Haziran 19, 2019, 07:10:47 S
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

týbbýn yeni önerdiði el-yüz temizliðini islam 1400 yýl önce önerdi...

Balatan bir garip hafýz, Kasm 08, 2008, 02:31:54

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bir garip hafýz

Dünya Saðlýk Örgütü`nün, her yýl 9 milyon insanýn kör olmasýna neden olan Trahom hastalýðýnýn önüne geçmek için yüz yýkama seferberliði baþlattýðý, Ýslamiyet`in 14 asýr önce bu uygulamayý tavsiye ettiði bildirildi. Saðlýk Mensuplarý Derneði(SAMED) tarafýndan düzenlenen `Týbb-Nebevi` konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Ýzmir Özel Þifa Hastanesi Uzman Doktorlarýndan Veli Karabuðu, Ýslam`ýn temizlik anlayýþýný dile getirdi. Ýslamiyet`in `temizliðe imanýn gereði` olarak özel önem verdiðini vurgulayan Dr. Karabuðu çaðdaþ týbbýn mikroplarýn temizlik yapýlmamasýndan çoðaldýðýný, hastalýklara neden olduðunu tesbit ettiðini söyledi. Karabuðu, `Bugün çaðdaþ týpta önerilen banyo, el, yüz ve ayak temizliði, Ýslam`ýn temizlik anlayýþý ile karþýlaþtýrýldýðýnda Ýslam`ýn bu konuda çaðdaþ týptan çok ilerde olduðu görülüyor. Çaðdaþ týbbýn öngördüðü temizlik Ýslam`da mevcuttur. Dünya Saðlýk Örgütü sadece yüz yýkanmadýðý için her yýl 9 milyon insanýn kör olmasýna Trahom hastalýðýnýn sebep oduðunu tesbit etti. Bu hastalýðý önlemek için 2020 yýlýna kadar Dünya Saðlýk Örgütü yüz yýkama seferberliði baþlattý. Oysa Ýslam yüz yýkamak için bin 400 yýl önce abdest almayý emretti` dedi.


Yukar git