Temmuz 16, 2019, 12:41:25 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

hangý ayda dogdunuz

Balatan DAMRAM, Ekim 30, 2008, 04:45:19 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

nazlým

Aralýk

Sadýk ve cömert
Sabýrsýz
Birlikte vakit geçirmesi eðlenceli kiþilik
Azimli
Sosyal yönü kuvvetli
Dostlarýný kendinden fazla düþünür
Kýzgýnlýðý uzun sürmez
Sevildiðini hissetmek ister
Espri anlayýþý geliþmiþtir


tam beni anlatýyo desem yalan olmaz inþallah:))

samimi

Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir

oski

temmuz

ayný ben yaa
tamamen beni açýklamýþ
sanki beni tanýyan biri yazmýþ yahu bu kadar olur ;D ;D

GRAFÝKER

Aðustos


Þakalaþmayý sever:) 
Duyarlý ve ilgilidir :)
Korkusuzdur
Liderlik özellikleri vardýr :)
Ruhbilimle ilgilenir
Kolay provoke edilir :)
Dikkatli ve tedbirlidir :)
Baðýmsýzlýðýna düþkündür
Yol göstermeyi sever :)
Romantiktir :)


yani birkaç seçenek elenince bana uyar.........

umitergun

Alnt yaplan: DAMRAM - Ekim 30, 2008, 04:45:19 S
Haziran

Ayný anda birden fazla þey düþünür
Nazik ve tatlý dillidir
Hassastýr
Kararsýzdýr
Komik ve eðlencelidir
Konuþkandýr
Kolay arkadaþ edinir
Kolay incinir
Gribe yatkýn bünyesi vardýr
Çok inatcýdýr
Ayný anda birden fazla þey düþünür ....Eveeet Ayný ben.
Nazik ve tatlý dillidir ...Ýþte bu tam ben ;)
Hassastýr ...Bu da ben
Kararsýzdýr ..Ve bu da ama fazla deðil..
Komik ve eðlencelidir... Aynen ben hiç susmam.. Hayatý hep Mutluluk olarak görürüm,üzülmeyi sevmem ve hep gülümserim..
Konuþkandýr... Çok konuþtuðum söylenir ama boþ konuþmam... ;)
Kolay arkadaþ edinir... kültürlü bana uyan birini bulursam kolay arkadaþ edinirim...
Kolay incinir .. Yanlýþ Kolay incinmem. Hemen unuturum.. Allah için yaþýyoruz deðil mi??
Gribe yatkýn bünyesi vardýr .. Buda yanlýþ.. Her türlü hastalýða yatkýným.. ;D
Çok inatcýdýr ... Ýþte bu bir keçi birde ben.. ;D

bir garip hafýz

temmuz....

hm...3 kiþi olduk bizim grupta..oski..garip_kul...bide ben..... ;D

cahit

Þubat

Somut þeylere önem verir
Deðiþkendir
Sessiz utangaç ve aðýrkanlýdýr
Kendine güveni pek yoktur
Dürüsttür
Özgürlüðüne düþkündür
Bazen saldýrganlaþýr
Kesin olmayan iþlerden hoþlanmaz
Ýnatçýdýr
Hayallerinin peþinden gider
Batýl inançlara eðilimlidir

Kumsaati

Ocak


Hýrslý ve ciddi kiþilik
Öðrenmeyi ve öðretmeyi sever
Ýnsanlarýn zaaflarýný ortaya çýkarmayý sever
Çok eleþtirir
Akýllý ve planlý programlýdýr
Çok çalýþýr ve üretkendir
Duyarlý ve derin hisleri olan biridir
Ýnsani nasýl mutlu edeceðini bilir
Aþýrý dikkatlidir
Bünyesi kuvvetlidir
Zor heyecanlanýr
Romantiktir ama aþkýný ifade etmekte zorlanýr
Çocuklarý sever
Evcil ve sadýk bir eþ olur
Kolayca kýskanýr
Sosyal yönden zayýftýrhe valla ne yalan sölim  ;D

denge

Mayýs

Sert yapýlý
Kolay sinirlenir
Kolay ilgi çeker
Fiziksel güzelliðe önem verir
Motivasyona ihtiyacý yoktur
Sistematik çalýþýr
Hayal kurmayý sever
Ýleri görüþlüdür
Kolay sakinleþtirilir
Anlayýþlýdýr
Kulak ve boyun bölgesi hassastýr
Edebiyat ve sanatla ilgilidir
Evde oturmayi sevmez     hiçte bile severim
Çocuklarý pek sevmez      hiçte bile severim

rana_94

NÝSANAktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir

:D EVET HAFIZAM GÜÇLÜDÜR....

hediye

Ekim

Herkesle sohbet etmeyi sever
Ýlgi odaðý olmak ister
Yalancýlýðý yapmacýklýðý sevmez
Arkadaþlarýna çok önem verir
Çabuk kýrýlýp cabuk toparlanýr
Kararsýzdýr
Duygusaldýr
Kendine kolay güvenmez
Etrafýndan çabuk etkilenir


liprade

Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olurÞefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

nurum

Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir


=>bunda ÝNATÇI hatta keçiyle yarýþtadýr eksik  :P :P

liprade

Alnt yaplan: nurum - Aralk 24, 2008, 09:04:47 S
Nisan


Aktif ve enerji doludur
Çabuk karar verip çabuk piþman olur
Þefkatlidir
Mantýðýný dinler
Diplomatiktir
Ýnsanlarý teselli etmeyi sever
Dostlarýnýn sorunlarýyla yakýndan ilgilenir
Cesurdur
Maceraperesttir
Sevgisini ve ilgisini belli eder
Hafýzasý güçlüdür
Baþ ve göðüs hastalýklarýna eðilimlidir


=>bunda ÝNATÇI hatta keçiyle yarýþtadýr eksik  :P :PHaklýsýnýz, o özelliði eklememiþler...

Ýnatçýlýk... 8) Azamisinde karþýdaki eleman   >:( :o >:(
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

mis@fir

Kasým

Eðlenceli kiþilik ---öle oldugumu derler,olabilir :-\
Ýnsanlarý kolay etkiler--galiba dogru ::)
Çalýþkan ve sorumluluk sahibi---caliskan degil ama sorumluluk sahibi ::)
Kontrolu ele almayý sever---yokya almayi sevsede, :D alamaz kesin
Enerjik ve çevresini motive eden biridir---he duramam yerimde :D
Ýyi bir liderdir--- aman ben kim liderlik kim :o
Ýçten ve yardýmseverdir--cok sukur severim bu huyumu :)
Adil davranýr---Allah´a cok sukur :)
Sürprizleri sever--sevmem merakliyim,supriz degil hemen söylenmeli :D
Hatalarý affetmez--yokya nerden biliyosun afetmedigimi,bu nasil bi iftira ha :D
Ýradesi güçlüdür--pek okadarda degil aslinda :-\
Derin duygularla sever  :-\
Herkesi oldugu gibi kabul eder ---evet, mevlana torunuyuz.. gel ne olursan ol yine gel,felsefesi :)
Sýr saklamayý bilir--ha bak bunu iyi bilirim :D


Yukar git