Haziran 17, 2019, 10:49:09 S
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Pagerank Analizi

Balatan Fussilet, Kasm 24, 2008, 12:30:28

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

 Pagerank Analizi

(Türkiye Baz Alýnmýþtýr)

Pagerank analizi:(Türkiye Baz Alýnmýþtýr ve onaylanmýþtýr)

Pagerank 0 => bu deðerdeki bir site ya yolun baþýndadýr ya da yolun sonundadýr.

Pagerank 1 => pr 1 yani düþük.Yeni baþlayan bir webmaster için sevindirici olabilir.Amacý pr olmayan usta webmasterlar için elbette bunun olmasý veya olmamasý birþeyi deðiþtirmez.

Pagerank 2 => bu pr deðeri "vasat" diyebileceðimiz deðerler arasýndadýr.Amacýnýz geniþ ufuklarsa pagerankým 2 oldu diye sevinmeyin.

Pagerank 3 => kiþisel bir web sitesi açýsýndan iyi bir deðerdir.Ama bir þirket profili açýsýndan düþüktür.Ufkunuz geniþ ise bu pr deðeri sizin için sadece küçük bir armaðan olmalý.

Pagerank 4 => Türkiye'deki uluslararasý niteliði olmayan çoðu firmanýn pr deðeridir.Ayrýca internet üzerinde belli bir amaca yönelmiþ siteler için de neredeyse ideal deðerdir.

Pagerank 5 => kendini kanýtlamýþ en popüler bloglar, haber siteleri ve iþlevi sadece web üzerinde olmayan þirketlerin siteleri genel olarak böyledir.

Pagerank 6 => bu seviyeye ulaþmak gerçekten her yiðidin harcý deðildir ve þu an hiçbir kiþisel site bu seviyede deðildir.(Resmi kökenli sitelerin genel pagerank deðeridir.[.gov.tr, .edu.tr gibi] ve pr6 üzeri siteler google'ýn 10.000 çalýþaný tarafýndan elle kontrol edilir.

Pagerank 7 => bir ya da birkaç üniversite sitesinin pr deðeri 7 yi göstermektedir.Türkçe wikipedia, yine resmi kurumlar ve yabancý kökenli ama Türkçe olan büyük sitelerin deðeridir.

Pagerank 8 => Türk sitelerinin kalite deðerleri böyle gidecek olursa bu deðer tavan deðer olarak kabul edilmektedir.

Pagerank 9 => Þu ana kadar hiçbir Türk kökenli site bu deðere ulaþamamýþtýr.Bazý türk üniversite siteleri pr9'dur.

Pagerank 10 => Bu seviye ayný zamanda zirvedir ve sadece dünyanýn en popüler, kaliteli veya önemli siteleri bu dereceyle ödüllendirilir, Pagerank 10 Siteler: www.usa.gov , www.google.com tabi bunlar baþlýcalarý ve sadece anasayfa olanlar.Yani bu sitelerin bazýlarýnýn altsayfalarý dahi pr10'dur.Þimdi tek tek onlarý da yazarsak bu liste uzayýp gider.


içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

MiM

Hocam peki, bizim sitemizin pagerank deðeri kaç, þu an itibariyle...

Resulehasret

  Bizim sitenin pagerank'ý 5 Mim hocam.

   Hiç fena deðil bence sitemiz açýlalý henüz bir sene bile olmamýþken, öylemi fussilet hocam, sizce daha iyisi olurmu  :)

MiM

Alnt yaplan: Resulehasret - Kasm 24, 2008, 12:39:52
  Bizim sitenin pagerank'ý 5 Mim hocam.


sevgili hasancým, nerden görebiliyorsun bu deðeri? bu fakire de öðretsene... :))))

Resulehasret

  Tabi hocam anasayfada, sol bloklarýn olduðu yerde toplist kategorisinde pagerank 5 diye yazýyor.

MiM

birde size þunu sormak isterim. evet, verilen deðer ölçülerine göre sitemiz -kendi þartlarý içinde-gerçekten olaðanüstü bir seviyeye gelmiþ durumda. buna çok sevindim... iyi de peki bu deðer bizim gelebileceðimiz son nokta mýdýr? yani yazýlana bakýlýrsa deðeri 6 olan pagerank'a hiçbir özel site gelememiþ olduðuna göre... biz bu barajý aþma þansýmýz hiç yok mu yani?

Fussilet

hocam , bizim bu deðerin üstüne çýkma olasýlýðýmýz %95  þimdilik...

yani pagerank6 bizim için ulaþýlmasý zor olan bir þey deðil, çünkü yaptýðýmýz temalar dünyanýn bir çok noktasýnda ilgi görüyor, bir çok sanatçý ,rakçu rokçu, mobilyacý, bakkal, köy, kasaba, belediye , herkes buraya bakýyor :)

yakýnda bu deðerin 6 olacaðýný umuyorum, ayrýca pageranký explorere entegre edebilirsiniz böylelikle hangi sitenin nerede olduðunu öðrenebilirsiniz...

burda : http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT3/intl/tr/index.html
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Resulehasret

  Entegre ettim hocam, güzel birþey gerçekten, ama burada pageranký 4 gösteriyor bizim anasayfada 5 :) . Google bizim sitede çeliþki yaþýyor galiba :)

Fussilet

www.fussilet.com  olarak girersen 5 olarak gösterecek, her sayfanýn deðeri farklýdýr, anasayfa asýl deðerdir...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Resulehasret

  Evet doðru, anladým þimdi hocam.

Yukar git