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Nar-ý Hakikat

Umarým söyleyeceklerime kýrýlmazsýnýz deðerli abimiz..
Doðrusunu söylemek gerekirse az daha bu deðiþiklik ile ilgili konu açacaktým, forumda bir sorun mu var diye.
Sonra vazgeçtim belki þu an çalýþýyordur, o yüzden aksaklýk olmuþtur dedim.
Bazen bizim forumda da bu tür aksaklýklar zuhur edebiliyor.
Nasýl durduðuna gelince: Estetik durmuyor ve çok alan kaplýyor. Yazýlar boþ alanýn %25'ini dahi kaplamýyor, yani dikkati çeken boþ olan oluyor.
Sabah ikonlar eklemiþtiniz, o þekliyle daha estetik duruyordu kanaatindeyim..
Sadece bir öneri..
Vesselam..

Fussilet

niye kýrýlayým memnun oldum :)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM

hocam nar-ý hakikat kardeþime katýlýyorum. valla bu son þeklini hiç sevmedim... bir acaib duruyor. bende þaþýrdým, yine bir arýza mý var diye. baþka bir temaya geçtim zaten. þu an fsprored temasý kullanýyorum.

Fussilet

menü de sorun mu var
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Nar-ý Hakikat

Alnt yaplan: Fussilet - Aralk 17, 2008, 05:08:32
menü de sorun mu var

Sorun yok lakin sorun var gibi görünüyor:))

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Nar-ý Hakikat

Alnt yaplan: Fussilet - Aralk 17, 2008, 05:21:08
o nasýl oluyor :)

Þöyle oluyor:
Teknik açýdan bir sorun yok lakin görünüþ açýsýndan sorun var gibi duruyor:)

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git