Haziran 27, 2019, 04:12:56
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Görüntünüz kiþiliðinizi ele veriyor!!

Balatan senarist081, Kasm 23, 2008, 08:57:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Vücut yapýsý kiþilik özellikleri hakkýnda önemli ipuçlarý veriyor... Beden dili uzmanlarý vücut yapýsýnýn kiþinin özellikleri hakkýnda ipuçlarý verdiðini belirtti. Yapýlan araþtýrmalarla 4 gruba ayrýlan vücut tiplerine göre huyunuz suyunuz, iyi mi kötü mü olduðunuz bile tespit edilmiþ. Ýþte tipler ve kiþilik özellikleri...

Uzun boylu sallapati yapý

Bu tipler aceleye gelmezler. Ýyi huyludurlar.

Asabi olmakla akaybedip kendilerini unutmalarý seyrek görülür. Cesur ve metindirler. Hayatýn darbesine gülümseyerek tahammül ederler. Onlarýn iyi huylarýndan, sabýr ve tahammüllerine ilave olarak bu tipler iyi niyetlerini çatýk ve kaba bir maske altýnda saklayabilirler.

Kýsa gövdeli, uzun bacaklýlar

Bellerinden yukarýsý pek kýsa, bacaklarý ise iyice uzun olan tipler görünüþ ve hareket tarzý itibariyle beceriksiz bir tayý andýrýlar. Havaidirler. Yaþamaktan memnundurlar ve günleri -tabir, caizse- zýplaya sýçraya geçirmek idealleridir. Hayatlarý muntazam deðildir, zira daima bir þeyler yapmak istedikleri için muntazam bir gidiþattan nefret ederler.

Kýsa ve týknaz yapý

Ufak tefek insanlar gayet sakin ve þendirler. Herhangi bir toplulukta etrafa hayat saçarlar. Ama pek fazla alaka gördüler mi þýmarmalarý mümkündür. Çabuk öfkelenir ve aksileþirler. Kýzdýklarý zaman baðýrýr çaðýrýr, kalp kýrýcý sözler söylerler. Ama bu, kendilerini unuttuklarý içindir. Aslýnda iyi kalpli ve iyi huyludurlar. Kalp kýrmak istemedikleri için yaptýklarýna piþman olurlar, kin tutmazlar.

Uzun gövdeli, kýsa bacaklýlar


Ýyi bir aile kurarlar. Mizah taraflarý pek kuvvetlidir. Azim ve iradeleri sonsuzdur. Dünyanýn sorunlarýný yenmek onlara sadece kendi zeka ve kabiliyetleri için bir deneme olarak kabul etmek isterler. Yenilseler bile boyun eðmezler. Er geç yine bellerini doðrultur ve kendilerini yeneni mutlaka yenerler. Ýnsanlarla iyi geçinirler ama alýþtýklarý çevreleri ve eski arkadaþlarýný yenilere tercih ederler.

Yukar git