Gnderen Konu: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!  (Okunma says 3291 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

zeliha

 • Ziyareti
Selamunaleyküm arkadaþlar. Sitemizde hergün birbirinden güzel ve deðerli paylaþýmlar yapýlmakta ve bu paylaþýmlar kadar deðerli olan sizler de yorumlarýnýzý eklemektesiniz. Ancak beni üzen bir nokta var ki Türkçemizi doðru kullanmýyoruz. Sitemizde en çok dikkatimi çekenler; eywallah, eyw, tþkler, teþk ederim,wesselam, saolun kelimeleri. Türkçede w harfi kullanýlmaz. Bunu sizde biliyorsunuz. Bir de bazý kelimeleri chat yapar gibi  kýsaltmayalým. (özellikle selamý) s.a, a.s, inþ gibi. Son olarak, tek kelimeden oluþan mesaj yazmayalým. Amin veya  :) gibi. Amacýmýz mesajlarýmýzda üyelere bir þeyler kazandýrmak olsun. Dikkate alýnmasý ümidi ile...


evrimd Fussilet

 • Webmaster
 • ADMiN
 • ÖzeL üye
 • *****
 • leti: 7896
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #1 : ubat 25, 2008, 07:18:39 S »
Allah razý olsun kardeþim , uyarýlarýna dikkat edeceðim inþallah.
« Son Dzenleme: ubat 25, 2008, 07:19:58 S Gnderen: zeliha »
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi

Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

__The_Imam__

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #2 : ubat 25, 2008, 08:48:27 S »
Selamunaleyküm arkadaþlar. Sitemizde hergün birbirinden güzel ve deðerli paylaþýmlar yapýlmakta ve bu paylaþýmlar kadar deðerli olan sizler de yorumlarýnýzý eklemektesiniz. Ancak beni üzen bir nokta var ki Türkçemizi doðru kullanmýyoruz. Sitemizde en çok dikkatimi çekenler; eywallah, eyw, tþkler, teþk ederim,wesselam, saolun kelimeleri. Türkçede w harfi kullanýlmaz. Bunu sizde biliyorsunuz. Bir de bazý kelimeleri chat yapar gibi  kýsaltmayalým. (özellikle selamý) s.a, a.s, inþ gibi. Son olarak, tek kelimeden oluþan mesaj yazmayalým. Amin veya  :) gibi. Amacýmýz mesajlarýmýzda üyelere bir þeyler kazandýrmak olsun. Dikkate alýnmasý ümidi ile...


haklýsýnýz adminim aslinda her site bunlari önlemeye calisiyo.daha kötüsü okumadan cevap yazanlar var bakýyorum konu bir yerde yorum bir yerde.bu konulari sadece birbirimiz icin aciyoruz biseyler ögrenelim diye bazen güldürmek icin ama amac paylasmak bildigimiz gibi okumakta lazim insallah selametle _The_Imam_

VuSLaT

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #3 : ubat 29, 2008, 12:02:57 »
Güzel dilimize sahip çýkmak güzel bir meziyet.Duygularýmýzý ifade ederken anlaþýlýr bir cümle kullanmak herþeyin daha iyi anlaþýlmasýna ve istifede edilmesine vesile olur inþallah....
Biz böyle düþünüyoruz inþallah sizlerde böyle düþünürsünüz vesselam...

Siz yine buralarda olun...

oski

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #4 : Mart 03, 2008, 08:57:53 S »
Allah razý olsun
Dikkat edeceðiz inþAllah :)

evrimd MiM

 • ADMiN
 • __HiÇ__
 • *****
 • leti: 11779
 • "Nerede oLursanýz oLun, ALLah sizinLe beraberdir"
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #5 : Mart 09, 2008, 11:35:56 S »
Selamunaleyküm arkadaþlar. Sitemizde hergün birbirinden güzel ve deðerli paylaþýmlar yapýlmakta ve bu paylaþýmlar kadar deðerli olan sizler de yorumlarýnýzý eklemektesiniz. Ancak beni üzen bir nokta var ki Türkçemizi doðru kullanmýyoruz. Sitemizde en çok dikkatimi çekenler; eywallah, eyw, tþkler, teþk ederim,wesselam, saolun kelimeleri. Türkçede w harfi kullanýlmaz. Bunu sizde biliyorsunuz. Bir de bazý kelimeleri chat yapar gibi  kýsaltmayalým. (özellikle selamý) s.a, a.s, inþ gibi. Son olarak, tek kelimeden oluþan mesaj yazmayalým. Amin veya  :) gibi. Amacýmýz mesajlarýmýzda üyelere bir þeyler kazandýrmak olsun. Dikkate alýnmasý ümidi ile...


Sevgili Zeliha kardeþim,

"Tükçemize sahip çýkalým" baþlýðýný görünce nasýl heyecanlandýðýmý anlatamam. Satýrlarýnýzý nefes almadan okudum. Okudum, çünkü muhtelif sitelerde uzun bir süreden beri mücadelesini yürüttüðüm, bir sürü yazýlar yazdýðým ve Temel'in Londradaki trafik macerasý gibi kendimi artýk tamamen yapayanlýz hissettiðim çok önemli, hatta hayati önemi haiz bir mevzuydu.

Kendimi bir kelaynak kuþu gibi yapayanlýz hissettiðim ve artýk teslim bayraðýný çekmek üzere olduðum bir anda yetiþtiniz imdadýma. Bir Hýzýr gibi. Ýþte sevincim bundan.

Siz birkaç ekstrem örnek vererek mevzuyu dile getirdiniz. Halbuki, hani deveye sormuþlar: "Boynun neden eðri?" deve ise: "Nerem düzgün ki..." diye cevap vermiþ ya iþte ayný bu minval üzre demek istiyorum ki, bozulma, kokuþma, dejenerasyon o boyutlara ulaþmýþ ki, nereden tutsanýz elinizde kalýyor.

Halbuki bir millet birlik ve beraberliðini 'din'i kadar 'dil'ine de borçludur. Hatta daha ileri giderek söyleyebilirim ki, dil ehemmiyet cihetiyle dinin arkasýnda olsa da, ifa ettiði görev itibariyle dinin önünde gelir. Çünkü dini yaþatan ve gelecek nesillere aktaran bir vasýtadýr dil. Dille dininizi anlatýr, dille Rabbinizin sevgisini idrak eder, dille Peygamberinizin cihanþümul mesajlarýný anlar, sünnetine vakýf olur ve kitabýnýzý en iyi o vasýtayla kavrayabilirsiniz.

Sahip olduðu bütün kültürü internetteki kýsaltmalarla, papaðan gibi ezberlediði çok kýsýtlý sayýdaki esrarýný, hikmetini yitirmiþ uyduruk kelimeden ibaret olan biri Rabbinin cihanþümul mesajlarýný nasýl idrak edebilir.

Dil, bir millet için ''b-ý hayattýr, yaþam iksiridir ve anasýnýn sütü kadar mübarek ve muazzezdir. Onu zayýflatan, onu bozan geleceðini zayýflatmýþ, ahiretini ve bütün istikbalini tehlikeye atmýþ olur. Nesiller arasý baðlantýyý da dil vasýtasýyla kurarsýnýz. Bu köprüyü yýktýðýnýzda tarihiniz, kökleriniz de tehlikede demektir. Somut bir misal vererek durumu vüzuha kavuþturalým. Bir ingiliz çocuðu okulunda üçyüz yýl önce yazýlmýþ bir eseri orjinalinden rahatlýkla okuyup anlayabiliyor, bir Shakespear'i hiç bir zorluk çekmeden talim edebiliyor. Peki Türkiye için ayný þeyleri rahatlýkla söyleyebiliyormuyuz acaba? Bugün internette chat yapmaktan baþka kültürü olmayan biri acaba Mehmed Akif ERSOY'u, biraz daha yakýna gelirseniz Bediuzzaman'ý anlayabiliyor mu acaba?

Malümu ilana gerek yok, cevabýný hepiniz biliyorsunuz. Ýþin vehameti büyük gerçekten.

Kiþinin diline sahip çýkmasý, onu gözü gibi korumasý, namusunu, iffetini, vatanýný ve hassaten dinini korumasý kadar önemli ve eþdeðerdir.

Bu bilinci kendimize þiar edinerek, umarým bundan böyle bu þuur bizde bir tarz-ý hayat haline gelir ve ihanet-i vataniye cürmüne düçar olmayýz.

Bu vesileyle baþta Zeliha kardeþimiz olmak üzre, onun þahsýnda fikirlerimizi paylaþan cümle kardeþlerimize sel''m ve muhabbetlerimizi sunarýz.Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

emrahgumus

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #6 : Nisan 21, 2008, 11:20:20 »
kahkahaa kahkahaa kahkahaa

Yukarýdaki yazýdan sonra gelen, üstelik Siz den gelen bu yanýta çok þaýrdým belirtmek istedim.

   Yukarýda yazýlanlara aynen katýlýyorum.

mehru

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #7 : Nisan 21, 2008, 12:03:55 S »
bu konu gayet ciddi bi konu ve neden bu kadar gülündüðünü anlamýþ deðilim..

Sukut

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #8 : Nisan 22, 2008, 11:08:25 »
yanlýþlýk oldu ben farkýnda olmadan yazmýþým hakkýnýzý helal edin
dil kültür gelenek göreneklerimize sahip çýkalým inþaallah

emrahgumus

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #9 : Nisan 22, 2008, 03:33:01 S »
Helal olsun tahmin etmiþtim. Sanada bu yakýþýr

RockDream

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #10 : Nisan 22, 2008, 07:31:31 S »
Oldum olasý düzgün kullanmýþýmdýr.
Kullanacaðýmda.

MannaQ_UseR

 • Ziyareti
Ynt: Fussilet.com üyeleri, Türkçemize sahip çýkalým!!!
« Yantla #11 : Ocak 10, 2009, 07:04:54 »
Selamunaleyküm arkadaþlar. Sitemizde hergün birbirinden güzel ve deðerli paylaþýmlar yapýlmakta ve bu paylaþýmlar kadar deðerli olan sizler de yorumlarýnýzý eklemektesiniz. Ancak beni üzen bir nokta var ki Türkçemizi doðru kullanmýyoruz. Sitemizde en çok dikkatimi çekenler; eywallah, eyw, tþkler, teþk ederim,wesselam, saolun kelimeleri. Türkçede w harfi kullanýlmaz. Bunu sizde biliyorsunuz. Bir de bazý kelimeleri chat yapar gibi  kýsaltmayalým. (özellikle selamý) s.a, a.s, inþ gibi. Son olarak, tek kelimeden oluþan mesaj yazmayalým. Amin veya  :) gibi. Amacýmýz mesajlarýmýzda üyelere bir þeyler kazandýrmak olsun. Dikkate alýnmasý ümidi ile...


Sevgili Zeliha kardeþim,

"Tükçemize sahip çýkalým" baþlýðýný görünce nasýl heyecanlandýðýmý anlatamam. Satýrlarýnýzý nefes almadan okudum. Okudum, çünkü muhtelif sitelerde uzun bir süreden beri mücadelesini yürüttüðüm, bir sürü yazýlar yazdýðým ve Temel'in Londradaki trafik macerasý gibi kendimi artýk tamamen yapayanlýz hissettiðim çok önemli, hatta hayati önemi haiz bir mevzuydu.

Kendimi bir kelaynak kuþu gibi yapayanlýz hissettiðim ve artýk teslim bayraðýný çekmek üzere olduðum bir anda yetiþtiniz imdadýma. Bir Hýzýr gibi. Ýþte sevincim bundan.

Siz birkaç ekstrem örnek vererek mevzuyu dile getirdiniz. Halbuki, hani deveye sormuþlar: "Boynun neden eðri?" deve ise: "Nerem düzgün ki..." diye cevap vermiþ ya iþte ayný bu minval üzre demek istiyorum ki, bozulma, kokuþma, dejenerasyon o boyutlara ulaþmýþ ki, nereden tutsanýz elinizde kalýyor.

Halbuki bir millet birlik ve beraberliðini 'din'i kadar 'dil'ine de borçludur. Hatta daha ileri giderek söyleyebilirim ki, dil ehemmiyet cihetiyle dinin arkasýnda olsa da, ifa ettiði görev itibariyle dinin önünde gelir. Çünkü dini yaþatan ve gelecek nesillere aktaran bir vasýtadýr dil. Dille dininizi anlatýr, dille Rabbinizin sevgisini idrak eder, dille Peygamberinizin cihanþümul mesajlarýný anlar, sünnetine vakýf olur ve kitabýnýzý en iyi o vasýtayla kavrayabilirsiniz.

Sahip olduðu bütün kültürü internetteki kýsaltmalarla, papaðan gibi ezberlediði çok kýsýtlý sayýdaki esrarýný, hikmetini yitirmiþ uyduruk kelimeden ibaret olan biri Rabbinin cihanþümul mesajlarýný nasýl idrak edebilir.

Dil, bir millet için ''b-ý hayattýr, yaþam iksiridir ve anasýnýn sütü kadar mübarek ve muazzezdir. Onu zayýflatan, onu bozan geleceðini zayýflatmýþ, ahiretini ve bütün istikbalini tehlikeye atmýþ olur. Nesiller arasý baðlantýyý da dil vasýtasýyla kurarsýnýz. Bu köprüyü yýktýðýnýzda tarihiniz, kökleriniz de tehlikede demektir. Somut bir misal vererek durumu vüzuha kavuþturalým. Bir ingiliz çocuðu okulunda üçyüz yýl önce yazýlmýþ bir eseri orjinalinden rahatlýkla okuyup anlayabiliyor, bir Shakespear'i hiç bir zorluk çekmeden talim edebiliyor. Peki Türkiye için ayný þeyleri rahatlýkla söyleyebiliyormuyuz acaba? Bugün internette chat yapmaktan baþka kültürü olmayan biri acaba Mehmed Akif ERSOY'u, biraz daha yakýna gelirseniz Bediuzzaman'ý anlayabiliyor mu acaba?

Malümu ilana gerek yok, cevabýný hepiniz biliyorsunuz. Ýþin vehameti büyük gerçekten.

Kiþinin diline sahip çýkmasý, onu gözü gibi korumasý, namusunu, iffetini, vatanýný ve hassaten dinini korumasý kadar önemli ve eþdeðerdir.

Bu bilinci kendimize þiar edinerek, umarým bundan böyle bu þuur bizde bir tarz-ý hayat haline gelir ve ihanet-i vataniye cürmüne düçar olmayýz.

Bu vesileyle baþta Zeliha kardeþimiz olmak üzre, onun þahsýnda fikirlerimizi paylaþan cümle kardeþlerimize sel''m ve muhabbetlerimizi sunarýz.Ben öldüm demektir :(

Tamam düzgün kullanmaya çalýþacaðým türkçemizi