Haziran 26, 2019, 10:26:08 S
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

Abdülkadir Geylani (k.s) dan...

Balatan liprade, Kasm 27, 2008, 05:22:47 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Ýlahi Armaðan / Hâlin zikir olmalýEn azýndan halin, zikir olmalý. Ýhtiyacýný O’na (cc) aç!. Baþkasýna bir þey deme!..

O’nu (cc) tevhid ederek, her derdini arzet… Duanýn kabul edilmesi iþini Allah’a (cc) býrak….

Herþey zamanla zýddýna döner. Gün geçtikçe iþler deðiþir. Evvela kýþ, ardýndan yaz gelir. Bir zaman gündüz arkasýndan gece sarar. Akþamla yatsý arasý:

– “Gündüz olsun…”

Dersen olmaz. Belki daha kararýr, ýþýk olmaz. Taa, þafak atýncaya kadar, karanlýk devam eder.

Boynunu yüce emirlere eð.. Allah (cc) için, iyi düþün, iyi sabret. Senin için olmayan sana gelmez. Sana nasip olmayaný kimse eline tutuþturamaz. Hayatým pahasýna da olsa, sana yemin ederim ve sonra kendiliðinden açýlýr. O zaman istediðin hiç olur. Ýstesen de istemesen de ortalýk aydýn olur, her yer aydýnlýða kavuþur…

Fethü’r-Rabbâni, Abdülkadir Geylani
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Ýlahi Armaðan/ Allah, dostlarýný korurSana teslimiyet gerek. Sebeplere tevessül ettikten ve bütün tedbirleri aldýktan sonra iþin gerisini Allah’a havale etmek gerek.

Kendi gücüne, kendi kuvvet ve kudretine güvenmemek gerek. Allah’ýn fiillerine ve tasarrufuna itiraz etmemek gerek. Ýnsanlarý ve kendini Allah’ýn iradesine, tasarrufuna ve fiillerine ortak etmemek gerek.

Sana kulluðun sohbetine yapýþmak gerek. Kulluðun sohbeti; Allah’ýn emrettiklerini harfi harfine yerine getirmek, yasakladýklarýndan bütünüyle uzak durmak, musibet ve felaketler karþýsýnda sabýrlý olmak. Bu meselenin esasý tevhiddir, sebattýr, temeli saðlam salih ameller bu esas üzerine oturur.

Allah, kendisini sevenleri dünya ile birarada býrakmaz. Dünyanýn onlara yapabileceði kötülüklerden bir an bile emin olmaz. Onlarý dünya ile de, kendisinden baþka birþey ile de asla birarada býrakmaz. Daima Allah onlarladýr, onlar da Allah ile... Kalbleri ilelebed Onu zikreder. Hep Onun huzurundadýrlar. Yalnýz Ona yönelirler. Allah onlarýn koruyucusudur, kendileriyle ünsiyet eder.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Ýlahi Armaðan/ Nefisle mücadeleKader baþa geldiði zaman gönderene kafa tutmak, inancý öldürür. Tevhid –Allah’ý birleme– nurunu söndürür; tevekkül ve ihlasý yok eder.

Ýman sahibinin kalbi; niçin ve neden oldou, gibi sözleri bilmez. “Belki, þundan veya bundan oldu” gibi yersiz laflarý da dile getirmez Bildiði tek þey vardýr; o da:

– Baþüstüne... Hoþ geldi, safalar getirdi.

Diye karþýlamaktýr...

Nefis, tümüyle muhalefet safýnda durur. Durmadan niza çýkarýr, daima karþýlýk ister. Onun ýslahýný dileyen, cihad ehli olsun; tâ þerrinden emin oluncaya kadar. O nefis, þer içinde þerdir. Onunla cihad edersen emin olabilirsin. Neticede göreceksin ki, hayýr içinde hayýr oluyor. Cihad devam ettiði müddetçe, onu her iyiliðe uyar bulursun. Ýbadetleri hoþlukla yapmaya koyulur. Ve bu uyarlýk mükafatý olarak þu ilahî hitap ona gelir.

– “Ey mutmain olmuþ nefis, Rabbi’ne dön. O, senden razý, sen de O’ndan hoþnut olarak...” (89/27, 28, 29).

Bu cihad sonunda nefse itimad caiz olur. Çünkü nefsin þerli yönü ýslah olmuþtur...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Ýlahi Armaðan/ Kalpteki putlardan kurtul


Ýbrahim Halil (a.s) putlara....

– “Düþman…”

Diyordu… Þimdi senin için put zahirde yoktur, ama gizlide çoktur… Hakk’tan (cc) baþkalarýyla meþgul eden her þey sana düþmandýr, sana puttur. Bu putlarý býrak. Halktan bir þey umma. Görürsün ki sýr alemi sana açýlmýþ, ruhaniler alemi sana açýk olmuþ…

Kimsenin bilmediðini bilmeye baþlarsýn. Yapýlamayacak iþler senden zuhur etmeye baþlar. Adet dýþý, tabiata uymayan iþler görmeye baþlarsýn. Bu iþler, gerçekte öbür aleme has ise de sana burada görmek nasib olur. Çünkü öldün dirildin. Varlýðýný Hakk (cc) yolunda yok ettin. Ölmeden evvel ölenlerin sýrrýna erdin. Kudret alemi sana kapý açtý. Her halinle oranýn malý oldun. Artýk kudret aleminde yaþayanlar gibi iþitmen, konuþman, tutman, görmen, yapýþman, yürümen, akýl etmen… Hasýlý huzur ve sükunun Hakk’la (cc) olur, baþkasý sende yoktur. Hiçbir þeyi göremez olursun. Çünkü senin için, Hakk (cc) varlýðýndan baþkasý yoktur.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Geylanî’den öðütlerEy oðul!

Hizmet edersen, hizmet olunursun. Haddi aþmazsan kurtulursun. Allah’a hizmet et. Onun yolunda ol. Onun yolunu býrakýp da sana ne zararý, ne de faydasý dokunan þu devlet adamlarýnýn hizmetçiliðini yapma. Onlar þimdiye kadar sana ne verdiler? Kýsmetinde olmayan bir þeyi sana verebilirler mi?

Ahiret endiþeni dünya endiþesinin önüne al. Eðer böyle yaparsan her ikisini de kazanýr, her ikisinden de kârlý çýkarsýn. Dünya endiþesini ahiret endiþesinin önünde tuttuðun takdirde, senin için bir ceza olmak üzere her ikisinden de hüsrana uðrarsýn. Dünya sevgisini kalbinden çýkardýðýn zaman dünyalýk olarak elde ettiðin bir þeyde de bereket olacaktýr.

Mü’min hem dünyasý için çalýþýr, hem de âhireti için. Dünyasý için, ihtiyacý kadar çalýþýr, kanaat eder. Týpký yolcunun ihtiyaç miktarý azýk almasý gibi. O dünyadan bundan daha fazlasýný almaz. Cahilin bütün düþüncesi dünyadýr, dünyalýktýr. Arifin düþüncesi ise âhirettir, Allah’týr.

Ýþlediðin günahlar sebebiyle Allah’ýn rahmetinden ümidini kesme. Din elbisendeki kiri tevbe suyu ile temizle. Bu tevbende hem sebat göster, hem de ihlâslý ol. Bundan baþka din elbiseni marifetullah esansýyla kokula.

Dünya bir denizdir, iman da gemidir. Kaptan ise ibadet ve taatlerdir. Ahiret de bu denizin sahilidir. Kalbinle Allah’a dön. Allah’a tevekkül eden kiþi, Ona dönen kiþi demektir. Kur’ân ile amel etmek seni Kur’ân’ýn mevkiine’yükseltir, oraya oturtur. Sünnet ile amel etmek seni Resul–i Ekreme (a.s.m.) yükseltir. Resulullah, kalbi ve mânevi himmeti ile Allah dostlarýnýn kalbleri çevresinden bir an bile ayrýlmaz. Onlarýn kalblerine Allah’a yakýnlýk kapýsýný açar.

Cahil dünyada ferahlanýr. Dünya nimetleri ile zevk sefa sürer. Âlim ise dünya hayatýný bir fýrsat bilir. Manevi mertebelerde yükselme gayreti içinde bulunur. Cahil kaderle çekiþir, ona karþý çýkar; âlim ise kadere boyun eðer, razý olur.
Ýbadet ve taatine aldanma. Allah’ýn onlarý kabul etmesini iste. Þu anda sen Allah’a kulluðunu yapma gayreti içindesin. Olur ki içinde bulunduðun bu durumdan baþka bir duruma düþebilirsin.

Sana amellerinde ihlas gerek. Amellerini sýrf Allah rýzasý için yapmalýsýn. Gözünü, amellerinden ve onlara gerek insanlardan, gerekse Allah’tan karþýlýk beklemekten uzak tut. Ahlaký düþüklerden uzak dur. O zaman halis mü’min olursun. Hükümde hakkaniyet üzere ol. O zaman ilimde halis olursun.

Oruç tut. Ýftar ederken sofrana fakirleri de ortak et, onlara de yedir. Tek baþýna yiyip içme. Böyle yapmayan kimsenin fakir olup dilenciliðe düþmesinden korkulur.
Kimseye eziyet etmemeye ve zarar vermemeye gayret et. Herkese karþý iyi niyetli ol.

Sanatý öðrenebilmek için sýkýntýya ve meþakkate katlanmak zorundasýn. En güzel ve mükemmel eseri meydana getirmek için bin kere yapar, yýkarsýn. Eðer ömrünü hak yolda, kendini en iyi þekilde yetiþtirmekle harcarsan Allah senin için hiç yýkýlmayacak bir bina yapar.

Bu halinden utanmýyor musun? Kendi nefsine aðla, gözyaþý dök. Zira bu halinle sen doðruya ve baþarýya ulaþmaktan mahrum kalýrsýn. Hiç utanmýyor, haya etmiyor musun ki, bugün itaatkâr oluyorsun, yarýn âsi oluyorsun. Bugün ihlaslý oluyorsun, yann riyakâr.

Çalýþmadan ayaðýna hiçbir þey gelmez. Bazý þeyler de sana mutlaka lâzýmdýr. Çalýþ, didin; yardým, izzet ve celal sahibi Rabbindendir. Üzerinde bulunduðun bu denizde hareket et, dalgalar devamlý seni üstte tutacak ve sahile ulaþtýracaktýr. Dua senden, cevap vermek Rabbindendir. Çalýþmak senden, baþarý Allah’tandýr. Kötülükleri terk etmek senden, hamiyet ve gayret vermek Allah’tandýr. Ýstediðin þeyde dürüst ol, samimi ol, ihlâslý ol. Allah sana yakýnlýk kapýsýný mutlaka gösterecektir...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

ABDÜLKADÝR GEYLANÝ HAZRETLERÝ (Kuddise sirruhu) BUYURUYOR KÝ!

KÂLBÝNDEKI PUTLARI KIR!

Sen, hiç, Nebî Sallâllahü Aleyhi Vesellem’in su sözünü isitmedin mi?

- Bir kimse ki , yediðini-içtiðini nasýl ve nereden kazandýðýna aldýrýþ etmezse Allah da onu cehennemin kapýlarýnýn hangisinden sokacaðýna aldýrmaz .

Melekler içinde suret bulunan bir eve girmezlerse, içinde bir sürü suretlerle putlarin bulundugu senin kalbine nasil girer?

Mü’min dünyada gariptir, yalnýzdýr. Zahid de âhiretle ilgili hususlarda gariptir. Ârif ise Allah’dan baska her þey yanýnda gariptir, yalnýzdýr. Mü’min dünyada âdetâ zindandadýr. Bol rýzýk içinde bulunsa ve geniþ evlerde otursa bile...Âile efrâdý; malýnda, mevkiinde istedikleri gibi tasarruf ederler. Neþ’elenirler. Etrafýnda gülerler, oynarlar. O ise gizli bir zindan içindedir. Neþ’esi yüzündedir. Kederi kalbindedir.

Dünyâ hayâtýnýn içyüzünü iyi bilir. Kalben onu terkeder, boþar. Ýlk boþayýþý talâkdýr, bir boþayýþdýr. Çünkü bütün dünyevî imkanlarýnýn tamamen elden gitmesinden korkar. O, bu hâlet içindeyken bir de görür ki, ahiret kapisini açmis, güzel yüzü bütün parlakligi ile karsisinda duruyor. Onu görünce, dünyayi bir kere daha bosar. Fakat dünya (dünyevi zevkler, hazlar) gelir, kendisinin boynuna sarilir.Bunun üzerine o da onu üç talâkta birden bosar. Ve varir, ahiretin yaninda durur. O orada dururken, birden siddetli bir nur lemeân eder, parlar. Bu Azîz ve Celâl olan Hakk’in nurudur. Onu görünce bir kere daha bosar. Bu sirada dünyâ kendisine sorar

- Beni niçin bosadin?

O, cevaben der ki:

- Senden daha güzelini gördüm.

Baska bir zaman, dünya yine sorar:

- Beni niçin bosadin?

O da der:

- Çünkü sen, gelip-geçicisin. Aldatici türlü sekillerle ve kiyafetlerle bürünmüs birisisin.Aslin hâlen su göründügünden baskadir. Bu durumda seni nasil bosamayayim?...

Iste o anda, artik o müminin , Rabbini tanimis olmasi tahakkuk eder. Böylece, mâsivâdan (Allah’dan gayri herseyin) karsisinda hür duruma gelir. Dünya ile ahiret karsisinda ise garip ve kimsesiz duruma düser. Çünkü o dünyanin da ahiretin de uzaklarindadir. Onun nazarinda, dünya da ahiret de nâmevcut (yok) mesâbsindedir.

Insanlara güvenip baglanma duygularinin koptugu, Allah’a olan sevgi baglarinin da saglamlastigi bir an, bil ki Allah seni kendisine dost olarak seçmistir. O’nun bu seçisini garip bulma. Kim ki Izzet ve Celal sahibi Hakk’in yolunda yürüme ve onunla birlikte bulunma hususunda sabir gösterirse, o, Allah’in acâib ve hikmetli lûtuflarini görür. Kim iki fakirlige sabreder tahammül gösterirse pesinden zenginlik gelir.

Zîra, surasi bir gerçekdir ki, kendilerine peygamberlik verilenlerin çogu çobanlardan, velîlik verilenlerin ekserisi de kölelerle gariplerdendir.


-devam edecek-
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Kul, her zaman Allah için tevâzuu gösterirse O, onu, aziz eyler, efendi mertebesine yükseltir. Her ne zaman alçak gönüllü davranirsa Allah onu yüceltir. Aziz kilan odur. Muvaffakiyet veren O’dur. Kolaylik veren O’dur. Eger o olmasaydi, O’nun lûtfu olmasaydi, biz O’nu taniyamazdik.

Ey, amelleri ile övünenler! Ey amellerine magrur olanlar! Ey, amelleri ile böbürlenenler! Ne de cahilsiniz! Ne de bilgisizsiniz! Eger Allah’in tevfîki olmasaydi ne namaz kilmaga muktedir olabilirsiniz ne oruç tutmaga ne sabirli olmaga.
Sizler övünme mevkiinde degil, bilakis sükretme durumundasiniz. Övünmege hakkiniz yok. Sükretme vazifeniz var...EY OGUL!

Haram yemek kâlbini öldürür. Helâl yemek ise onu ihya eder. Lokma vardir kalbini nurlandirir. Lokma vardir onu karartir. Lokma vardir seni dünya ile istigal eder hale getirir. Lokma vardir, seni dünya ile ahiretin Yaradani’na ragbet ettirir.

Haram yemek, seni sirf dünya ile istigâle sürükler ve sana günahlari hos gösterir. Mubâh yiyecekler seni ahiret ile istigale sevk eder ve sana tâatleri sevdirir. Helâl yiyecekler ise senin kalbini Allah’a yakinlastirir.

Bu yiyecekler, ancak ma’rifetullah ile yâni Allah’i tanimakla bilinir. Ma’rifetullah ise defterlerde ve kitaplarda degil kalblerde bulunur. Ma’rifetullah haktan gelir. O’nun mahlükatindan gelmez. Aziz ve Celal olan Allah’i tanimak, yani ma’rifetullah, Allah’in ahkâmi tasdik edip sidk ile tatbik ettikten ve yasadiktan sonra hâsil olur.
Allah’i tevhidden ve yalniz O’na güvenip dayandiktan sonra hâsil olur. Yaratilanlarin sevgisinden ve onlara dayanip güvenmekten bütünüyle siyrildiktan sonra hâsil olur.

Sen Allah’i nasil taniyor, nasil biliyorsun ki? Sen ancak yemeyi, içmeyi giyinmeyi ve evlenmeyi biliyorsun. Üstelik bunlar nasil olursa olsun, neredengelirse gelsin, hiç aldirista etmiyorsun. Sen, hiç, Nebî Sallâllahü Aleyhi Vesellem’in su sözünü isitmedin mi?

- Bir kimse ki , yedigini-içtigini nasil ve nereden kazandigina aldiris etmezse Allah da onu cehennemin kapilarinin hangisinden sokacagina aldirmaz .

Izzet ve celâl sahibi Hakk’in evi olan kalbini tahliye et, bosalt. Orada Allah sevgisinden baska hiç bir seye yer verme. Melekler içinde suret bulunan bir eve girmezlerse, içinde bir sürü suretlerle putlarin bulundugu senin kalbine nasil girer? Mâsivadan gayri her sey bir puttur. Allah’dan gayri her sey bir puttur. Öyleyse sen putlari kir.
Evi temizle. Iste o zaman evin sahibinin orada hazir oldugunu göreceksin.

Allah’im, bizi, seni kendimizden razi edecek amelleri islemege muvaffak eyle.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabindan koru!...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Ýlahi Armaðan / Kusurlarýndan dön 

Ýnsanlara, baki kalacaklarýný sanarak o gözle bakma. Fani olduklarým bil ve o gözle bak. Hiçbir insan dünyada baki deðildir. Bu dünyada her insan fanidir, gelip geçicidir. Onlara, zarar verebileceklerini veya fayda getirebileceklerini düþünerek bu gözle bakma.

Kur’ân’ý okursun, fakat anlamazsýn, anlamadan okursun. Birtakým ameller iþlersin. Fakat ne yaptýðýný bilmezsin. Ne yaptýðýnýn þuurunda olmadan yaparsýn. Bu senin yaptýðýn ahiret endiþesi olmadan sýrf dünya için yapýlan þeydir. Bütün bu hallerden sonra bir de kalkar Allah dostlarýna hücum eder, onlarý çekiþtirir, kötülersin. Aklýný baþýna topla, edepli ol, günahlarýna tövbe et. Kusurlarýndan dön, Allah dostlarýna karþý dilsiz ol.

Önce kendi nefsinle meþgul ol. Önce kendi nefsine faydalý ol. Kendi nefsini düzelt, sonra baþkalarýyla meþgul ol. Baþkalarýný aydýnlattýðý halde kendini eriten mum gibi olma. Hiçbir þeye gururla, nefsî duygularýnla giriþme.

Fethü’r-Rabbâni, Abdülkadir Geylani
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Ýlahi Armaðan / Hâlin zikir olmalý 

En azýndan halin, zikir olmalý. Ýhtiyacýný O’na (cc) aç!. Baþkasýna bir þey deme!.. O’nu (cc) tevhid ederek, her derdini arzet…

Duanýn kabul edilmesi iþini Allah’a (cc) býrak….

Herþey zamanla zýddýna döner. Gün geçtikçe iþler deðiþir. Evvela kýþ, ardýndan yaz gelir. Bir zaman gündüz arkasýndan gece sarar. Akþamla yatsý arasý:

– “Gündüz olsun…”

Dersen olmaz. Belki daha kararýr, ýþýk olmaz. Taa, þafak atýncaya kadar, karanlýk devam eder.

Boynunu yüce emirlere eð.. Allah (cc) için, iyi düþün, iyi sabret. Senin için olmayan sana gelmez. Sana nasip olmayaný kimse eline tutuþturamaz. Hayatým pahasýna da olsa, sana yemin ederim ve sonra kendiliðinden açýlýr. O zaman istediðin hiç olur. Ýstesen de istemesen de ortalýk aydýn olur, her yer aydýnlýða kavuþur…

Fethü’r-Rabbâni, Abdülkadir Geylani
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Mart 31, 2009, 02:37:54 S #39 Last Edit: Nisan 11, 2009, 05:20:11 S by liprade
Ýlahi Armaðan / Sana verilene þükret 

Þu misal de sana bir þeyler anlatýr sanýrým.
Biri vardýr, zengindir. Herkese ödünç verir. Veyahut ihsan eder. Sen de bir þeyler almak istersin, ama sana vermez. Öteden biri gelir, sana kefil olur ve alýrsýn. Sonra da:

– “Ben aldým. Benim itibarým var” diye söylenmeye baþlarsýn.

Yakýþýr mý?..


Ýþte bu misaller sanadýr. Ýþlerini düzenle. Þükret. Sana verilenle yetin. Daima Allah’ý (cc) öv; her iyiliði O’na (cc) ver. Þer iþleri sana yükle. Nefsini islaha çalýþ. Eðer birini kötüleyeceksen nefsin yeter. Çünkü bütün þerrin yuvasý odur.

Yaradaný (cc) daima bir yaratýcý olarak bil. Ona göre edepli ol… Nefsini kötülüðün yuvasý gör, ona göre terbiye et.
Bazý büyük bilginler þöyle derler:

– Sana lazým olan gelir.

Buna bir Hadis–i Þerifte iþaret edilir:

– “Çalýþýnýz, birbirinize yaklaþýnýz. Kötü yollarý kendinize kapayýnýz. Herkes yaratýlýþýnýn gereðini” yapar.Fütûh’ul Gayb, Abdülkadir Geylani
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Ýlahi Armaðan / Allah yolcularýna nasihat 

Sana zenginlerle konuþtuðun zaman vakarlý, fakirlerle konuþtuðun zamansa mütevazi olmaný tavsiye ederim. Allahü Teala (cc) Hz.lerinin senin bütün hallerine vakýf olduðunu düþün; daima mütevazý ve samimi ol! Birtakým sebeplere dayanarak onlara Yaradaný (cc) ithama kalkýþma.

Bütün hallerde o Yaratýcýya (cc) güven. Aranýzdaki samimiyete güvenerek kardeþinin hakkýný yeme. Gönlü, gözü tok olan Allah (cc) yolunun yolcularý ile sohbete devam et… Onlara karþý mütevazi ve terbiyeli ol… Nefsin isteklerini keserek ýslah etmeye çalýþ… Allah’a (cc) insanlarýn en yakýn olaný, güzel huylu ve ileri görüþlü olanýdýr.

Amellerin en iyisi Hakk’la (cc) olmaktýr…

Sana daima hak ve sabýr tavsiye ederim. Hakk’a (cc) güven, sabýrlý ol.

Dünyada sana iki þey yeter; fakir ile sohbet, Allah (cc) dostlarýna hizmet… Fakir yalnýz Hak zenginliði ile var olandýr…

Senden aþaðýlarla çekiþme, küçük düþersin.

Senden üstün kimselerle uðraþma, gücünü boþ yere sarfetmiþ olursun…

Kendin gibilerle itiþme; huysuz sayýlýrsýn…

Fütûh’ul Gayb, Abdülkadir Geylani
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Ýlahi Armaðan / Takva zýrhýný giymek 

Ýmanýnýn zayýf olduðu zamanlarda bilhassa kendine yönelmeli, kendi üzerine eðilmelisin. Ýmanýný iyice kuvvetlendirdiðin an derhal ortaya çýk.

Ýman hususunda önce aile efradýna, sonra da diðer insanlara yardýmcý ol. Sakýn ha, kendin takva zýrhýný giymeden ve iman miðferini kalbinin baþýna geçirmeden ortaya çýkma. Bu arada elinde tevhid kýlýcý ve sadaðýnda duaya icabet oklarý bulunsun. Tevfik atýna binmiþ ol.

Düþmana hücumu, gereðinde geri çekilmeyi, darbe indirmeyi, gürz, kargý ve mýzrak kullanmayý da öðrenmiþ bulun. Bütün bunlarý yaptýktan sonra Allah düþmanlarýna karþý çýk. Ýþte o zaman sana dört bir yandan yardým yaðar. Ýnsanlan þeytanýn elinden alýr, Allah’ýn kapýsýna götürürsün.

Uzun emellerini kýsalt. Hýrsýný azalt. Her namazý veda namazý olarak kýl. Sanki bir dahaki namaz vaktine kadar çýkamayacakmýþ þekilde kýl. Yiyip içmen veda yiyip içmesi olsun. Aile efradýnýn arasýnda bulunuþun veda bulunuþu olsun.

Fethü’r–Rabbâni, Abdülkadir Geylani
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Allah’a karþý aldanýþtan vazgeç... 


Allah ve O’nun katýnda olan sana yeter. Her þeyin bir karþýlýðý olur. Dünyaya âhiret, yaratýlmýþlara ise Yaratan bedeldir. Dünyayý kalbinden atarsan yerini âhiret alýr; halk bir yana býrakýlýrsa onun yerini Hak alýr.

***
Þu günün, ömrün için son olduðunu bil. Ýþlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana yeter. Öbür âleme hazýrlýk yap. Ölüm meleðini can dan bekle. Onun geliþi seni sevindirmeli.
Îman sahiplerine dünya, piþme ocaðýdýr. Âhiret onlarý hazýr bekler. Hakk’ýn gayreti onlarýn kapalý perdesini açar. Onlarda Tekvin -istediðini yapabilmek- sýfatý tecelli eder. Bu, öbür âlemde olmasý gereken bir vasýftýr. Ama onlarýn dünyasý da bir âhiret olur. Dünya ile âhiretin onlara bir deðiþik hâl getirmediði de, ayrýca iddiasý gerekmez bir gerçektir.

***
Yalancý! Allah’ý sevdiðini belirtiyorsun. Nimet hâlinde “Allah!” de; sonra da kaç, kaybol; bu yakýþýr mý? Belâ geldi mi, sanki ilâhî duygularýn sönüyor ve sen çýrpýnýyorsun. Allah’ý yalnýz iyilik içinde mi anacaksýn? Belâ karþýsýnda dað gibi olmalýsýn. Allah sevgisi o zaman belli olur. Bu duygudan mahrumsan hiçsin. Bu yol, içi bozuk larý hemen açýða çýkarýr. En ufak bir deðiþik hâl, iç âlemi periþan etmeye yeter.

Bir adam Peygamber (s.a.v) Efendimiz’e geldi:

“Seni seviyorum, yâ Rasûlallah!” dedi. Peygamberimiz þöyle buyurdu:

“O hâlde fakirlik hâline razý ol!” Bir kiþi yine geldi:

“Ben Allah’ý seviyorum!” dedi. Peygamber (s.a.v) Efendimiz buna da þunlarý söyledi:

“O hâlde, belâ gömleðini giy. Allah ve Peygamber sevgisini fakirlik hâli ve belâ takip eder.”

Bundandýr ki, birçok iyiler þöyle derler:

“Belâ velilere -Allah dostlarýna- gelir. Ta ki, bir iddia peþinde koþmayalar. Böyle olmasaydý herkes velilik iddiasýnda bulunurdu.”

Allah, belâ anýnda dimdik durmayý iyilere verdi. Fakirlik ve ihtiyaç hâli ise bu sevginin gereðidir.

“Yâ Rabbi, bizi ateþten koru. Dünyada iyilik, âhirette yine iyilik ver.” (el-Bakara, 2/201)

***
Allah’a karþý aldanýþýn, seni O’ndan ayýrdý. Bu aldanýþtan dön. Baþýna vurulmadan bu hâlden ayrýl. Felâket gelmeden önce tedbir yollarýný ara. Baþýna belâ akrepleri çöreklenmeden ve yýlanlar baþýna üþüþmeden, kötü hâlinden çekil. Ama belâyý tatmadýktan sonra al danman eksik olmaz. Bulunduðun hâl yalnýz seni sevince boðmasýn. Çünkü sevinç geçici þeydir. Allah Teâlâ bir âyet-i kerimede –meâlen- þöyle ferman buyurdu:

“Onlar, verilen þeyle ferahlandýlar; biz de anîden ellerinden aldýk; boþa düþtüler.” (el-En’âm, 6/44).

Fethû’r-Rabbanî, Abdülkâdir Geylanî
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Tefekküre Dayanmayan Ýþ Bereketsizdir 

Sana acýyorum. Çok az düþünüyorsun. Tefekküre daldýðýn yok. Ýþlerini düþünerek yap. Tefekkür kalpten olur. Kalbine yönel. Hâlini düþün. Ýyilik üzere isen hâline þükret. Aksi hâlde tevbe et, nadim ol. Hakk’a yalvar. Dinini, tefekkürle canlandýrman kabil olur. Þeytan ve kötü duygular, iyi düþünce ile yokluða gömülür. Ýþte Peygamberimiz’in:

“Bir anlýk iyi düþünce, bir gece sabaha kadar yapýlan ibadetten hayýrlýdýr.” buyurmasý buna dayanýr. Tefekküre geçmeden yapýlan her iþ uðursuzdur. Ýnsaný selâmete çýkarmaz. Bilakis bataða gömer.

Ey Muhammed (s.a.v) ümmeti! Allah’a þükretmeye alýþýn. O’na yapýlan ibadet, az da olsa, makbul olur. Zaten sizden önce gelenlere nispetle yaptýðýnýz kulluk çok azdýr. Bu sebeple yaptýðýnýz hâlis olmalý, böyle olursa çok olur. Yeter ki, Hak yolunu candan tutasýnýz. Siz sonra geldiniz; ama kýyamet günü diðer ümmetlerden önce kalkacaksýnýz. Bu, sizin için bir fazilettir. Sizden iyi olanýn iyiliðine yeter yoktur. Ýyilikte kimse onu geçemez. Sizler þahsýnýz. Diðerleri sizin tebaanýzdýr.

***
Doðru ol. Nefsin otaðýna yerleþip kaldýðýn müddetçe doðruyu bulamazsýn. Tabiî ve þahsî arzularýn eteðine tutunup koþtukça hayrý göremezsin. Mademki halkýn elinde olaný zorla kapmak emelini besliyorsun, doðruluk bekleme. Nifak, riya, benliðinin derinliðine sahip durdukça huzur bulamazsýn. Doðruyu sezmen kabil olmaz.

Dünyalýk iþlerin ardýndan seðirtip gittikçe, gözlerini hýrs bulut larýndan ayýrmadýkça, iyilik bekleme. Âhiret iþlerinin esenlikle geç mesini dileme.

Hakk’ý ve hakikati bir yana atýp Allah fikrini deðil, þeytan fikrini ruhunda beslemeye heves ettikçe, hayýr kapýsý sana kapalý du rur.

Allah’ým, senin varlýðýnla bize iyilik ver. “Dünyanýn ve âhiretin güzelliðini nasip et. Bizi ateþte yanmaktan sakla.” (el-Bakara, 2/201) Âmin!

***
Ey þahsýna gereken þeyleri bulamayan! Bu hâlin geçip gitmesini þiddetle isteme. Belki gelecek þeylerde seni helak edecek nesneler vardýr.

Ey hasta! Hastalýðýn geçmesini mutlak olarak isteme. Afiyetin her zaman yararlý olacaðýný sana kim dedi? Þimdi hastasýn, îmanýn var; saðlam olunca bu îmaný kaybetmeyeceðini kim temin eder? Dünyalýða dalar, Allah’ý, Peygamber’i unutursun. Akýllý ol; her olur olmaz þeyin peþine koþma.

Kârýný sakla. Kazandýðýn þeyin deðerini bil. Bunda devam et; iþlerin düzelir. Her iþte baþarý elde edersin. Elinde ne varsa, hýrsý bir yana at; kanaatini ona yönelt. “Mutlaka artsýn!” deme; fazla gelirse al. Olmadýðý için üzüntü duyma. Allah’ýn verdiðini ye ki, hoþ ola. Þahsî isteklerini alýrsan dertlenebilirsin.

Fethû’r–Rabbanî, Abdülkâdir Geylanî
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git