Haziran 25, 2019, 01:33:25
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Islami Chat Sitelerine Ithafen!

Balatan Kum_Tanesi, Ekim 17, 2008, 10:18:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Kum_Tanesi

Islami Sohbet Sacmaligi almis basini gidiyor.
Iste Yasanabilecek en kötü olay, bir anne o, ama islami chat yüzünden yuvasi dagilmis viran olmus bir anne.
Buyurun izleyin... TIKLAYIN

Resulehasret

  Gerçekten çok önemli bir konu , bizim anasayfamýzda  islamisohbet.com  Diye bir sitenin reklamýný yapýyoruz,  girdim baktým chat kanallarý mý deniyor artýk neyse öyle birþeyler vardý o sitede, bu tür sitelere biz destek vermeyelim, girmememiz gerektiði kanatindeyim.Açýk konuþmak gerekirse o reklamý görünce anasayfada biraz sarsýldým, soðudum.

   Ýslami chat diye bir kavram olamaz, bende buna kesinlikle karþý olanlardaným, sizin fikirleriniz  nedir bu konuda.

Mihenk Taþý

Allah razý olsun Kum_Tanesi....
Çok ama çok önemli bi konu...
Bazý sitelerde Ýslami Chat adý altýnda bu gibi þeylerin yapýlmasý çok üzücü.....
Ben bunlarý þerefsizlikle isimlendiriyorum...
Lütfen artýk toparlanalým EY MÜSLÜMANLAR!!

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

evet açýldý video , teþekkür ederim kardeþim çok önemlþi bir konu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

bir.fikir.çilesi

 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
...EÐER O RAZI OLSA BÜTÜN DÜNYA KÜSSE EHEMMÝYETÝ YOK, EÐER O KABUL ETSE BÜTÜN HALK REDDETSE TESÝRÝ YOK...

isozworld

Videoyu izledim.
Annenin duygulu anlatýmlarýna kaplýlmamak elde deðil.
Olayýn baþlanðýç mahali islami bir site fiil bir kadýnýn kocasýnýn baþý kapalý bir bayan ile olan konuþmalarý
Burada kadýnýn baþý kapalý olmasý iyiyce vurgulanýyor.Tabi bu düþündürücü.
Kapalý bir bayan asla böyle birþey iþlemez mi? Olayýn sansasyonelleþtirip hizmet eden siteleride zan altýnda býrakcak bir eylem boyutuna dönüþtürmekte yanlýþtýr. Eðer bir islam alimi çýkýp deseki islam ile ilgili hizmet veren siteler kurallarýný þu þu kýssaslarda belirleyecek üst bir islamý kuruma sitesini kaydettirecek ve bu kurum denetleyecek. Sistem bu kadar geliþirse buna da amenna. Amacý islami site olmayan önüne gelen site açarsa adýnýda islami site koyarsa bu islama zarar verir. Bunun da suçlusu üyeler deðil gerçekten islami kurumlar olur diye düþünüyorum. Çünkü avam olayýn farkýnda olmaya bilir. Belki bununla ilgili çalýþmalar da yapýlýyordur veya yapýlmýþtýr. Konu hakkýnda bilgim yok ama araþtýracaðým inþallah.
Ýnsanlar kendi nefsi iradelerine hakim olamadýklarýndan niyetleri iyi olsa dahi maruz kaldýklarý etkileyici faktörlerden niyetlerini bozabilmekteler.
Bu insanlarýn yardýma ihtiyacý vardýr. Yani kendini yönetemeyen bir insan yönetilmelidir. Bu bir yardýmdýr.
Bu video ile benim üzüldüðüm nokta sohbet kelimesinin baþýnda yer alan Ýslam kelimesine bir zedeleme olmasýdýr.
Bir çok web siteleri üye sayýsý hit almasý veya reklam amacýyla rant elde etmek pahasýna sohbet muhabbet ve veya buna benzer iradeyi zayýflatýcý nefsi çekici içeriklerle doldurulmuþtur. Þunuda anlayýþla karþýlamak gerek. Sitelerin hosting gibi hizmet maliyetleri de var. Bunun dýþýna çýkan siteler islami konseptin dýþýna çýkmýþtýr. Biz burada gerçekten hizmet ve sohbetler adýna belirlenmiþ düzeyi aþmayan özel mesajlarý takip edildiði, gerektiðinde kiþileri uyaran veya silen amaca yönelik çalýþan siteleri kastedmiyoruz.
Ben diðer siteleri bilmiyorum. Üyede olmadým. Üye olduðum tek yer fussilet. Burada ki site üzerinden konuþtuðum üyelerin hepsininde gerçekten Allah dostlarý olduðuna inanýyorum. Fussilet'te açýlan konular ve baþlýklarýn dikkat edildiðinden de þüphem yok.
Muhabbet maksadýyla gayri ihtiyari özel mesajlarla site dýþýna çýkan msn de konuþan daha sonrada taþkýnlýða sebep olabilecek bir olayýn siteye deðil kiþiye maledilmesi gerekir. Ahlaki seviyeyi korumak için dýþarýdaki mücadelenin belki 10 mislini web,sanal ortamda göstememiz gerektiðinin þuurunda olmamýz gerektiði aþikar.
Þunuda göz önünde bulunduralým. Bazý arkadaþlarýma bu konuyu bahsettim. Sokakta, sizler gibi muhteþem, temiz kalpli insanlara ulaþamayan serseri sýnýfýnda ki insanlar bu ortamlarda çok rahat ulaþabilmektedirler.Dýþarýda edepli saygýlý hoþgörülü ahlaklý gözüken bir insan eðer web ortamýnda bunu saðlayamýyorsa o kiþinin Allah'tan korktuðundan þüphe edilir. Tersi durum da geçerlidir.  Kim olursa olsun özel bilgilerinizi verirken reel hayatta on kez düþünüyorsanýz sanal ortamda bin kez düþünün. Gereksiz ise yani vermenin bir anlamý yoksa amaçtan çýktýðýnýzýn farkýnda olun.Dikkat ettiðiniz taktirde gönül rahatlýðý ile sitenizde zaman geçirebilirsiniz. Boþa zaman geçirileceðine birþeyler okuyara yazarak zaman geçirmeyi yeðlemek herhalde daha güzeldir. Fussilet'e bir konu arýyorum maþallah neredeye yok yok. Burada bir emek var. Bir kütüpane. Bunlar görmezlikten gelinecek þey deðil.

Bu ve buna benzer mevzular ancak site hizmetini saðlayan kiþi veya kiþilerin ve siteye üye olan þuurlu insanlarýn dikkat etmesi ile bu tür vakaalara yol açmanýn önüne geçilmiþ olacaktýr inþallah.
Allah'a emanet olun.


Fussilet

isoz kýymetli açýklamarýndan dolayý þükranlarýmý sunarým, Allah razý olsun
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git