Haziran 24, 2019, 07:56:29 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

did you like our webpage?

Balatan Fussilet, Mart 04, 2008, 02:32:36

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

serdengecti

our webpageus süperus,mükemmelus,muhteþemus,muhteremus,aynus benimus yabancus dilus.

Bevadih


þeyda

Alnt yaplan: serdengecti - Haziran 04, 2009, 04:37:42 S
our webpageus süperus,mükemmelus,muhteþemus,muhteremus,aynus benimus yabancus dilus.


Geçekten muheteþemüs ;)

Fussilet

Haziran 04, 2009, 05:48:54 S #33 Last Edit: Haziran 04, 2009, 05:53:55 S by Fussilet
Alnt yaplan: DahLia - Haziran 04, 2009, 04:14:28 S
answer the question fussillet :)

Now..! :)


because guests's ideas  are important for me
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih


Bevadih


Bevadih

Haziran 04, 2009, 05:56:18 S #36 Last Edit: Haziran 04, 2009, 05:58:32 S by DahLia
Heyytt..!how to speak, but... 8)

Fussilet

Alnt yaplan: DahLia - Haziran 04, 2009, 05:54:16 S
Our ideas are not important? ::)


your's ideas are very important too
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Bevadih


Mersi ..:) All right, thank you..

trav

no this is the worst webpage i think ive ever been to actually... i clicked on pay now for a theme... and never got what i payed for. i will complain to smf paypal and report you if this isn't resolved i swear to lord all mighty.

isoz_

Alnt yaplan: trav - Austos 22, 2009, 05:05:27 S
no this is the worst webpage i think ive ever been to actually... i clicked on pay now for a theme... and never got what i payed for. i will complain to smf paypal and report you if this isn't resolved i swear to lord all mighty.
translation of the text:
Hayýr bu site karþýlaþtým en kötü site gerçekten. Tema ödemesini þimdi yaptým. ve ne kadar ödendi görmedim..Sizi smp paypal a rapor edeceim ve eðer bu problem çözülmez ise Allah büyüktür.

Dear trav,
It could be worst for you but for others may be not.
I undertood that you got theme here and payed on paypal.
If you pay operation succefuly completed out professional will return you about the payment.
Please send your complain exactly to our professioan fussilet or me by using private message system.
Thank you very much for your attantion.
Translation of this text:
Sizin için kötü olan baþkasý için kötü olmayabilir.
Anladýðým kadarýyla paypal üzerinde tema alýmý için bir ödeme yaptýðýnýzý söylüyorsunuz
Eðer ödemeniz baþarýlý bir þekilde tamamlanmýþ ise uzman kiþi sizin ile bu ödeme hakkýnda irtibata geçecektir.
Lütfen maduriyetinizi tama olarak uzman kiþi olan fussilet veya bana özel mesaj ile gönderiniz.
Ýlginiz için teþekkürler.

MiM

Austos 22, 2009, 07:09:50 S #41 Last Edit: Austos 22, 2009, 07:26:54 S by Bevadih
yav ÝsoZ abim,  bu siteyi niye kötülüyor? derdi ne? temayý almasý için ona zorla silah çeken mi olmuþ? temayý aldýktan sonra beðenmemesiye bu sitenin ne alakasý var ki, gelip burayý kötülüyor... kafamýn tasýný attýrdý

Ýzos abim, cevabýný bekliyorum...

isoz_

Hocam haksýlýða uðradýðýný iddia ediyor. Temayý almak için para ödemiþ ama para hesabýndan çekilmesine raðmen ne tamayý aldým diyor nede parayý geri çekebildim diyor.
Þimdi ya paramý ödeyin yada temayý verin diyor. Temaya kötü demiyor beðenmiþki satýn almak istiyor. Ýþleyiþin kötülüðünden bahsediyor. Çünkü bu sitnein içeriðini de bilmiyor.
Hocam banlamayalým haksýzlýða uðrayan hiristiyan da olsa hakký ödensin biz bir kötülüðü yok. Ama bu mesajlarý görebileceði biryere uygun deðilse taþýna bilir.
Allah'a emanet olun.

Fussilet

Alnt yaplan: trav - Austos 22, 2009, 05:05:27 S
no this is the worst webpage i think ive ever been to actually... i clicked on pay now for a theme... and never got what i payed for. i will complain to smf paypal and report you if this isn't resolved i swear to lord all mighty.


don't worry trav :)

I sent you kani theme for 2.0 version,  thanks for payment...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM

isoz abim eyvallah... bi tanesin sen yav! sen burada olunca kendimizi çok daha farklý ve güçlü hissediyoruz... çok saðol abim, Rabbim senden razý olsun. fussilet hocam iþi hallettiðinizi söyledi. umarým bu vatandaþýn iþi halledilmiþtir. yani ya istediði temaya, ya da parasýna kavuþmuþtur. doðrusu bu ya, para verdiði halde temayý yükleyememesi sonucu hak aramasýný normal karþýladým þimdi... ben de olsaydým eminim aynýsýný yapardým.

neyse ki, bevadih ablam yazdýðým aðýr sözleri silerek abisini de kurtarmýþ vebalden... neyse, konu anlaþýlýnca mesele yok... umarým kiþinin hakký ödenir.

Yukar git