Haziran 25, 2019, 09:39:42
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Ey iman edenler, iman edin..[Nisa 136]

Balatan muhammed yusa, Ekim 29, 2008, 09:47:59

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

muhammed yusa

Yani, ey pazarlýklý iman edenler, yüzdelikli iman edenler, yarým yamalak iman edenler, pazarlýksýz, yüzde yüz, adam gibi iman edin...

Ey, ALLAH'la biraz Müslüman biraz laik olmak için pazarlýk edenler!

Ey, göklerin hakimiyetini ALLAH'a, yeryüzünün hakimiyetini taðutlara verenler!

Ey, ALLAH'ýmada inanýrým, falcýma ve burcuma da diyenler!

Ey, ALLAH rýzasý için yaptýðýný söyleyip, karþýlýðýnýn tümünü Kullardan bekleyenler!

Ey, ALLAH yolunda çektiði eziyet ve belalarýn faturasýný ALLAH'a
çýkarýp, Rabbýna þantaj yapanlar!

Ey, ölünceye kadar isyan içinde yaþayip sonunda verecegi sus payi (iskat) ile kurtulacagini sananlar!

Ey, ALLAH rýzasý için yaptýðýný söyleyip, afiþe adý yazýlmayýnca
yan çizenler!

Ey, cahili hayatý terkedip Ýslami hayatý benimseyince, kendisi gibi nefislerini deðiþtirememiþ Müslümanlardan el bebek-gül bebek muamelesi görmek isteyip de göremeyince imanýný donduranlar.

Ey, ihtida ettiðinin senesinde, sözde Müslümanlarýn zýlgýtýný yeyince, ALLAH'a, biz seninle böyle anlaþmýþtýk dercesine eski tanrýsýna rücu edenler!

Ey, mücadelesinde baþariya ulaþamayinca iþi tam Yahudiler gibi ticarete bozup ALLAH'a kahredemedigi için davasina kahredenler!

Ey, ahmaklýðý yüzünden Ýslamýn terbiyesinden geçmemiþ Müslümanlara kendisini teslim ettiði için kündeye gelip sýrtý yere deðince, ALLAH'tan tazminat isteyenler!

Ey, peygamber varisi alimleri, Ýslami önderleri Yahudiler
gibi soru yaðmuruna tutup, sorgu hakimi kesilenler!

Ey, bir dakika ALLAH için itaat etmediðine bir ömür isyan edip önderlerinden mucizevi zaferler, deha ve mükemmellik isteyenler!

Ey, kulluðunu ifa etmek için rüyasýnda bir ak sakallý nur yüzlü piri faninin elinden bade nuþ etmeyi gözleyenler!

Bu tavýrlarýnýz hep birer Yahudileþme alametidir.Yahudileþmeyin.

Ýmanda pazarlýk olmaz.

Ýman etmek gök oluðunun altýna baþý tutmaktýr.O oluktan ne akarsa kabul etmektir.

Ýman etmek kayýtsýz þartsýz ALLAH'a teslim olmaktýr, týpký Ýbrahim (a.s.) gibi:

Rabbi kendisine teslim ol!dediðinde
Dedi: "Teslim oldum alemlerin Rabbine"[Bakara 131]


Yara ßenim

Teslim oldum alemlerin Rabbine"[Bakara 131] Allah cc razý olsun çok güzel :(

Yukar git