Temmuz 19, 2019, 04:44:56 S
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Burçlara göre doðum günü

Balatan denge, Haziran 07, 2009, 03:48:04

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

denge

KOÇ: Ben merkezci olan koçlar, lider ruhuna sahiptir. Genelde etrafýndakileri yönetip, yönlendirmekten hoþlanýr. Bu yüzden eðer doðum gününde hediye alacaðýnýz kiþi koç burcuysa, sürprizi bir kenara býrakýp bizzat kendisine danýþýn. Bu onu mutlu edecektir. Fakat illa da sürpriz yapmak istiyorsanýz, aldýðýnýz hediyenin, onun sadece kendisine has bir hediye olmasýna önem gösterin.

BOÐA: Çok kararlý ve inatçý olan boðalar için damak tadý çok önemlidir. Bu yüzden eðer doðum günü olan kiþi boða burcuysa kesinlikle pasta seçimine önem vermelisiniz. Ayrýca alacaðýnýz doðum günü hediyesini de özel bir restoranda, farklý bir akþam yemeði þeklinde verebilirsiniz. Bu hediye onu çok etkileyecektir.

ÝKÝZLER: Oldukça zeki olan ikizler bu zekasýný günlük iþlerinde pratik hale getirmeyi çok rahat baþarýr. Pratik olduðu kadar yaratýcý da olan ikizler, sýradanlaþmýþlýktan asla hoþlanmaz. Eðer hediye alacaðýnýz kiþi bir ikizlerse, kliþe yöntemlerden kaçýnmalý sürpriz doðum günü patileriyle ve yaratýcý hediyelerle doðum gününü kutlamalýsýnýz.

YENGEÇ: Duygusal, merhametli, sadakatli ve oldukça hassas bir yapýya sahip olan yengeçler, doðum günü kutlamalarýnda veya özel günlerinde en çok hatýrlanmaktan gurur duyarlar. Onlar için hediye ve sürpriz ikinci plandadýr. Küçük þeylerden bile kendine mutluluk çýkartabilen yengeç, aldýðýnýz her hediyeye sevinecek bir burçtur. Siz yeter ki doðum gününü hatýrlamýþ olun.

ASLAN: Kendine güven duygusu oldukça geliþmiþ olan aslan burcu insanlarý, genelde ben merkezci bir yapýya sahiptir. Biraz da kibirli olan aslan burcu bireyleri, etrafýndaki herkesin onlarý beðendiðini düþünürler. Bu yüzden eðer doðum günü sahibi, aslan burcuysa ona kiþisel bakým ürünleri almanýz yerinde bir armaðan olacaktýr.

BAÞAK: Oldukça detaycý, titiz, konuþmayý seven ve zeki bir burçtur. Daha karþýndaki insan sözünü bitirmeden onun ne diyeceðini anlar. Kimsenin takýlmayacaðý ayrýntýlara takýldýðý için baþak burcu insanýna hediye seçerken, çok iyi düþünmeli, yanlýþ anlaþýlmalara yol açabilecek bir hediye seçiminde bulunulmamalý.

TERAZÝ: Nazik, hassas, dengeli ve kibar özelliklere sahip bir burç olan terazi, kavga ve gürültüden hiç hoþlanmaz. Eðer doðum günü olan kiþi terazi burcuysa, ona eðlenceli bir ortam hazýrlayýp doðum gününü kutlamak yerinde bir karar olacaktýr. Yapacaðýnýz sürpriz bir doðum günü partisi ve alacaðýnýz sembolik bir hediye onu mutlu etmeye yetecektir.

AKREP: Daima uç olmayý seven akrep burcu insanlarýnýn felsefesi ya hep ya hiçtir. Eðer doðum günü sahibi akrep burcuysa, yapacaðýnýz sürpriz; her þeyiyle tam, kusursuz olmalý. Ayrýca alacaðýnýz hediyeye de çok önem göstermelisiniz. Sözünü sakýnmayan akrep burcu insanýna beðenmediði bir hediye alýrsanýz bunu istemeden de olsa size bir þekilde yansýtacaktýr.

YAY: Arkadaþ canlýsý ve iyimser özelliklere sahip olan yay burcu insaný için, týpký yengeç gibi arkadaþlarýyla birlikte olmak ve hatýrlanmak büyük önem teþkil eder. Daha çok hareketli ve heyecan dolu iþlerden hoþlanan yay burcu insanlarý için yapacaðýnýz sürpriz doðum günü partisi adrenalinle dolu olmalý. Alacaðýnýz doðum günü hediyesi ise onu þaþýrtýcý nitelikte olmalýdýr. Espri içerikli hediyelerden de hoþlanýrlar.


OÐLAK: Aðýr bir yapýya sahip oðlak burcu insanlarý için sakinlik, dinginlik ön plandadýr. Sürpriz doðum günü partisini yüksek sesli müzik olan bir barda yapmak yerine, onu sahildeki bir restorana götürüp orada kutlamak daha yerinde bir karar olacaktýr. Oðlak burcu için deðiþiklik bir kabustur, adapte olmakta oldukça zorlanýr. Bu yüzden gelenekselleþmiþ doðum günü kutlamalarý onlar için idealdir. Alacaðýnýz hediye de onun her zaman kullandýðý, giydiði bir obje olmalýdýr.

KOVA: Maceracý ve özgür bir hayat felsefesi olan kova burcu insanlarý için sürpriz oldukça ön plandadýr. Eðer doðum günü olan kiþi bir kovaysa iþiniz biraz zor. Odaklanýp yapabileceðiniz yenilikler, farklý partiler ve deðiþik hediyeler düþünü. Anca kova burcunu bu þekilde mutlu etmiþ olursunuz.

BALIK: Romantik ve hayal dünyalarý zengin olan balýk burcu insanlarý için, duygusal anlamý büyük hediyeler ve kutlamalar yerinde bir karar olacaktýr. Ve hoþ bir partiyle eðer bu hediyenizi desteklerseniz, tüm amacýnýz yerine ulaþmýþ olacaktýr.

yeþeren

ÝKÝZLER: Oldukça zeki olan ikizler bu zekasýný günlük iþlerinde pratik hale getirmeyi çok rahat baþarýr. Pratik olduðu kadar yaratýcý da olan ikizler, sýradanlaþmýþlýktan asla hoþlanmaz. Eðer hediye alacaðýnýz kiþi bir ikizlerse, kliþe yöntemlerden kaçýnmalý sürpriz doðum günü patileriyle ve yaratýcý hediyelerle doðum gününü kutlamalýsýnýz.

garip_kul

YENGEÇ: Duygusal, merhametli, sadakatli ve oldukça hassas bir yapýya sahip olan yengeçler, doðum günü kutlamalarýnda veya özel günlerinde en çok hatýrlanmaktan gurur duyarlar. Onlar için hediye ve sürpriz ikinci plandadýr. Küçük þeylerden bile kendine mutluluk çýkartabilen yengeç, aldýðýnýz her hediyeye sevinecek bir burçtur. Siz yeter ki doðum gününü hatýrlamýþ olun.

bak iþte bu doðruuuuuuu

HAdeKa

ÝKÝZLER: Oldukça zeki olan ikizler bu zekasýný günlük iþlerinde pratik hale getirmeyi çok rahat baþarýr. Pratik olduðu kadar yaratýcý da olan ikizler, sýradanlaþmýþlýktan asla hoþlanmaz. Eðer hediye alacaðýnýz kiþi bir ikizlerse, kliþe yöntemlerden kaçýnmalý sürpriz doðum günü patileriyle ve yaratýcý hediyelerle doðum gününü kutlamalýsýnýz."Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git