Haziran 25, 2019, 01:33:14
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

La Ýlahe Ýllalah Mucizesi

Balatan ayþegül, Aralk 06, 2008, 08:34:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

ayþegül

Lâ ilâhe illallah, Kelýme-i Tevhidinin anlamý; ;Allah;tan baþka tapýlacak kimse yoktur; anlamýndadýr. Ýslam dininin temel kurallarýndan birisidir. La ilahe illallah Muhammedün Rasulüllah demeyen (dil ile ikrar kalp ile tasdik etmeyen ) kimse Müslüman olamaz. Lâ ilâhe illallah kelimei tevhidini Muhammedün Rasulüllah kelimesi tamamlar. Ýkisi beraberdir. Hz Muhammed allahýn kulu ve rasulüdür, (elçisidir) anlamýndadýr.

Kelime-i Tevhîd kalplerin pasýný siler ve nurlandýrýr. Kelimei Tevhîd ile Allah;ý zikir ve Allahý zikir ile de kalplerin huzur ve rahatý hakkýnda birçok ayetler ve hadisler mevcuttur.

"Allah-u Teala buyuruyor: LA ÝLAHE ÝLLALLAH benim kalemdir. Bu kaleden içeri giren kiþi benim azabýmdan emin olur.

; "Allah'ý çokca zikreden erkekler ve Allah'ý çokca zikreden kadýnlar; Allah bunlar için bir baðýþlama ve büyük bir ecir hazýrlamýþtýr." (Ahzab Suresi - 35)
; ;Dikkat edin, Kalpler ancak Allah;zikretmekle tatmin olur; (Rad suresi 28)

Müslümanýn her fýrsatta söylemesi gereken Kelime-i tevhidin fazileti, sevabý bereketi çoktur. Yine Hadis-i þeriflerde buyuruluyor ki:

; (La ilahe illallah diyen bela ve sýkýntýlardan kurtulur.) [Bezzar]

; Allah katýnda amellerin en kýymetlisi ;Lâ ilâhe illallah demektir.

; Allahý zikretmenin en faziletlisi ;Lâ ilâhe illallah; demektir.

; ;Lâ ilâhe illallah demek doksan dokuz belayý önler, bunlarýn en hafifi de üzerinizdeki sýkýntýnýn kalkmasýdýr.

; ;Lâ ilâhe illallah; diyen kimseyi iþlediði günahlardan dolayý kafir diye suçlamayýn. ;Lâ ilâhe illallah; diyen kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur.

; ;Lâ ilâhe illallah; diyen kimse bela ve sýkýntýlarýndan kurtulur.

;Kýyamet günü benim þefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse ihlasla (samimi olarak ; içinden gelerek ) Lâ ilâhe ilallah diyen kimsedir.

;Benim ve diðer Peygamberlerin zikrettiði en üstün kelime,;Lâ ilâhe illallah sözüdür.

; La ilahe illallah;ý çok söyleyerek imanýnýzý tazeleyin! [Taberani]

; (Günde yüz defa La ilahe illAllah diyenin yüzü kýyamette dolunay gibi parlar.) [Taberani]; " Cenabý-ý Hak (C.C.) þöyle buyuruyor: Ýzzetim, Celalim ve Rahmetim hakký için "Lâ ilâhe illalah" Diyen kimseyi ateþe koymayacaðým.";Lâ ilâhe illallah; diyen kimsenin günahlarý silinir ve yerine o kadar da sevap yazýlýr;;Lâ ilâhe illallah; kelimesi cennetin anahtarýdýr.;Lâ ilâhe illallah diyen kimse sözünde sadýk ise (samimi ve halis bir kalp ile söylerse) bütün günahlarý affedilir.; Ölüm halindeki kimseye Lâ ilâhe illallah; söylemesini tavsiye ediniz ve onlarý Cennetle müjdeleyiniz. Þeytanýn insana en yakýn olduðu vakit bu andýr.; Aðýr hastayý ;Lâ ilâhe illallah; demeye zorlamayýn, sadece telkin edin.; Son sözü ;Lâ ilâhe illallah; olan kimse, ruhunu kolay teslim eder ve ;Lâ ilâhe illallah; kelimesi kýyamet günü onun karþýsýna bir nur olarak gelir.;Lâ ilâhe illallah zikri, derin bir ihlas ve samîmiyet ister. ;Kýrk gün ihlas ve samimiyetle ibadet eden kimsenin kalbinden diline hikmet pýnarý akmaya baþlarKelime-i Tevhîdin hatmi 70.000 dir. Yetmiþ bini tamamlamaya hatmi tehlil denir. Ne niyetle yetmiþ bine tamamlanýrsa Yüce Mevla icabet eder.

Yara ßenim

Allah cc razý olsun son nefeste iman üzere gitmeyi nasip etsin yaradan(amin)

kalb-i mecruh

Rabbim bizi cennetine almak için ne kadar çok sebep sunuyor..dert veriyor ama gidermemiz içinde çok kolay bir yol sunuyor...rabbim o güzellikleri görmeyi nasýp etsin.(AMÝN)

Yukar git