Haziran 27, 2019, 08:12:11 ÖÖ
Haberler:

YavrucuĂ°um! Yaptýðýn iĂľ (iyilik veya kötĂĽlĂĽk), bir hardal tanesi aĂ°Ă˝rlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanĂ˝n içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. DoĂ°rusu Allah, en ince iĂľleri görĂĽp bilmektedir ve her Ăľeyden haberdardĂ˝r.  (Lokman -16)

Saldýrganlýk Hareketleri

Baţlatan senarist081, Kasým 03, 2008, 05:07:28 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

senarist081

Aþaðýdaki durumlarda hangi hareket kullanýlýr: ebeveynleriyle tartýþan küçük çocuk, yarýþýn baþlamasýný bekleyen atlet ve dövüþten önce soyunma odasýnda bekleyen boksör?

Bu durumlarýn hepsinde de kiþiyi saldýrgan bir tavýr belirtmek için kullanýlan en yaygýn hareketlerden biri olan eller kalçada pozunda görürüz. Bazý gözlemciler bu harekete 'hazýr olma' adýný vermiþlerdir. Bu da bazý baðlamlarda doðru olsa da temel anlamý saldýrganlýktýr. Bu duruþa ayrýca hedeflerini elde etmek üzere hazýr durumdayken bu duruþu kullananlardan hareketle 'iþ bitirici' duruþu da denmektedir. Her iki durumda da kiþi bir þey konusunda harekete geçmeye hazýr olduðundan bu gözlemler de doðru olsa da saldýrgan, ileriye doðru bir hareket olarak kalýr. Erkekler bu hareketi yaygýn olarak kadýnlarýn yanýnda saldýrgan, baskýn bir erkek tavrý göstermek için yaparlar.

Kuþlarýn da kavga veya flört durumunda daha iri görünmek için tüylerini kabarttýklarýna dikkat çekmek isterim. Ýnsanlar da ellerini kalçalarýna ayný amaçla, daha iri görünmek için koyarlar. Erkekler bunu bölgelerine giren diðer erkeklere karþý bir meydan okuma olarak kullanýrlar.

KiĂľinin tavrĂ˝nĂ˝ doĂ°ru deĂ°erlendirebilmek için elleri kalçaya götĂĽrme hareketinden hemen önceki durum ve hareketleri de dikkate almak gerekir. Birkaç baĂľka hareket de vardýðýnĂ˝z sonucu destekleyebilir. Ă–rneĂ°in, saldĂ˝rgan poza geçildiĂ°inde ceketin önĂĽ açýk ve ceket kalçalara doĂ°ru geriye itilmiĂľ durumda mĂ˝ yoksa önĂĽ ilikli mi? Ceketin önĂĽ kapalĂ˝ olarak hazĂ˝r olma saldĂ˝rgan bir kĂ˝zgĂ˝nlýðý gösterirken ceketin önĂĽ açýk ve geriye itilmiĂľ durumda  kalp ve boĂ°azĂ˝m sözel olmayan bir korkusuzlukla sergilemek anlamĂ˝na geldiĂ°inden doĂ°rudan saldĂ˝rgan bir pozdur. Bu poz ayrĂ˝ca ayaklarĂ˝ yere dĂĽzgĂĽn bir aralĂ˝kla yerleĂľtirerek veya hareket grubuna sĂ˝kĂ˝lmýþ yumruklarĂ˝ ekleyerek güçlendirilebilir.

Saldýrgan-hazýr olma hareket gruplarý profesyonel modeller tarafýndan kýyafetlerinin modern, saldýrgan, ileri düþünceli kadýnlar için olduðu izlenimini vermek için kullanýlýr. Bazen bu hareket sadece tek el kalçada diðer else baþka bir hareket yaparak görülebilir.Eleþtirel deðerlendirme hareketlerine de eller kalçada hareketiyle birlikte sýk sýk rastlanýr.

Otururken Hazýr Olmak

Bir görüþme veya pazarlýk uzmanýnýn tanýmayý öðrenebileceði en deðerli hareketlerden biri otururken hazýr olma hareketidir. Örneðin, satýþ durumunda potansiyel alýcýnýn satýþ sunuþunun sonunda bu poza geçmesi ve görüþmenin o noktaya kadar baþarýlý geçmiþ olmasý satýcýnýn sipariþi alabileceði anlamýna gelir. Sigorta satýþ elemanlarýnýn potansiyel alýcýlarla yaptýklarý görüþmelerin videodan tekrar izlenmesi çene okþama hareketinin ardýndan (karar verme) ne zaman otururken hazýr olma hareketi gelse müþterinin poliçeyi satýn aldýðýný gösterirdi. Tam aksine satýþýn sonlarýna doðru çene okþama hareketinin hemen ardýndan müþteri hemen kollarýný kavuþturduysa satýþ genellikle baþarýsýz oldu.

Maalesef çoðu satýþ kursunda müþterinin beden pozisyonu ve hareketlerinden baðýmsýz olarak her zaman sipariþ istenmesi öðretilmektedir. Bu gibi hazýr olma hareketlerini öðrenmek sadece daha fazla satýþ yapmayý saðlamakla kalmaz daha çok insanýn satýþ mesleðini sürdürmesini de saðlar. Otururken hazýr olma hareketi ayný zamanda baþka bir þeye sizi dýþarýya atmaya hazýr olan kýzgýn birisi tarafýndan da kullanýlabilir. Bu hareketten önceki hareket gruplarý kiþinin niyetlerinin en doðru deðerlendirilmesinin yapýlmasýný saðlar.

Baþlangýç Pozisyonu

Bir konuĂľma veya görĂĽĂľmeyi sona erdirme arzusunu gösteren hazĂ˝r olma hareketleri her iki el de dizlerin ĂĽzerinde olarak öne eĂ°ilme  veya her iki elle de sandalyeyi kavrayarak öne eĂ°ilmedir.Bir konuĂľma sĂ˝rasĂ˝nda bu hareketlerden biriyle karþýlaĂľmanĂ˝z durumunda öncĂĽlĂĽĂ°ĂĽ ele alĂ˝p konuĂľmayĂ˝ sizin bitirmeniz daha akĂ˝llĂ˝ca olabilir. Bu da psikolojik bir avantaj elde ederek kontrolĂĽ elinizde tutmanĂ˝zĂ˝ saĂ°lar.

Cinsel Saldýrganlýk

Kemer veya ceplere sokulmuþ baþparmaklar cinsel olarak saldýrgan bir tavrý göstermek için kullanýlan harekettir. Televizyondaki Western'lerde halka en sevdikleri silahþorun erkekliðini göstermek için kullanýlan en yaygýn hareketlerden biridir. Kollar hazýr olma konumuna geçer ve eller de jenital bölgeyi vurgulayarak ana gösterge görevini yapar. Erkekler bu hareketi bölgelerini belirlemek veya diðer erkeklere korkmadýklarýný göstermek için kullanýrlar. Kadýnlarýn yanýnda kullanýldýðýnda bu hareket 'Ben erkeðin, sana hükmedebilirim' anlamýna gelir.

Büyümüþ göz bebekleri ve ayaklardan birini diþiye çevirmeyle birlikte bu hareket çoðu kadýnýn kolayca tespit edebileceði bir harekettir. Ýstemeden akýllarýndan geçeni kadýnlarýn anlamasýna neden olan çoðu erkek için sözel olmayan yollarla kendilerini ele vermelerini saðlayan hareket bu harekettir. Bu hareket grubu her zaman erkeklere özgü olmuþ olsa da kadýnlarýn kot ve pantolon giymeleri onlarýn da bu hareket grubunu kullanmaya baþlamalarýný saðlamýþtýr. Gene de kadýnlar bu hareketi sadece kot veya pantolon giyerken yapmaktadýrlar. Elbise veya benzeri kýyafetlerle cinsel olarak saldýrgan kadýn bir baþparmaðýný kemer veya cebine sokar.