Haziran 27, 2019, 05:11:10 S
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

hAdisLeRle sAðLIk

Balatan bir garip hafýz, Ekim 08, 2008, 12:35:44

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bir garip hafýz

(Kuru üzüm, safra açar, balgamý söker, sinirleri kuvvetlendirir ve sýkýntýyý giderir.) [Ebu Nuaym, Deylemi]

(Kavun, karpuzda on özellik var: yemek, içmek, koku, meyve, çöðen, mesaneyi yýkar, karný yýkar, iç hastalýklarýna iyi gelir ve cildi temizler.) [Deylemi, Ý.Rafii]

(Yemekten önce kavun karpuz yemek þifadýr.) [Ý.Asakir]

(Zeytinyaðý 70 derde devadýr.) [Ebu Nuaym, Deylemi]
(Zeytinyaðý ile tedavi basura faydalýdýr.) [Taberani, Ebu Nuaym]

(Zeytinyaðý ile tedavi olun.) [Hâkim]
(Zeytinyaðýný yiyin ve onunla yaðlanýn. O, mübarek, bereketli bir aðacýn meyvesinden çýkar.) [Tirmizi, Ýbni Mace]

(Sarmýsak yiyin ve onunla tedavi olun. Çünkü o, 70 derde devadýr. Eðer bana melek gelmeseydi, elbette ben de yerdim.) [Deylemi, Tirmizi, Hakim]

(Soðan-sarmýsak yemek haram deðildir. Fakat kokusu gitmeden mescidimize yaklaþmayýn!) [Ýbni Huzeyme]

(Kabak dimaðý besler, aklý artýrýr.) [Deylemi, Ý.Münavi]
(Kabak, baþ aðrýsýna iyidir. Mercimeðe 70 Peygamber dua etmiþtir.) [Nesai, Müslim Taberani, Deylemi, Ý.Gazali]

Hz. Enes anlatýr: (Resulullahýn çorba içinde kabaklarý bulup yediðini gördüðümden beri Kabaðý severim.) [Buhari, Müslim, Muvatta, Ebu Davud, Tirmizi]

(Yemeklerin seyyidi [üstünü] et ve pirinçtir.) [Tirmizi, Hakim, Ebu Nuaym]

(Acve hurmasý zehire karþý, küm'e mantarýnýn suyu göze þifadýr.) [Buhari, Tirmizi, Nesai, Ýbni Mace, Ý. Ahmed, Deylemi, Ý.Münavi]

(Lohusa hurma yerse, çocuklar sakin olur. Hz. Ýsa'nýn doðumunda Hz. Meryem hurma yedi. Daha iyisi olsa idi, Allahü teâlâ onu verirdi.) [Hatib]

(Lohusaya taze hurma, hastaya, bal gibi þifalý bir þey yoktur.) [Ebu Nuaym]

(Mantar suyu göze þifadýr.) [Buhari, Müslim,Tirmizi, Nesai, Ýbni Mace, Ý.Ahmed, Ýbni Meniy, Z.Makdisi]

(Ýncir kulunca iyi gelir.) [Deylemi]

(Çörek otuna devam edin. Zira onda ölümden baþka her derde þifa vardýr.) [Ebu Nuaym]

Resulullah rahatsýzlanýnca bir avuç çörek otunu aðzýna koyup bal ile su içerdi. (Hatib)

(Çörek otu dertlere þifadýr.) [Ýbni Sünni]
(Zemzem ve çörek otu her derde þifadýr.) [Deylemi, Ýbni Sünni]

(Zemzem, içenin niyetine göre þifa verir, susuzluðu gidermek için içenin susuzluðunu giderir. Þerden korunmak için içen, þerden korunur. Açlýðý gidermek için içeni doyurur, hastalýk için içene þifadýr.) [Hakim]

(Yemeðe tuzla baþlamak ve bitirmek 70 hastalýða þifadýr.) [R. Nasýhin]
(Ýnek sütü þifa, yaðý ilaçtýr.) [Beyheki]

(Sütlü gýdalar, hastanýn kalbini ferahlandýrýr.) [Þir’a]
(Süt içen hamilenin oðlu olursa kalbi temiz, kýz olursa güzel olur.) [Ebu Nuaym]

SeLMa

ALLAH razi oLsun güzeL kardesim...eLLerine sagLik...

bir garip hafýz

saðolun abla..buaralar fazla vaktim olmuyo..gönül daha çok paylaþým yapmak istiyor lakin..þartlar....

Yukar git