Haziran 27, 2019, 04:10:10
Haberler:

"Doðru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleþecek)?" derler. (Mulk -24)

Üþüyen Kalbimin En Güzel Yerindesin.....

Balatan DAMRAM, Aralk 07, 2008, 07:06:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Üþüyen kalbimin en güzel yerindesin,
Titreyerek atýþýnda sen varsýn.
Gönül dünyamda açan,
Gözyaþlarýyla suladýðým,
Hüzün çiçeklerindesin


Hani bebeler aðlayarak arar da annesini,
Sýðýnýnca kucaðýna diner aðlamaklýðý
Hani pýnarlar vardýr,
Daðlar, tepeler, ovalar aþýp
Yanýp tutuþur ummanýn özlemiyle.
Hani bulutlar vardýr gökyüzünde,
Nemli gözlerle rahmetini indirmede,
Hani sessiz çýðlýklar vardýr, yüreðinde düðümlenmiþ,
Seslenmeye mecali kalmamýþ, bi derman,
Hani göçmen kuþlarý vardýr yuvasýný terk eden,
Kavuþmak için kanat çýrparlar ýlýmanlýða.


Bülbüller vardýr, aþkýnla kavrulan,
Yanýk þarkýlar söylerler hep ardýndan.
Seni görmek için dünya gözüyle,
Sahralar aþan Karaniler vardýr.
Leylanýn aþkýyla çöllere düþüp,
Leylada seni bulanlar mecnunlar vardýr.
Daðlarý delip Þirine kavuþmak isterken,
Yolu kapýna dayanan Ferhatlar vardýr.
Senin için vazgeçmiþ fani âlemden,
Aþkýna meftun Rabialar vardýr.
Medinende sevdanla umutlarýný yeþerten,
Bir ay doðdu üzerimize Veda tepelerinden türküleriyle
Bir ömür seni bekleyenlerin vardýr.
Sana baktýkça yüreðinde güneþler açan,
Öfkesini Seninle yenen Ömerlerin,
Edebiyle bedeninin süslemiþ Osmanlarýn vardýr.
Küfre karþý hala direnen, direncini Varlýðýndan alan Alilerin,
Her þeyini arkasýnda býrakýp,
Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyen
Her zaman Sana dost, Sana yoldaþ olmaya hazýr,
Yokluðunda gözyaþý sel sel olan Bekirlerin,
Katledilse de bebeði gözleri önünde,
Ýnancýný dünyaya deðiþmeyen Sümeyyelerin vardýr.


Ey ilahi aþkýn mürebbisi!
Ýmanýn asude gölgesinde yer almayý nimet bilen,
Sensizliðinde Seni arayan bu ümmetini,
Yalnýz býrakmamak için hüzün ikliminde,
Muhtaçlýðýnýn arifesinde,
Lutfeyleyip gelsen kalbimizin en müstesna yerine


Gelmezsen eðer Ey Gül kokulu, Ýnsanlýðýn müjdecisi!
Ayaklarýmýz kayacak nefsin karanlýk bataklarýna.
Nur daðýndan doðduðun gibi üzerimize doðmazsan,
Bir bir yenik düþeceðiz ebu cehillerin cehaletine,
Güllerini soldurmadan gel ey ALLAH'ýn sevgilisi!
Gülizarýný tarumar etmeden asrýn ebu lehepleri,
Eba Zerlerin Çöllere sürülmeden gel!
Zulme karþý direnen son kalanýn delinmeden surlarý,
Eþyanýn hakikatini anlayan,
Malik b. Dinarlarýn kaybolmadan gel!

Maksuda eremeyiz sen olmazsan,
Dillerimiz lal olur,
Göremez gözlerimiz hakikati,
Ey varlýk âleminin tek sebebi!
Erkamýn evinde verdiðimiz söz,
Akabede ettiðimiz yemin adýna,
Rýdvanda ettiðin tebessümler aþkýna,
Bil ki;
Üþüyen kalbimin en güzel yerindesin,
Titreyerek atýþýnda sen varsýn.
Gönül dünyamda açan,
Gözyaþlarýyla suladýðým,
Hüzün çiçeklerindesin

kurtlarvadisi

ikra

yüreðinize saðlýk........................  sevgilinin kalplerimiz donmadan gelmesi ümidi ile...............

...Tefekkür...

Üþüyen kalbimin en güzel yerindesin,
Titreyerek atýþýnda sen varsýn.
Gönül dünyamda açan,
Gözyaþlarýyla suladýðým,
Hüzün çiçeklerindesin


Hani bebeler aðlayarak arar da annesini,
Sýðýnýnca kucaðýna diner aðlamaklýðý
Hani pýnarlar vardýr,
Daðlar, tepeler, ovalar aþýp
Yanýp tutuþur ummanýn özlemiyle.
Hani bulutlar vardýr gökyüzünde,
Nemli gözlerle rahmetini indirmede,
Hani sessiz çýðlýklar vardýr, yüreðinde düðümlenmiþ,
Seslenmeye mecali kalmamýþ, bi derman,
Hani göçmen kuþlarý vardýr yuvasýný terk eden,
Kavuþmak için kanat çýrparlar ýlýmanlýða.


Bülbüller vardýr, aþkýnla kavrulan,
Yanýk þarkýlar söylerler hep ardýndan.
Seni görmek için dünya gözüyle,
Sahralar aþan Karaniler vardýr.
Leylanýn aþkýyla çöllere düþüp,
Leylada seni bulanlar mecnunlar vardýr.
Daðlarý delip Þirine kavuþmak isterken,
Yolu kapýna dayanan Ferhatlar vardýr.
Senin için vazgeçmiþ fani âlemden,
Aþkýna meftun Rabialar vardýr.
Medinende sevdanla umutlarýný yeþerten,
Bir ay doðdu üzerimize Veda tepelerinden türküleriyle
Bir ömür seni bekleyenlerin vardýr.
Sana baktýkça yüreðinde güneþler açan,
Öfkesini Seninle yenen Ömerlerin,
Edebiyle bedeninin süslemiþ Osmanlarýn vardýr.
Küfre karþý hala direnen, direncini Varlýðýndan alan Alilerin,
Her þeyini arkasýnda býrakýp,
Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyen
Her zaman Sana dost, Sana yoldaþ olmaya hazýr,
Yokluðunda gözyaþý sel sel olan Bekirlerin,
Katledilse de bebeði gözleri önünde,
Ýnancýný dünyaya deðiþmeyen Sümeyyelerin vardýr.


Ey ilahi aþkýn mürebbisi!
Ýmanýn asude gölgesinde yer almayý nimet bilen,
Sensizliðinde Seni arayan bu ümmetini,
Yalnýz býrakmamak için hüzün ikliminde,
Muhtaçlýðýnýn arifesinde,
Lutfeyleyip gelsen kalbimizin en müstesna yerine


Gelmezsen eðer Ey Gül kokulu, Ýnsanlýðýn müjdecisi!
Ayaklarýmýz kayacak nefsin karanlýk bataklarýna.
Nur daðýndan doðduðun gibi üzerimize doðmazsan,
Bir bir yenik düþeceðiz ebu cehillerin cehaletine,
Güllerini soldurmadan gel ey ýn sevgilisi!
Gülizarýný tarumar etmeden asrýn ebu lehepleri,
Eba Zerlerin Çöllere sürülmeden gel!
Zulme karþý direnen son kalanýn delinmeden surlarý,
Eþyanýn hakikatini anlayan,
Malik b. Dinarlarýn kaybolmadan gel!

Maksuda eremeyiz sen olmazsan,
Dillerimiz lal olur,
Göremez gözlerimiz hakikati,
Ey varlýk âleminin tek sebebi!
Erkamýn evinde verdiðimiz söz,
Akabede ettiðimiz yemin adýna,
Rýdvanda ettiðin tebessümler aþkýna,
Bil ki;
Üþüyen kalbimin en güzel yerindesin,
Titreyerek atýþýnda sen varsýn.
Gönül dünyamda açan,
Gözyaþlarýyla suladýðým,
Hüzün çiçeklerindesin
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Hüda_i gülü


Bevadih

Hissedip kaleme döken ,Hislerimize tercuman olan þairlere selam olsun...

Çok güzel  paylaýmdý Damram ..Emeðine saðlýk..

Yukar git