Temmuz 16, 2019, 12:09:45 S
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

"nebevi týp"tan günümüze yansýyanlar...

Balatan bir garip hafýz, Eyll 12, 2008, 12:39:42

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bir garip hafýzÝbadet ederken hem ruhunuz hem bedeniniz huzura kavuþsun

Mýsýr’ýn baþkenti Kahire’de bulunan Ulusal Iþýn Teknolojisi Merkezi’nde yapýlan bir bilimsel araþtýrma, Allah’a secde etmenin insaný kanserden koruduðunu ortaya çýkardý.

Araþtýrmayla ayrýca secdenin hamile kadýnlar için de oldukça yararlý olduðunu ve ceninin þekil bozukluðuna uðramasýný engellediðini, bunun yanýnda yine birçok bedensel ve psikolojik hastalýklara iyi geldiði tespit edildi.

Iþýn Teknolojisi Merkezi Bölümü Baþkaný Biyoloji profesörü Muhammed Ziyaeddin Hamid, bu çaðda insanlarýn her yönden elektromanyetik dalgalara maruz kaldýðýný ve bu nedenle daha fazla ýþýn aldýðýný belirterek, vücutta biriken bu yükün mutlaka dýþarý atýlmasý gerektiðini bildirdi.

Araþtýrma sonucu vücutta biriken elektromanyetik yükün Allah’a secde ile dýþarý boþaltýldýðýnýn belirlendiðini dile getiren Mýsýrlý bilim adamý, bilimsel araþtýrmalarýn insan boyunun küçüldükçe elektromanyetik dalgalara uðrama oranýnýn daha da azaldýðýný gösterdiðini söyledi.

Yedi azanýn yerle temasý enerjiyi boþaltýyor

Ýnsanýn secde halindeyken elektromanyetik dalgalara daha az maruz kaldýðýný ve alnýn yere deðmesiyle vücuttaki elektromanyetik yükün dýþarýya boþaltýldýðýný tespit ettiðini kaydeden Profesör Ziyaeddin, secde halinde olan bir insanýn yedi organýnýn yerle temas etmesinin boþaltýmý hýzlandýrdýðýný ve bunun yorgunluk ve bazý hastalýklara iyi geldiðini ifade etti.

Araþtýrmalarýn elektrik yükünün vücuttan saðlýklý bir þekilde atýlmasý için secde anýnda kýbleye dönmek gerektiðini gösterdiðini bildiren Profesör Ziyaeddin, Kâbe’nin yeryüzünün merkezi olduðunu ve yeryüzünün merkezine yönelmenin vücuttaki elektrik yükünü dýþarý atmak için en uygun pozisyon olduðunu söyledi.

Beþ vakit farz namazýn vücuttaki elektrik yükünün dýþarý atýlmasý için yeterli olduðunu belirten Mýsýrlý bilim adamý, uyku esnasýnda vücutta oluþan unsurlarýn sabah namazýyla dýþarý atýldýðýný ve insanýn güne saðlýklý ve canlý bir þekilde baþladýðýný kaydetti.

Öðle, ikindi ve akþam namazlarýnýn günün yorgunluðunu ve stresini azalttýðýný ve insana psikolojik bir rahatlama saðladýðýný söyleyen Profesör Ziyaeddin, yatsý namazýyla gün boyu vücutta oluþan yükün geri kalanýnýn dýþarý atýldýðýný ve insanýn rahat bir þekilde uykuya dalmasýnýn saðlandýðýný belirtti.

samimi


Bevadih

Haluk NurBAKÝ hocamýn(allah rahmet etsin) abdestin bilimsel faydalarýný açýkladýðý kitabýnda muhteþem izahlarý var...
Hiçbirþey boþuna deðildr...rahman ve rahim olan yaratýcý...öyle güzel düzen ve intizam koymuþki..sorun görmeyen,,,idrak edemeyen bizlerde...Rabbim ilmimizi arttýr...emeðine saðlýk ...teþekkür eder bu garip kul,,,bir garip hafýza...

Yukar git